Spørgsmål om ansvar som følge af pengeinstituttets manglende dispositioner vedrørende klagernes tegningsoptioner/warrants til tegning af udenlandske aktier

Sagsnummer:586/2021
Dato:15-11-2022
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Jimmy Bak, Tina Thygesen, Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Netbank - værdipapirer
Depot - indsigelse vedr. dispositioner
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar som følge af pengeinstituttets manglende dispositioner vedrørende klagernes tegningsoptioner/warrants til tegning af udenlandske aktier
Indklagede:Middelfart Sparekasse
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om Middelfart Sparekasse har pådraget sig ansvar over for klageren som følge af, at klagerens tegningsoptioner ikke er blevet udnyttet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Middelfart Sparekasse, hvor han havde et værdipapirdepot. I depotet havde han aktier i det udenlandske selskab Expres2ion Biotech Holding AB.

Af sparekassens ”Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot” fremgik:

”…

Meddelelser om corporate action

Middelfart Sparekasse giver kunden skriftlig meddelelse om såkaldte "corporate actions" begivenheder vedrørende de værdipapirer Middelfart Sparekasse opbevarer for kunden. Hvis det er muligt sendes meddelelsen elektronisk til kunden.

En meddelelse om corporate action begivenheder skal aldrig betragtes som en anbefaling eller et tilbud fra Middelfart Sparekasse til kunden.

Nytegning

Middelfart Sparekasse giver skriftlig meddelelse til kunden, hvis der indbydes til nytegning af aktier og/eller obligationer, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer og/eller obligationsejere, såfremt tegningsfristen gør meddelelse mulig. Kunden anmodes om inden for en af Middelfart Sparekasse angivet frist at meddele, hvorvidt:

• nytegning ønskes foretaget

• tegningsretterne skal søges solgt

• supplerende/overskydende tegningsretter skal søges købt/solgt.

Såfremt Middelfart Sparekasse ikke inden for den givne frist har modtaget kundens instruktion, og/eller kunden ikke stiller midler til rådighed for tegning, er Middelfart Sparekasse berettiget til at sælge tegningsretterne bedst muligt for kundens regning. Middelfart Sparekasse påtager sig dog intet ansvar for, at et eventuelt salg kan gennemføres.

Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan Middelfart Sparekasse undlade at sælge dem.

Ikke benyttede tegningsretter, der er registreret i VP Securities A/S (VP Securities), vil efter tegningsperioden blive slettet af VP Securities uden meddelelse til kunden.

Udenlandske værdipapirer

Opbevaring af udenlandske værdipapirer

Udenlandske værdipapirer - herunder danske papirer noteret på udenlandske børser eller registreret via udenlandske depotcentraler - opbevares hos en af Middelfart Sparekasses forretningsforbindelser, hvis intet andet er aftalt. Kunden er i samme omfang som Middelfart Sparekasse selv underkastet de retsregler og sædvaner, som gælder for den udenlandske forretningsforbindelse, såvel som dennes forretningsbetingelser. Kundens værdipapirer kan opbevares i et samledepot. Værdipapirerne vil som udgangspunkt altid være opbevaret i et andet depot end Middelfart Sparekasses egne værdipapirer. l tilfælde, hvor Finanstilsynet har givet tilladelse hertil, kan kundens værdipapirer dog være opbevaret i samme depot som [pengeinstituttets] egne værdipapirer.

Kunden vil ikke modtage meddelelse om generalforsamlinger og kan kun efter særlig aftale forvente at få tildelt stemmeret. Andre meddelelser fra selskabet vil kun blive givet til kunden, såfremt det drejer sig om afkast eller emissionsaktiviteter.

Nytegning, fondsaktier m.v. vedr. udenlandske værdipapirer

l tilfælde af nytegning af aktier og/eller tegning af obligationer, herunder konvertible obligationer og warrants samt ved udstedelse af fondsaktier, giver Middelfart Sparekasse kunden meddelelse, såfremt tegningsfristen gør meddelelse mulig.

Afslutning af en emission - herunder bogføring af provenu m.v. - foretages først, når afregningsgrundlaget er stillet til Middelfart Sparekasses disposition fra den udenlandske forretningsforbindelse.

