Debiteringstidspunkt for bidrag til arbejdsmarkedsfonde (bruttoskat).

Sagsnummer:230/1994
Dato:17-10-1994
Ankenævn:Peter Blok, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Kirsten Nielsen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Kapitalpensionskonti - afgift
Ledetekst:Debiteringstidspunkt for bidrag til arbejdsmarkedsfonde (bruttoskat).
Indklagede:
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Denne sag angår spørgsmålet om, på hvilket tidspunkt et pengeinstitut er berettiget til at debitere en kapitalpensionskonto for arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat) efter lov om arbejdsmarkedsfonde.

Efter arbejdsmarkedsfondslovens § 8, stk. 1, litra c, skal der svares bidrag af indbetalinger, som en arbejdsgiver foretager til en ordning omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven. Efter lovens § 11, stk. 5, opgør pengeinstituttet for indbetalinger omfattet af § 8, stk. 1, litra c, bidragets størrelse. Efter § 11, stk. 10, er pengeinstituttet pligtig at indeholde bidrag. Efter § 13, stk. 2 skal pengeinstituttet indbetale "de forventede bidrag for kalenderåret af pensionsindbetalinger den 10. december. (............) Pensionskasser m.v. skal senest den 1. april i året efter udløbet af kalenderåret indbetale de endelige arbejdsmarkedsbidrag, dog med modregning af de foreløbige arbejdsmarkedsbidrag efter 1. punktum."

Klageren blev i februar 1994 opmærksom på, at indklagede debiterede arbejdsmarkedsbidraget på hans kapitalpensionskonto samme dag, som indbetalingen fra hans arbejdsgiver fandt sted. Klageren protesterede, men indklagede fastholdt denne rutine.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbageføre allerede debiterede arbejdsmarkedsbidrag og at anerkende, at man først er berettiget til at debitere bidraget den 10. december hvert år.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Bestemmelsen i § 13, stk. 2 blev vedtaget som et ændringsforslag i forbindelse med lovens behandling i Folketinget. Efter det oprindelige forslag skulle bidraget af en indbetaling betales senest den 10. i den følgende måned. Ændringen fremgår af arbejdsmarkedsudvalgets betænkning af 17. juni 1993, og i bemærkningerne til ændringen er anført:

"Opgaven med at beregne og opkræve arbejdsmarkedsbidrag af pensionsindbetalinger er en ny opgave, som pålægges pensions- og forsikringsselskaber.

Som kompensation for det administrative merarbejde, pensionskasser m.v. herved påføres, foreslås det at ændre opkrævningen, således at denne sker én gang årligt, idet de pågældende dog den 10. december i kalenderåret skal foretage en acontoindbetaling af årets forventede bidrag."

Klageren har anført, at indklagedes fremgangsmåde er uberettiget, idet indklagede herved opnår rentefordelen frem til den 10. december. Han finder, at indklagede, i lighed med hvad der gælder for realrenteafgiften, først kan debitere beløbet i december måned.

Indklagede har henvist til, at man følger de af Finansrådet afstukne retningslinier med hensyn til debiteringstidspunktet. Det fremgår at arbejdsmarkedsudvalgets betænkning, at ændringen tilsigtede at kompensere pensionsinstitutterne for det administrative arbejde, som er forbundet med opkrævningen. En sådan kompensation opnåes alene ved, at bidraget debiteret straks ved indbetaling af pensionsindbetalingen.

Ankenævnets bemærkninger:

Bestemmelserne i lov om arbejdsmarkedsfonde må forstås således, at bidrag af indbetalinger til pensionsordninger ligesom bidrag af løn i forhold til den bidragspligtige skal opgøres og indeholdes i forbindelse med arbejdsgiverens betaling, jfr. lovens § 11, stk. 5 og 10. Ankenævnet finder, at dette må indebære, at pengeinstitutterne er berettigede til at debitere den pågældende pensionskonto for bidraget straks efter indsættelsen af det fra arbejdsgiveren modtagne beløb, hvilket også har støtte i forarbejderne til lovens § 13, stk. 2. Denne bestemmelse må forstås således, at den alene angår spørgsmålet om, hvornår pengeinstitutterne skal afregne de indeholdte bidrag over for told- og skattemyndighederne.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.