Indsigelser vedrørende tredjemands oprettelse af Nemkonto i klagerens navn og krav om tilbageførsel af transaktioner med henblik på at give klageren mulighed for at fordele midlerne mellem de reelle ejere.

Sagsnummer:80/2020
Dato:30-10-2020
Ankenævn: Bo Østergaard, Jesper Claus Christensen, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelser vedrørende tredjemands oprettelse af Nemkonto i klagerens navn og krav om tilbageførsel af transaktioner med henblik på at give klageren mulighed for at fordele midlerne mellem de reelle ejere.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører indsigelser vedrørende tredjemands oprettelse af Nemkonto i klagerens navn og krav om tilbageførsel af transaktioner med henblik på at give klageren mulighed for at fordele midlerne mellem de reelle ejere.

Sagens omstændigheder

Den 13. februar 2018 blev der i Jyske Bank oprettet en lønkonto nummer -006 med klageren som kontohaver. Kontoen blev registreret som klagerens Nemkonto.

Den 25. april og 22. juni 2018 foretog banken underretninger til Hvidvasksekretariatet om unormal aktivitet på kontoen.

Banken har oplyst, at den den 5. juli 2018 blev kontaktet af pengeinstituttet P1, hvor klageren var kunde. Baggrunden var, at der var sket overførsler til Jyske Bank, som klageren ikke kendte til.

Den 6. juli 2018 underskrev klageren en erklæring på tro og love om, at han ikke havde oprettet konto -006. Samme dag anmeldte Jyske Bank sagen til politiet.

Den 14. december 2018 indgav klageren en politianmeldelse mod Jyske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven. Klageren anførte blandt andet:

”…

I sagen er i korthed begået identitetstyveri og forsøg på CEO fraud mod undertegnede og ca. 3,6 mio. kr. stjålne penge er ført gennem en konto i Jyske Bank A/S, hvilken konto jeg ikke har oprettet, og kontoen er oprettet som NemKonto. Jyske Bank A/S har efter min opfattelse ikke i tilstrækkelig grad opfyldt reglerne mod hvidvask, bl.a. har Jyske Bank A/S

  1. Ladet konto oprette uden at checke telefonnummer, som tilhører Sigtede og ikke undertegnede
  2. Kommunikeret - via denne fremmede telefon - med Sigtede - ikke undertegnede
  3. Ladet konto oprette med falske mail med forkert angivelse af mit efternavn – […]
  4. Kommunikeret om mine penge på denne konto - uden mit vidende
  5. Genoplukket Nemld adgang uden at sikre sig tilstrækkeligt mod falsk
  6. Ladet ca. 3,5 mio. kr. gå gennem en LØNkonto over ca. 3 måneder uden tilstrækkelig reaktion og foranstaltning
  7. Camoufleret det passerede som angivet i Jyske Bank A/S's brev af 23. november 2018, der hvor de skriver bedrageri

…”

Ved et brev af 26. juni 2019 til banken meddelte statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK) med henvisning til klagerens anmeldelse, at efterforskningen i sagen var standset, fordi der ikke var rimelig formodning om, at der var begået noget strafbart. Af brevet fremgik i øvrigt blandt andet:

”…

Lovgrundlag

  • Sagen drejer sig om hvidvasklovens § 11 og § 14 (kundekendskabsprocedurer) og § 25 og § 26 (undersøgelses- og underretningspligt).
  • Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 2 (ikke grundlag for at fortsætte efterforskningen).

…”

Ved et brev af 6. september 2019 anmodede klageren banken om, at genindsætte alle hævede beløb på konto -006 og at overføre den derefter fremkommende saldo til konto nr. -676 hos P1. Klageren fremsatte samtidig et rentepåkrav.

Ved dom afsagt den 11. december 2019 blev tredjemand, A, idømt fire års fængsel for navnlig bedragerier, herunder for forhold vedrørende konto -006. A blev endvidere blandt andet dømt til at betale 717.870 kr. til P1.

Den 2. marts 2020 indgav klageren en klage til Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skulle betale 3.198.616 kr., subsidiært 717.870 kr., med tillæg af renter fra 6. september 2018.