 

…”

Klageren modtog den 6. oktober 2020 en meddelelse fra sparekassen om tegning af nye værdipapirer. Af meddelelsen fremgik:

Tegning af nye værdipapirer

Fondskode (ISIN) SE0008348262

Navn: EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB

Vi skriver til dig, fordi selskabet har besluttet at udvide aktiekapitalen.

På grundlag af din beholdning 30. september 2020 (ex-dato) kan du tegne nye units i EXPRES2ION HOLDING AB.

Du modtager 1 ret for hver 1 EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB.

Du kan tegne 1 EXPRES2ION HOLDING AB for hver 3 retter.

1 unit indeholder: 2 ordinære aktier, og 2 tegningsoptioner, T04 ISIN SE0014958328, samt T05 SE0014958336. 3 tegningsoptioner T04 giver retten til at tegne 1 ordinær aktie, i perioden den 12 - 26. april 2021. Prisen for tegning af 1 ordinær aktie er endnu ukendt, men vil være minimum SEK 6, og maksimum SEK 22. 3 tegningsoptioner TO5 giver retten til at tegne 1 ordinær aktie, i perioden 6 - 20. september 2021. Prisen for tegning af 1 ordinær aktie er endnu ukendt, men vil være minimum SEK 6, og maksimum SEK 25.

Prisen pr. unit er SEK 24,00 + alm. handelskurtage.

Fondskoden (ISIN) på de nye værdipapirer er SE0014957965.

Bemærk venligst at ovennævnte er et midlertidigt værdipapir der senere vil blive ombyttet til de egentlige værdipapirer.

Fondskoden (ISIN) på retterne er SE0014957957.

Betalingsdagen og datoen for tildeling af nye aktier er 19. oktober 2020.

Vi gør opmærksom på, at du selv har pligt til at undersøge, om der er restriktioner i det land, du er bosiddende i, der gør, at du ikke må deltage i tilbuddet.

Hvis det samlede antal tegningsretter ikke udnyttes, er der mulighed for at tegne ekstra aktier i en sekundær tegning uden tegningsretter. Selskabet beslutter, hvordan disse aktier skal fordeles.

Ønsker du at tegne, bedes du meddele os dette senest 14. oktober 2020 kl. 10.00.

Har vi ikke hørt fra dig ved fristens udløb, vil vi forsøge at sælge retterne, hvis det er muligt.

Dette brev er kun en videregivelse af modtagne informationer fra eksterne kilder. Brevet skal ikke ses som rådgivning om investering i de pågældende værdipapirer eller som en opfordring til køb eller salg af disse. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

…”

Klageren meddelte sparekassen, at han ønskede at deltage i tegningen.

Den 8. december 2020 meddelte sparekassen klageren følgende:

”…

Bonusaktier i SE0014957965 ExpreS2ion Uts 20           ORG

De er blevet tildelt bonusaktier i ovennævnte selskab i forholdet 1,0000000 : 1,0000000.

Beholdningsgrundlag 30.11.2020:

SE0014957965   ExpreS2ion Uts 20         1.666,00 stk.

Indleveret:

SE0014958328   ExpreS2ion Wt 04.21     1.666,00 stk.

…”

I april 2021 anmodede klageren sparekassen om at få flyttet sit engagement, herunder værdipapirdepotet til pengeinstituttet P1.

Den 12. april 2021 offentliggjorde Expres2ion Biotech på deres hjemmeside tegningsvilkårene for tegningsoptionen:

ExpreS2ion announces T04 warrant exercise price, start of subscription period and Board and Executive Management commitment to fully exercise their T04 warrant holdings

Hørsholm, Denmark, April 12, 2021 - ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") announces that the exercise price for the warrants of series T04 has been determined to SEK 22.00 and the subscription period starts today. April 12, 2021.

Summarized terms for the warrants of series T04

  • Subscription period: April 12 - April 26, 2021
  • Issue size: 5,455,297 warrants of series T04, which entitles to subscription of 1,818,432 shares. If all the warrants are exercised, The Company will receive approximately SEK 40.0 million before issuing costs.
  • Exercise price: SEK 22.00 per share
  • Last day for trading warrants of series T04: April 22,2021
  • Dilution etc.: If all warrants are exercised the share capital will increase with SEK 202,048, from SEK 3,067,589 to SEK 3,269,637. If all warrants are exercised the number of shares will increase with 1,818,432 shares, from 27,608,301 shares to 29,426,733 shares. The dilution at the exercise of all warrants amounts to 6.2% percent of the number of shares and number of votes.

