Spørgsmål om banken havde ydet klageren og dennes enkeltmandsvirksomhed fejlagtig rådgivning vedrørende Indskydergarantifondens dækning af indestående ved bankens konkurs.

Sagsnummer:149/2011
Dato:14-02-2012
Ankenævn:Kari Sørensen, Karin Duerlund, Niels Bolt Jørgensen og Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om banken havde ydet klageren og dennes enkeltmandsvirksomhed fejlagtig rådgivning vedrørende Indskydergarantifondens dækning af indestående ved bankens konkurs.
Indklagede:Amagerbanken af 2011
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om Amagerbanken (nu: Amagerbanken af 2011 A/S) har handlet ansvarspådragende i forbindelse med bankens rådgivning af klageren og dennes enkeltmandsvirksomhed vedrørende Indskydergarantifondens dækning af indestående ved bankens konkurs.

Sagens omstændigheder

Klageren og klagerens enkeltmandsvirksomhed V var kunder i Amagerbanken.

Af klagerens årsoversigt for 2010 fremgår, at klageren privat havde en konto (-490), der pr. 30. december 2010 havde en saldo på 421.624 kr.

V havde en konto (-421) i banken, der pr. 30. december 2010 havde en saldo på 306.246 kr.

Den 4. januar 2011 var klageren og hendes revisor til møde i banken. Af mødereferatet fremgår blandt andet:

"…

Omlægning m.v. af diverse investeringer i diverse depoter i Amagerbanken

Indledningsvist blev [klagerens] risikovillighed og tidshorisont nøje gennemgået, både for så vidt angår [klageren] privat og for så vidt angår [V] …

Herefter blev diverse investeringer gennemgået, og banken bemærkede, at de nuværende investeringer ikke svarer til den forventede investeringshorisont og meget lav risikovillighed.

…"

Den 7. februar 2011 gik banken konkurs og banken blev overtaget af Finansiel Stabilitet.

Af posteringsoversigter for klagerens konto (-490) og V’s konto (-421) fremgår, at der samme dag blev hævet 31.747,90 kr. på hver af kontiene. Der var herefter et indestående på konto (-490) på 389.876 kr. og et indestående på konto (-421) på 355.799 kr., i alt 745.675 kr.

Banken har under sagen fremlagt forskelligt internt materiale fra bankens intranet vedrørende Garantifondens dækning af kundernes indestående i banken. Af materialet fremgår blandt andet:

"…

Indskydergarantifonden efter ophør af bankpakke I

Intranet-nyhed

Dato: 20.01.2010

Forespørgsler vedr. dækning af indskud efter ophør af Bankpakke I

Garantifondens dækningsgrænse ved kontante indlån

Garantifonden dækker pr. den 1. oktober 2010 kontante indlån op til 100.000 euro (svarende til 750.000 kr.) pr. indskyder.

Indskydere

Juridiske personer

Selskaber

Hvis en person har indlån i et pengeinstitut både som fysisk og juridisk person (fx som medejer i et A/S), dækkes vedkommende som to indskydere, der hver især har dækning med op til 750.000 kr.

Enkeltmandsvirksomhed

Hvis en fysisk person derimod, ud over et privat indlån, driver enkeltmandsvirksomhed i personligt regi, der også har engagement med pengeinstituttet, så betragtes forholdet som én indskyder, dvs. samlet dækning på op til 750.000 kr.

Bankens information om Bankpakke I og Garantiordningen

Amagerbanken oplyser om Bankpakke I og Garantiordnngen på bankens hjemmeside og i de almindelige forretningsbetingelser. Derudover skal alle afdelinger have et eller flere eksemplarer af Garantifondens brochure liggende til brug for bankens kunder.

Oplysning/reklame

[…] Oplysninger om Garantifonden skal i øvrigt ligge frit tilgængelige for kunderne i afdelingerne – fx ved eksemplar af Garantifondens brochure.

Derudover kan vi natuligvis indgå i dialog med kunderne, såfremt de har spørgsmål til dækning af deres indlån og værdipapirer.

…"

"…

FAQ om Garantifonden

B. Spørgsmål og svar vedr. dækning fra 1. oktober 2010

Spørgsmål 5: Er der en beløbsgrænse for, hvor meget jeg kan få dækket af Garantifonden?

Svar 5: Ja, pr. 1. oktober 2010 dækkes kontante indlån af Garantifonden med op til 100.000 euro, svarende til ca. 750.000 kr. pr. indskyder (og altså ikke pr. konto).

...

B.1. Særligt vedr. virksomheder, selskaber og fonde m.v.

Spørgsmål 15: Hvordan er jeg dækket, når både min enkeltmandsvirksomhed og jeg selv har midler i banken?

Svar 15: Uanset om du har en indlånskonto på cpr.nr. og en anden konto på cvr.nr., vil I blive anset som én indskyder, da der stadig kun er én juridisk person. Dækningen er derfor på op til 100.000 euro (svarende til alt ca. 750.000 kr.).

...

FAQ’en er senest opdateret den 27. juli 2010

…"

Parternes påstande.

Klageren har den 15. februar 2011 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Amagerbanken af 2011 skal holde hende skadesløs.

Amagerbanken af 2011 har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun har været til flere møder i banken i 2010, hvor hun af forskellige rådgivere er blevet forsikret om, at de to konti hver især kunne have et indestående på 750.000 kr. Ingen af hendes rådgivere har været i tvivl herom.