Den 9. juni 2020 fremlagde klageren et ikke underskrevet eksemplar af en stævning dateret den 1. juni 2020 vedrørende et sagsanlæg fra pengeinstituttet P2 mod klageren. Klageren oplyste, at stævningen var udtaget mod ham. Af stævningen fremgik blandt andet:

”…

SAGENS TEMA

Sagen drejer sig om [klagerens] manglende betaling af en indgået låneaftale den 1. februar 2018 hos [P2].

SAGSFREMSTILLING

Låneaftalen blev indgået ved anvendelse af [klagerens] NemID (bilag 2) og lånebeløbet på kr. 400.000 med fradrag af et stiftelsesgebyr på kr. 950 blev udbetalt til en NemKonto tilknyttet [klageren].

[klageren] misligholdt låneaftalen, da ingen af de aftalte, månedlige ydelser blev betalt til [P2].

[P2] opsagde derfor låneaftalen til indfrielse […]

[klageren] meddelte efterfølgende [P2], at [klageren] var blevet udsat for identitetstyveri, og at låneaftalen uberettiget var blevet indgået af [A] ved anvendelse af [klagerens] digitale signatur. 

Ved Københavns byrets dom af den 11. december 2019 (bilag 4) blev [A] dømt for at have begået identitetsmisbruget.

ANBRINGENDER

Det gøres overordnet gældende, at [klageren] hæfter direkte over for [P2] i henhold til den indgåede låneaftale. 

1 BUNDET SOM FØLGE AF ET FULDMAGTSFORHOLD

Det gøres gældende, at [klageren] hæfter for den indgåede låneaftale i henhold til et fuldmagtsforhold mellem [klageren] og [A].

2 BUNDET SOM FØLGE AF UFORSIGTIGHED

Det gøres gældende, at [klageren] er aftaleretligt forpligtet over for [P2], da [klageren] opbevarede sine personfølsomme oplysninger tilhørende sit NemID groft uforsvarligt, hvilket muliggjorde det konstaterede identitetsmisbrug.

3 ERSTATNINGSANSVAR

Det gøres gældende, at [klageren] under alle omstændigheder er ifaldet et erstatningsansvar over for [P2].

[klageren] udviste en betydelig grad af uagtsomhed ved at tilgængeliggøre sine fortrolige oplysninger over for [A] og muliggjorde dermed det konstaterede misbrug af [klagerens] digitale signatur. 

…”

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Jyske Bank skal betale 3.198.616 kr., subsidiært 717.870 kr., med tillæg af renter fra 6. september 2018.

Jyske Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sagen drejer sig om uautoriserede hævninger på hans Nemkonto i Jyske Bank.

Kontoen, nummer -006, blev oprettet lydende på hans navn uden anvendelse af Nemid. Efterfølgende blev der indsat en række beløb, herunder og i alt cirka 2.480.746 kr. fra P1 og to kviklån fra andre pengeinstitutter. Alle beløb blev straks videresendt.

Blanketten vedrørende kontooprettelsen indeholdt en række fejl, herunder stavefejl, som banken burde have konstateret. Kontoen var en lønkonto, men han var og er selvstændig erhvervsdrivende (advokat), og der indgik ingen lønbeløb på kontoen. Ved søgning på Google kunne det nemt have være konstateret, at det oplyste telefonnummer ikke tilhørte ham, og at der var fejl i e-mailadressen. Korrespondancen var skrevet i et infantilt sprog, der ikke stemte med hans profession, hvilket burde have ført til nærmere undersøgelse. Det bør få processuel skadevirkning for banken, at den ikke har efterkommet hans anmodning om at fremlægge sin korrespondance med kunden. Bopælen var oplyst som en ejerlejlighed, hvilket ikke stemte med faktum, herunder oplysningerne på sygesikringskortet.

Ifølge retsbogsudskriften i sagen mod A oplyste bankens medarbejder som vidne, at han havde været meget i tvivl. Han havde forsøgt at aftale minimum seks møder, men disse var blevet aflyst, eller kunden var udeblevet. Kundens stemme kunne være en kvindestemme. Kontoen blev ikke anvendt som forudsat. Legitimationen var forældet/udløbet. Medarbejderen havde undret sig over mønsteret på kontoen. Kunden havde oplyst, at hans ekskone ikke skulle se, hvad pengene blev brugt til, fordi han blandt andet overførte penge til sin kæreste. Banken foretog flere indberetninger om hvidvask. Medarbejderen havde forsøgt at anvende mailadressen med korrekt stavning, men mailen var blevet afvist. Derefter anvendte medarbejderen den forkert stavede mailadresse.