Note that the warrants that are not exercised at the latest April 26, 2021, or sold at the latest April 22, 2021, will expire without value. For the warrants not to lose their value, the holder must actively subscribe for new shares or sell the warrants.

…”

Det fremgik af tegningsvilkårene for tegningsoptionen af 12. april 2021, at de tegningsoptioner, der ikke var udnyttet senest 26. april 2021 eller solgt senest den 22. april 2021, udløb uden værdi.

Det fremgik af en ind/udleveringsmeddelelse af 27. april 2021, at 9.012 stk. ExpreS2ion Bio-aktier, 1.666 stk. T04-tegningsoptioner og 1.666 stk. T05-tegningsoptioner var blevet udleveret med valørdato den 27. april 2021, hvorefter sparekassens beholdning af disse tre værdipapirer var 0.

Den 18. september 2021 skrev klageren til sparekassen, at den havde forsømt at advisere ham om, at det var muligt at udnytte T04-tegningsoptionerne. Klageren anførte, at han grundet sparekassens manglende advisering har lidt et tab. Da T04-tegningsoptionerne først blev overdraget til P1 efter udløbet af tegningsperioden den 27. februar 2021, var sparekassen ansvarlig for tabet.

Sparekassen afviste den 20. september 2021 klagen blandt andet med følgende begrundelse:  

”…

Du modtog den 6. oktober 2020 meddelelse om, at du havde mulighed for at tegne aktier i Expres2ion Biotech AB. Meddelelsen angav herudover, at hvis du benyttede din mulighed for at tegne aktier, så ville du ligeledes modtage to tegningsoptioner med ret til tegning af yderligere aktier i april og september 2021 – se hertil meddelelse af 6. oktober vedlagte bilag 1. Brevet oplyste således om datoerne for, hvornår tegningsoptionerne skulle udnyttes, men indeholdt dog ikke tegningsvilkårene. Afsender af meddelelsen var Middelfart Sparekasse, men selve meddelelsens ordlyd modtog Sparekassen fra vores korrespondentbank for udenlandske aktiehandler, [D2], som inden da havde modtaget meddelelsen fra Expres2ion Biotech.

…”

Klageren fastholdt den 29. september 2021, at sparekassen var ansvarlig for, at han ikke fik udnyttet sine optioner. Han anmodede sparekassen at oplyse, hvornår den havde fået en meddelelse fra sin depotbank om de specifikke tegningsvilkår for Expres2ion Biotech. Sparekassen svarede den 8. oktober 2021, at den fastholdt sit standpunkt, og at den ikke havde modtaget de specifikke tegningsvilkår for Expres2ion Biotech fra D2.

Den 21. december 2021 indbragte klagerens repræsentant sagen for Ankenævnet.

Sparekassen har under klagesagen oplyst, at klagerens tegningsoptioner blev flyttet fra sparekassen den 27. april 2021 og modtaget den 29. april 2021 i P1.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Middelfart Sparekasse skal tilpligtes at anerkende at have handlet ansvarspådragende ved ikke at have orienteret klageren i henhold til sparekassens depotbestemmelser om udnyttelse af klagerens tegningsoptioner, hvorved han mistede sin ret til at tegne nye aktier i Expres2ion Biotech eller sælge sine tegningsoptioner.

Middelfart Sparekasse har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han på grund af sparekassens forsømmelser ikke fik udnyttet eller solgt sine T04-tegningsoptioner i tegningsperioden mellem den 12. – 26. april 2021. Han har grundet denne forsømmelse lidt et økonomisk tab.  

Han betalte som kunde i sparekassen for en depotaftale, hvor sparekassen blandt andet forpligtede sig til at orientere ham om muligheden for at udnytte tildelte tegningsoptioner, hvilket ikke var sket.