I sommeren 2010 forhørte hun sig således i banken om bankpakkeIII. Hun blev i den forbindelse forsikret om, at virksomhedens konto og hendes private konto blev betragtet som to uafhængige konti.

Ved møde i banken i november 2010 gav hendes rådgiver udtryk for det samme. Hun følte sig derfor helt tryg.

På mødet i januar 2011 blev det ikke nævnt, at der kunne være et problem med for stort et indestående på henholdsvis virksomhedens konto og hendes private konto. Mødet handlede om samtlige hendes indeståender og hendes eventuelle investeringer i forhold til hendes risikoprofil. Det var således det, hun blev rådgivet om på mødet. At hendes revisor var med til mødet fritager ikke banken for et rådgivningsansvar.

I forbindelse med bankens konkurs blev der hævet ca. 32.000 kr. på hver af de to konti. Det kom som et chok for både hende selv og hendes rådgiver i banken, der ringede hende op og lovede at undersøge sagen. Hendes rådgiver gav således udtryk for, at han ikke forstod, hvorfor der var trukket penge fra hendes konti.

Hendes rådgiver måtte imidlertid konstatere, at han havde taget fejl, og kunne om eftermiddagen vise hende en skrivelse, hvoraf det klart fremgår, at en enkeltmandsvirksomhed og ens private indestående bliver lagt sammen. Den information var hun aldrig blevet præsenteret for før. Hun har altså fået helt forkert rådgivning i banken.

Hun kunne nemt have investeret nogle af virksomhedens midler, hvis hun blot havde været klar over, at der var en risiko for at miste dem.

Det er muligt, at bankens medarbejdere generelt har været informeret om og bekendt med Indskydergarantifondens dækningsområde, men hun kan forsikre om, at hun ikke er blevet korrekt informeret om deres viden.

Banken har tillige anført, at der ikke gælder en rådgivningspligt overfor den enkelte indskyder, men banken havde vel pligt til at rådgive hende korrekt, når hun henvendte sig direkte med konkrete spørgsmål om dækning af hendes indeståender i tilfælde af, at banken skulle gå konkurs.

Banken bør derfor holde hende skadesløs.

Amagerbanken af 2011 har anført, at der løbende har været afholdt møder mellem klageren og banken om klagerens økonomiske forhold. Det bemærkes i den forbindelse, at klagerens tidligere rådgiver ikke længere er ansat i banken.

I november 2010 blev der afholdt møde om klagerens ratepension. Betydningen af statsgarantiens udløb pr. 30. september 2010 blev ikke berørt i denne sammenhæng.

I januar 2011 blev der igen afholdt møde, hvor klagerens revisor også deltog. På mødet gennemgik klagerens rådgiver sammen med klageren og hendes revisor klagerens private investeringer, herunder investering af indestående på diverse konti. Udgangspunktet for mødet var således investeringsrådgivning.

På trods af bankens anbefaling om at investere en del af det indestående beløb, således at det samlede indestående i banken blev nedbragt, valgte klageren kun at omlægge nogle obligationer tilhørende V.

Bankens medarbejder husker ikke, om Indskydergarantifonden specifikt blev drøftet med klageren på dette møde. Men bankens medarbejder har oplyst, at han løbende har ydet korrekt rådgivning om Indskydergarantifonden i henhold til bankens instruks herom.

Bankens information til bankens medarbejdere har været i overensstemmelse med Indskydergarantifondens regler og praksis.

Klageren blev i øvrigt også rådgivet af sin revisor, der også deltog på mødet den 4. januar 2011.

Banken har overholdt informationsforpligtelsen vedrørende information om den indskuds- og investorgarantiordning, som banken var tilsluttet. Herudover var der både i medierne i almindelighed og hos banken i særdeleshed meget fokus på Indskydergarantifondens dækningsområde i forbindelse med udløbet af den generelle statsgaranti.

Der består ikke en rådgivningspligt for det enkelte pengeinstitut overfor indskydere, der har indestående, der overstiger Indskydergarantifondens dækningsområde i det pågældende institut. Det var således klagerens eget valg og ansvar, hvor stort et beløb hun havde stående på konti i banken.

Umiddelbart efter bankens konkurs den 7. februar 2011 kontaktede bankens medarbejder klageren for at fortælle, at der i forbindelse med bankens konkurs var blevet trukket to beløb fra klagerens konti.

Bankens medarbejder oplyste i den forbindelse klageren om, at han var overrasket over bankens konkurs, men han var ikke overrasket over, at der var trukket beløb fra klagerens konti, da det samlede beløb på disse konti havde oversteget 100.000 euro ved bankens konkurs.

Klageren gav i forlængelse heraf udtryk for, at hun ønskede, at hun havde fulgt rådet om at investere en del af det indestående beløb, således at det samlede indestående var blevet nedbragt, og hun dermed havde været under 100.000 euro.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af bankens interne materiale, at banken oplyste om Garantiordningen på bankens hjemmeside og i de almindelige forretningsbetingelser, samt at bankens afdelinger skulle have Garantifondens brochurer liggende frit tilgængeligt til brug for bankens kunder.

Henset til parternes modstridende forklaringer finder Ankenævnet imidlertid, at en stillingtagen til klagen vil forudsætte en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaring, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af § 7, stk. 1, i Ankenævnets vedtægter.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.