I sin anmeldelse til politiet oplyste banken, at kunden ikke havde været fysisk til stede ved kontooprettelsen, men havde været i kontakt med banken telefonisk, pr. mail og ved underskrift af oprettelsesdokumenter via e-Boks.

Banken har tilladt skadevolder at anvende app på mobil til en del af transaktionerne. Det blev oplyst i retten, at langt de fleste transaktioner blev gennemført via app på dømtes mobiltelefon uden anvendelse af Nemid.

Der var tale om helt eksorbitante og uforklarlige beløb i forhold til enhver lønkonto, og banken har erkendt at være opmærksom og mistænksom herpå.

Ved lukning af netbankadgangen til kontoen begik banken en fejl, der betød, at genåbning kunne ske med Nemid.

Kontoen har været registreret som hans Nemkonto og er stadig i hans skattemappe. Banken har i januar 2020 udbetalt kontoens indestående til ham (overskydende skat).

Samtlige udbetalinger fra kontoen var uautoriserede. Loven er klar, at sådanne uautoriserede transaktioner skal retableres. Bankens medarbejder var særdeles uagtsom, culpøs i sin håndtering af kontoen og undlod at forsøge at kontakte kunden ved kontrolopslag. Samtlige hævninger på kontoen, svarende til i alt 3.198.616 kr., bør tilbageføres på kontoen og udbetales til ham til fordeling blandt de i øvrigt skadelidte, herunder P1, P2 og P3. Han skal naturligvis ikke "tjene" på retableringen, men det er sagens principielle spørgsmål uvedkommende.

Juridisk henvises til betalingsloven § 98, tidligere § 62, samt reglerne om erstatning, idet der er udvist culpa med deraf følgende tab.

I relation til den subsidiære påstand tages forbehold for, at P2 fastholder sit krav mod ham på 400.000 kr. plus cirka to års morarenter, idet dette krav vil blive rettet mod Jyske Bank.

Årsagen til, at saldoen på kontoen pt. er 0 kr., er, at de uautoriserede transaktioner blev gennemført, og at banken i erkendelse af skyldforholdet har udbetalt den på kontoen i øvrigt indestående saldo. Det samme skal således ske med de retablerede uautoriserede transaktioner.

SØIK opgav tiltale for hvidvask, fordi banken to gange havde indberettet sagen med mistanke om, at man måske ikke havde kontakt til den reelle kunde. SØIK bedømte ikke de uautoriserede transaktioner eller culpa. SØIK understregede over for ham, at en straffesag krævede grov uagtsomhed, hvilket på grund af de to indberetninger ikke kunne bevises. Hvidvaskreglerne er i sig selv ikke afgørende, idet reglerne om uautoriserede transaktioner afgør sagen.

Sagen bør ikke afvises. Sagen vedrører et privat kundeforhold. Sagen bør ikke bevisafvises, da der med den afsagte dom og retsbog er gennemført beviser, og retten bindende har afgjort sandt og usandt i sagen.

Jyske Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen bør afvises i medfør af vedtægternes § 2, stk. 3, idet klagen ikke vedrører et privat kundeforhold, ligesom klageren ikke er eller har været kunde i banken. Alternativt bør sagen afvises i medfør af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 2, idet klagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende. Alternativt bør sagen afvises i medført vedtægternes § 5, stk. 3 nr. 3, fordi klagen er unødig, da der ikke er noget udestående mellem klageren og banken, ligesom det fremgår, at klagerens formål med klagen er at udøve en form for regres på vegne P1, P2 og P3, hvilket ikke kan ske for Ankenævnet. Alternativt bør sagen afvises i medført vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4, da klagens bedømmelse fordrer bevisførelse af et omfang, der ikke kan ske for Ankenævnet.