Meddelelsen af 6. oktober 2020 var vanskelig tilgængelig. Oplysningerne, der var givet i meddelelsen, medførte ikke, at sparekassen havde opfyldt sine forpligtelser i henhold til ”Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot”. Oplysningerne medførte heller ikke, at han selvstændigt var forpligtet til at holde sig orienteret om vilkårene ved en senere tegning af aktier.

Han havde en berettiget forventning om at blive adviseret forud for åbningen af tegningsvinduet for T04-tegningsoptionerne den 12. – 26. april 2021, og sparekassen havde i henhold til ”Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot” og god bankskik en skærpet pligt til at advisere ham om tegningsfristen.  Da de specifikke tegningsvilkår, herunder blandt andet tegningskursen på 22 SEK pr. aktie først blev offentliggjort af Expres2ion Biotech den 12. april 2021, udgjorde oplysningerne om tegning af "units" i meddelelsen af 6. oktober 2021 ikke en korrekt advisering og rådgivning.

Den 12. april 2021 var T04-tegningsoptionerne i depot hos sparekassen. Expres2ion Biotech offentliggjorde samme dag de specifikke tegningsvilkår, hvorfor det i henhold til sparekassens ”Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot” og god bankskik påhvilede sparekassen at advisere klageren senest denne dag om de specifikke tegningsvilkår. Idet T04-tegningsoptionerne først overgik til P1 den 27. april 2021 og dermed efter udløbet af tegningsperioden den 12. – 26. april 2021 kunne sparekassen ikke fralægge sig sit ansvar ved den manglende advisering.

Sparekassen skulle umiddelbart efter selskabets offentliggørelse af tegningsvilkårene og tegningsprisen den 12. april 2021 have adviseret ham på samme måde, som pengeinstituttet P2 den 14. april 2021 havde adviseret sine kunder. Af pengeinstituttet P2’s adviseringsmeddelelse fremgik blandt andet, at man som indehaver af de pågældende tegningsoptioner havde mulighed for at ombytte disse til aktier, at man for hver tredje tegningsoption kunne købe én aktie, at købskursen pr. aktie var 22 SEK, og at kundens svar senest skulle være pengeinstituttet P2 i hænde den 21. april 2021.

Han var en almindelig investor, hvorfor han havde en berettiget forventning om at blive adviseret ordentligt, omhyggeligt og på dansk af Middelfart Sparekasse. På samme måde som D1 (P1) og P2 gjorde over for sine kunder.

Han modtog ikke meddelelser fra Expres2ion Biotech, heller ikke de specifikke tegningsvilkår af 12. april 2021. Han var ikke forpligtet til at holde øje med selskabsmeddelelser fra selskabet. Han var derfor ikke ansvarlig for ikke at have iagttaget selskabets meddelelser.   

Sparekassen havde af egen drift den 27. april 2021 uden forudgående anmodning eller advisering til klageren solgt T04-tegningsoptionerne, hvilket var i strid med sparekassens vilkår.

Middelfart Sparekasse har anført, at klageren den 6. oktober 2020 ved meddelelse var gjort bekendt med tegningsoptionen, idet han aktivt valgte at tegne T04-tegningsoptionerne i overensstemmelse med meddelelsen. Klageren var korrekt adviseret i overensstemmelse med ”Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot” og er derfor nærmest til at bære ansvaret for, at tegningsoptionerne ikke blev udnyttet, i den tid klageren var kunde i sparekassen.

Meddelelsen fastslog tydeligt, at klageren ved anvendelse af tegningsoptionerne modtog to optioner, hvoraf den første (T04) kunne anvendes i tegningsperioden fra den 12. april til den 26. april 2021 og den anden (T05) fra den 6. september til den 20. september 2021. Da klageren eller dennes repræsentant havde stor erfaring med aktiehandel samt handel med udenlandske aktier, burde han have forstået indholdet af meddelelsen. Meddelelsen var identisk med den meddelelse, sparekassen modtog fra D2, som inden da modtog den fra Expres2ion Biotech.

Klageren modtog herudover den 8. december 2020 en meddelelse om optionerne, som ligeledes burde have givet ham anledning til at reagere over for sparekassen.

