Spørgsmål om banks ansvar for at fraråde aktiesalg

Sagsnummer:917/2010
Dato:28-05-2014
Ankenævn:Kari Sørensen, Christian Bremer, Søren Geckler, Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om banks ansvar for at fraråde aktiesalg
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse mod Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i banken.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Roskilde Bank. Han havde aktier i banken, der ved årsskiftet 2006/2007 havde en kursværdi på ca. 1 mio. kr.

I forbindelse med at han ønskede at give sine to børn hver 500.000 kr. i gave, henvendte han sig til banken for at sælge sine aktier. Klageren har oplyst, at banken frarådede ham at sælge aktierne og anbefalede, at han i stedet optog et lån.

Den 23. januar 2007 optog klageren via banken et 5 % fastforrentet realkreditlån på 3.624.000 kr. Dagen efter blev et beløb på i alt 1 mio. kr. overført til klagerens sønner. Den resterende del af provenuet blev investeret i investeringsbeviser i Bank-Invest Højrentelande. Klageren har under sagen indgået forlig med Finansiel Stabilitet vedrørende investeringen i investeringsbeviserne, således at denne sag alene vedrører klagerens krav om erstatning for det tab han har lidt ved at undlade salg af bankaktierne.

I marts 2008 købte klageren yderligere 200 aktier i forbindelse med en aktieemission.

I løbet af 2008 faldt kursen på aktierne, og klageren henvendte sig til banken og spurgte, om ikke aktierne skulle sælges for at indfri lånet. Banken anbefalede, at klageren beholdt sine aktier.

Ved bankens sammenbrud i august 2008 blev klagerens aktier i banken værdiløse.

Forbrugerombudsmanden indledte i 2010 en undersøgelse af bankens salg af egne aktier til kunder i banken i perioden 1. januar 2006 til bankens sammenbrud.

Behandlingen af denne sag har været udsat på færdiggørelsen af Forbrugerombudsmandens undersøgelse.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Følgende fremgår af forligsaftalen:

”….

På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne...”

Forligsaftalen har ikke medført, at klageren har fået tilbudt erstatning.

Parternes påstande

Den 22. december 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal betale 1 mio. kr. med tillæg af renter og bidrag.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ønskede at give sine sønner en gave på hver 500.000 kr., da den ene stod foran huskøb og den anden startede selvstændig virksomhed. Han ønskede at sælge sine aktier i Roskilde Bank, men fik at vide, at han i så fald ville være ”den dummeste mand, der går rundt i Roskilde” og, at ”Roskilde Bank, er det mest sikre papir i Danmark”.

Han blev anbefalet at optage et lån i sin ejendom på 1 mio. kr., som han kunne forære sine sønner. Samtidig skulle han optage yderligere lån i ejendommen og investere provenuet i BankInvest Højrentelande. På den måde ville han have tjent alle pengene hjem på tre år.

Han fik at vide, at der ingen risiko var ved et sådant arrangement, da risikoen ved BankInvest Højrentelande var så lille, at det slet ikke kunne måles i procenter.

Banken påførte ham tab og yderligere gæld ved at anbefale, at han lånte 1 mio. kr. i stedet for at sælge sine bankaktier.

Faktum i denne sag er det modsatte af det, som det indgåede forlig indebærer, idet banken på trods af to anmodninger fra ham, nægtede at sælge Roskilde Bank aktier.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har anført, at klageren henvendte sig til banken vedrørende finansiering af en gave på 1 mio. kr.

Banken rådgav alene om alternative finansieringskilder til opfyldelse af klagerens likviditetsbehov.

Klageren traf selv beslutning om at undlade at sælge aktier og i stedet optage lån.

Også ved henvendelsen i 2008 var det klageren, der selv besluttede at undlade et salg.

Banken ydede ikke fejlagtig eller mangelfuld rådgivning.

Klageren kunne ikke være uvidende om den risiko, der er forbundet med investering i aktier og måtte således indse, at han ved at undlade at sælge aktier fortsat havde en kursrisiko. Klageren påtog sig dermed selv risikoen for et eventuelt kursfald på aktierne og forøgede denne risiko ved at købe yderligere 200 aktier i forbindelse med aktieemissionen i marts 2008.

Klageren undlod at sælge hele eller dele af sin beholdning af aktier i Roskilde Bank, selv om kursen var og havde været støt faldende siden sommeren 2007.

Banken kollapsede først den 24. august 2008, hvorfor klageren havde rig mulighed for at sælge hele eller dele af sin beholdning af aktier efter henvendelsen ved årsskiftet 2006/2008.

Det har i hele perioden stået klageren frit for at sælge sine aktier.

Det har formodningen mod sig, at klageren ønskede at sælge sine aktier. Han øgede derimod sin beholdning.

Klagerens tab skyldes ikke optagelse af lån på 1 mio. kr., men derimod hans egen beslutning om ikke at sælge sine aktier. Først den 22. december 2010 – mere end to år efter, at det kunne konstateres, at aktieinvesteringen var gået tabt, har klageren klaget til Ankenævnet. Det understøtter, at det var klagerens selv, der traf beslutning om at beholde sine aktier.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har anført, at han ved årsskiftet 2006/2007 ønskede at sælge for ca. 1 mio. kr. aktier i Roskilde Bank, idet han ønskede at give en gave til sine sønner. Imidlertid anbefalede banken, at han beholdt aktierne og i stedet optog et lån. Senere ønskede klageren at indfri lånet ved salg af aktierne, men blev på ny frarådet et salg. Banken har ifølge klageren på trods af to anmodninger herom nægtet at sælge aktierne.

Det fremgår af forligsaftalen mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, at Roskilde Bank i forbindelse med to aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 fokuserede ensidigt på fordelene ved investering i bankens aktier og at kunderne ikke fik en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af, om banken ved klagerens henvendelse om aktiesalg har nægtet ham at sælge aktierne, ikke kan afklares uden en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. Da en sådan bevisførelse ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må ske for domstolene, afviser Ankenævnet sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.