Det fremgår af dommen af 11. december 2019, at der blev overført penge til konto -006 fra pengeinstitutterne P1, P2 og P3. En del af beløbene blev videreoverført til konti i pengeinstitutterne P1, P4 og P5. Konto -006 har således været ”mellemlandingsplads” for forbrydelsernes udbytter. Ifølge dommen henvises de nævnte pengeinstitutters regreskrav til civilt søgsmål, jævnfør Retsplejelovens § 992, stk. 1. Ingen af pengeinstitutterne har rejst regreskrav over for Jyske Bank.

Da klageren underskrev tro- og loveerklæringen anmodede banken de involverede pengeinstitutter om at tilbageføre beløb, der var overført fra kontoen, hvilket imidlertid ikke skete.

Klagerens krav på overskydende skat, der indgik på kontoen blev udbetalt til klageren.

Til støtte for frifindelsespåstanden har Jyske Bank anført, at der ikke er noget udestående mellem klageren og banken, der kan kræves betalt som påstået.

Banken har fuldt ud levet op til kravene i Hvidvasklovens § 11, stk. 1, idet kundekendskabsprocedurerne blev opfyldte i og med at der blev indhentet identitetsoplysninger (navn og cpr-nummer) samt dokumentation i form af to styk billede-ID samt kopi af sygesikringsbevis. Banken stillede i sin interne forretningsgang krav om ét styk gyldigt billede-ID, hvilket blev opfyldt ved kopi af kørekort. Siden den 26. juni 2017 har der efter hvidvaskloven ikke været krav om adresselegitimation, for eksempel sygesikringsbevis, men dette kræver banken fortsat for alle privatkunder.

Ud over identitetsoplysninger blev der indhentet oplysninger om formål og tilsigtet beskaffenhed med kundeforholdet. Der blev endvidere givet besked fra e-Boks om kundens signering af aftale om Nemkonto med elektronisk underskrift (Nemid).

Vedrørende anvendelsen af Nemid henvises til Betænkning 1456/2004 om e-signaturs retsvirkning. Af betænkningen side 104-110 er i afsnit 7.4 omtalt uberettiget brug af andres digitale signaturer. Det fremgår at det beror på en samlet vurdering om certifikatindehaveren (her klageren) er bundet af dispositioner, der er indgået ved brug af Nemid. Det nøglekort, der blev anvendt ved kundeindskrivningen i banken var et, der var udstedt til klageren inden kontakten til banken.

Oplysningerne og dokumentationen herfor var endvidere gennem sædvanlig intern kontrol.

SØIK undersøgte om banken havde opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med kundeoprettelsen, men standsede efterforskningen, da der ikke var rimelig formodning for, at der var begået noget strafbart.

Den fremlagte stævning fra P2 mod klageren vedrører en låneaftale indgået den 1. februar 2018, hvilket var en uge før den første henvendelse om oprettelsen af konto -006. Banken bestrider ikke, at lånebeløbet kan være indsat på konto -006, men banken har ingen konkret viden herom.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Den 13. februar 2018 blev der af en senere dømt tredjemand, A, oprettet en lønkonto nummer -006 med klageren som kontohaver, ligesom kontoen blev registreret som klagerens Nemkonto. Kontooprettelsen og registreringen som Nemkonto skete ved falsk, herunder misbrug af klagerens Nemid, og transaktionerne på kontoen skete uden klagerens medvirken.

Efter det oplyste blev der på konto -006 indsat beløb, der blev overført fra klagerens konto i pengeinstituttet P1, og beløb, der vedrørte lån optaget i klagerens navn i pengeinstitutterne P2 og P3. De således indsatte midler blev overført fra konto -006 til konti i andre pengeinstitutter.

Det er i hvert fald for tiden ikke fastslået, at klageren er aftaleretligt bundet eller erstatningsansvarlig over for P1, P2 eller P3 vedrørende de omhandlede transaktioner. P1, P2 og P3 har således indtil videre båret tabet som følge af A’s misbrug.

Klageren har således for tiden ikke lidt et tab som følge af tredjemands misbrug, og han kan allerede af den grund ikke i medfør af betalingslovens § 99 eller § 100 kræve, at Jyske Bank skal tilbageføre hævningerne på konto -006, som A har foretaget.

Klageren får herefter for tiden ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får for tiden ikke medhold i klagen.