Investorer, som vælger at købe udenlandske aktier og dermed blive aktionærer i en udenlandsk virksomhed, kan næppe forvente at modtage al information på dansk. Klageren havde som aktionær i et udenlandsk selskab en selvstændig forpligtelse til at være opmærksom på udviklingen i selskabet, og hvilke rettigheder han som aktionær fik tildelt. Expres2ion Biotech havde på deres hjemmeside løbende orienteret om aktionærernes rettigheder og havde ved officiel meddelelse den 12. april 2021 offentliggjort de specifikke tegningsvilkår for tegningsoptionen i april.

Klagerens to tegningsoptioner fremgik tydeligt af hans depot fra december 2020 og frem til april 2021, og fremgik herudover af flere tilsendte meddelelser i klagerens netbank og hans depot i netbanken. Klageren havde i hele perioden kunnet give meddelelse om, hvorvidt han ønskede at tegne aktier i overensstemmelse med optionerne.

Sparekassen havde den 12. april 2021 ikke modtaget advisering eller meddelelse om de specifikke tegningsvilkår fra sin korrespondentbank, D2, hvorfor den ikke havde yderligere informationer, den kunne videresende til klageren. Den havde dermed ikke mulighed for at advisere eller fremsende de specifikke tegningsvilkår til klageren.

Klageren havde mulighed for at reagere over for sparekassen, hvorved sparekassen havde haft mulighed for at handle i overensstemmelse med hans ønske om at udnytte tegningsoptionerne. Sparekassen var ikke ansvarlig for klagerens passivitet eller at klageren forsømte at reagere over for den.

P2’s meddelelse til sine kunder af 14. april 2021 om udnyttelse af T04-tegningsoptionen er ikke lettere at forstå end sparekassens meddelelse af 6. oktober 2020. P2’s meddelelse nævnte således intet om tegningsoptioner, men brugte derimod begrebet ”warrants” ligesom meddelelsen, ud over tegningskursen ikke indeholdt de nærmere tegningsvilkår, som Expres2ion Biotech offentliggjorde på deres hjemmeside den 12. april 2021.

Sparekassen har ikke solgt klagerens T04-tegningsoptioner til 0 kr. De blev overdraget til P1. Sparekassen påtog sig i henhold til ”Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot” ikke noget ansvar for, at et eventuelt salg kunne gennemføres.

Klageren har ikke dokumenteret et reelt tab.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Middelfart Sparekasse, hvor han havde et værdipapirdepot. I depotet havde han aktier i det udenlandske selskab Expres2ion Biotech Holding.

Vilkårene for værdipapirdepotet fremgik af ”Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot”. Middelfart Sparekasse skulle i henhold til disse give kunden skriftlig meddelelse om corporate actions. Sparekassen skulle inden en angivet frist anmode kunden om, hvorvidt han ønskede nytegning eller at sælge tegningsretterne. Hvis sparekassen ikke inden den givne frist modtog kundens instruktion, eller der ikke blev stillet midler til rådighed for tegning, var sparekassen berettiget til at sælge tegningsretterne bedst muligt for kundens regning. Sparekassen påtog sig dog ingen forpligtelse for, at et eventuelt salg kunne gennemføres. For så vidt angår udenlandske aktier fremgår det af vilkårene, at meddelelser fra sparekassen kun ville blive sendt til kunden, hvis det drejede sig om afkast og emissionsaktivitet. l tilfælde af nytegning af aktier, herunder warrants, skulle sparekassen give kunden meddelelse, såfremt tegningsfristen gjorde det muligt.

Da Expres2ion Biotech udvidede sin aktiekapital, modtog klageren den 6. oktober 2020 en meddelelse fra sparekassen om ”Tegning af nye værdipapirer”. Af meddelelsen fremgik, at klageren på baggrund af sin aktiebeholdning den 30. september 2020 kunne tegne nye units i selskabet. En unit kostede 24 SEK og svarede til to ordinære aktier og to tegningsoptioner – T04 og T05. Tre T04-tegningsoptioner gav ret til at tegne én ordinær aktie i perioden 12. – 26. april 2021. Prisen for tegning af én ordinær aktie var på dette tidspunkt ukendt, men ville være minimum 6 SEK og maksimum 22 SEK. Hvis man ønskede at tegne, skulle man meddele Middelfart Sparekasse dette senest den 14. oktober 2020. Betalingsdagen og datoen for tildeling af nye aktier var den 19. oktober 2020. Hvis sparekassen ikke modtog svar fra kunden ved fristens udløb, ville tegningsoptionerne blive solgt, hvis dette var muligt.

Klageren ønskede at deltage i tegningen med den fulde beholdning. Den 8. december 2020 modtog klageren en meddelelse om, at han havde modtaget 1.666 stk. bonusaktier og 1.666 stk. T04-tegningsoptioner.

Den 12. april 2021 offentliggjorde Expres2ion Biotech via sin hjemmeside og på engelsk de specifikke tegningsvilkår for T04-tegningsoptionerne. Klageren fik ikke besked fra sparekassen herom.

I april 2021 anmodede klageren sparekassen om at få flyttet sit engagement, herunder værdipapirdepotet til pengeinstituttet, P1. Den 27. april 2021 blev tegningsoptionerne flyttet fra sparekassen til P1, hvor de blev modtaget den 29. april 2021.

Da klageren ikke havde udnyttet tegningsoptionerne til at tegne aktier senest den 26. 2021 eller senest den 22. april 2021 havde solgt tegningsretterne, udløb de som værdiløse.  

Klageren har blandt andet anført, at sparekassen har handlet ansvarspådragende, da den har forsømt at give ham meddelelse om muligheden for udnyttelse af hans tegningsoptioner i henhold til ”Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot” umiddelbart inden tegningsperioden den 12. – 26. april 2021 eller umiddelbart efter selskabsmeddelelsen af den 12. april 2021. Idet T04-tegningsoptionerne først overgik til P1 den 27. april 2021 og dermed efter udløbet af tegningsperioden den 12. – 26. april 2021 kunne sparekassen ikke fralægge sig sit ansvar ved den manglende advisering. Sparekassen har blandt andet anført, at den ikke har handlet ansvarspådragende, da dens meddelelse af 6. oktober 2020 skal anses for en korrekt meddelelse i henhold til ”Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot”, og da klageren var nærmest til at bære risikoen for sin manglende reaktion forud for eller under tegningsperioden den 12. – 26. februar 2021. 

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Inge Kramer og Jimmy Bak – udtaler:

Sparekassen har oplyst, at meddelelsen af 6. oktober 2020 kun var en videregivelse af modtagne informationer fra sparekassens korrespondentbank for udenlandske aktiehandler D2, som inden da havde modtaget den fra Expres2ion Biotech.

Vi finder, at sparekassen i dens meddelelse af 6. oktober 2020 orienterede klageren om de tilgængelige frister og vilkår ved aktieudvidelsen i Expres2ion Biotech.

Vi finder, at sparekassen hverken efter aftale med klageren om vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot eller på andet grundlag var forpligtet til at orientere klageren om indholdet af Expres2ion Biotechs vilkår for tegningsoptionerne, som var offentliggjort på selskabets hjemmeside den 12. april 2021.

Vi finder det således ikke godtgjort, at sparekassen har handlet ansvarspådragende.

Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold i klagen.

To medlemmer – Tina Thygesen og Lisbeth Baastrup Burgaard – udtaler:

Middelfart Sparekasse var i henhold til sine vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot forpligtet til at meddele sine kunder om emissionsaktiviteter og om nytegning eller salg af tegningsretter, såfremt tegningsfristen gjorde meddelelse mulig.

Middelfart Sparekasse gav ved meddelelsen af 6. oktober 2020 klageren meddelelse om emissionsaktiviteter i Expres2ion Biotech. 

Vi finder, at klageren på baggrund af indholdet af denne meddelelse var berettiget til at antage, at sparekassen ville sende klageren yderligere information, når de specifikke tegningsvilkår blev offentliggjort på selskabets hjemmeside den 12. april 2021.

Vi finder, at sparekassen har handlet ansvarspådragende ved ikke at give denne meddelelse.

Vi finder herefter, at Middelfart Sparekasse skal anerkende, at den har handlet ansvarspådragende i sin håndtering af klagerens T04-tegningsoptioner.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.