Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transak-tioner foretaget på natklub i Italien.

Sagsnummer:159/2017
Dato:21-03-2018
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg og Søren Geckler
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transak-tioner foretaget på natklub i Italien.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Visakort transaktioner foretaget på natklub i Italien.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nykredit Bank, hvor han har et Visakort.

I januar 2016 var klageren sammen med kolleger og forretningspartnere på rejse til et skisportssted i Italien. Fra søndag den 15. januar 2016 ca. kl. 23 til mandag den 16. januar 2016 kl. 4 besøgte klageren sammen med seks personer fra rejseselskabet natklubben N. Klageren har oplyst, at han i løbet af besøget bestilte to til tre omgange til selskabet og et par drinks inklusiv et par flasker champagne. Tirsdag den 17. januar 2016 fra kl. 22 til onsdag den 18. januar 2016 kl. 3.30 besøgte klageren atter N sammen med én af rejsedeltagerne. Klageren har oplyst, at han i løbet af dette besøg bestilte tre til fire omgange til ham selv og rejsedeltageren samt drinks til nogle piger inklusiv et par flasker champagne. Klageren har oplyst, at han under besøgene på N opbevarede kortet i sin tegnebog. Når han dansede eller var på toiletbesøg, var tegnebogen i inderlommen på hans jakke, som hang på en stol.

I perioden fra mandag den 16. januar 2016 kl. 01 til onsdag morgen den 18. januar 2016 blev der foretaget 16 transaktioner med klagerens Visakort på i alt 28.975 euro, svarende til 217.662 DKK, som klageren ikke kan vedkende sig. I perioden fra søndag aften den 15. januar 2016 til tirsdag den 17. januar 2016 blev der endvidere foretaget transaktioner, som klageren har vedkendt sig:

 

Dato

Kl.

Forretnings-navn

Terminal

Beløb euro

Status

1

150116

22.47

D

T1

80

Vedkendt

2

150116

23.00

D

T1

55

Vedkendt

3

150116

23.11

D

T1

55

Vedkendt

4

150116

23.28

D

T1

250

Vedkendt

5

150116

23.45

D

T1

55

Vedkendt

6

150116

23.53

D

T1

600

Vedkendt

7

160116

00.26

D

T1

600

Vedkendt

8

160116

00.33

D

T1

500

Vedkendt

9

160116

00.41

D

T1

500

Vedkendt

10

160116

00.55

D

T1

600

Vedkendt

11

160116

01.06

D

T1

900

Ikke vedkendt

12

160116

01.31

D

T1

900

Ikke vedkendt

13

160116

01.41

D

T1

900

Ikke vedkendt

14

160116

01.59

D

T1

900

Ikke vedkendt

15

160116

02.04

D

T1

500

Vedkendt

16

160116

03.03

N

T2

4.000

Ikke vedkendt

17

160116

12.30

F1

 

44

Vedkendt

18

160116

16.27

F2

 

38

Vedkendt

19

160116

17.42

Hæveautomat

 

200

Vedkendt

20

170116

14.23

F3

 

35

Vedkendt

21

170116

23.18

D

T1

175

Ikke vedkendt

22

170116

23.46

N

T2

100

Ikke vedkendt

23

180116

00.07

N

T2

700

Ikke vedkendt

24

180116

00.22

N

T2

700

Ikke vedkendt

25

180116

00.41

N

T2

700

Ikke vedkendt

26

180116

01.04

N

T2

2.500

Ikke vedkendt

27

180116

01.32

N

T2

2.500

Ikke vedkendt

28

180116

02.03

N

T2

5.000

Ikke vedkendt

29

180116

02.21

N

T2

5.000

Ikke vedkendt

30

180116

02.45

N

T2

1.500

Ikke vedkendt

31

180116

03.19

D

T1

2.500

Ikke vedkendt

Banken har oplyst, at Nets har meddelt, at transaktionerne blev foretaget ved brug af chip og indtastning af kortets pinkode, at transaktionerne blev korrekt registreret og bogført, og at der ikke var tekniske svigt eller andre fejl. Banken har endvidere den 13. december 2017 oplyst, at Nets har meddelt, at der ikke er registreret PIN fejl eller afvisninger på klagerens kort i perioden fra den 15. til den 18. januar 2016, at der ikke er registreret andre indsigelser vedrørende N med kort udstedt af banken i de seneste 24 måneder, at branchen for D/T1 og N/T2 er ”natklub”, og at Nets eller Visa ikke har mulighed for at give yderligere oplysninger.

Den 10. februar 2017 indgav klageren indsigelsesblanket til banken vedrørende de 16 transaktioner. I blanketterne havde klageren afkrydset, at kortet ikke var i hans besiddelse på tidspunktet for de ikke vedkendte transaktioner, og at han ”har kortet nu, men det er blevet taget fra min jakke.”

Den 6. april 2017 indgav klageren anmeldelse til politiet i Danmark.

Parternes påstande

Den 17. maj 2017 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Bank skal tilbageføre 217.662 kr. til ham.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hans kort er blevet misbrugt.

Han var kun på én natklub, N. Der er også trukket transaktioner hos D. De betalinger, som han har godkendt, skete til én og samme terminal. Den omstændighed, at transaktionerne er trukket på to terminaler, bestyrker, at der er tale om organiseret misbrug.

Det følger af betalingstjenesteloven, at selvrisikoen er 8.000 kr., hvis han har udvist groft uforsvarlig adfærd, og at han hæfter uden beløbsbegrænsning, hvis han har oplyst koden til misbruger, og hvis han burde have indset, at der var risiko for misbrug. Det påhviler banken at godtgøre dette. Banken har ikke godtgjort dette. Han har ikke overgivet den personlige kode eller kortet til andre. Han har ikke nedskrevet koden. Han har ikke udvist groft uforsvarlig adfærd.

Han har handlet rettidigt. Han spærrede kortet umiddelbart efter, at han blev opmærksom på de ikke vedkendte transaktioner. Han anmeldte misbruget og underskrev en tro- og love erklæring.

Han har erfaret, at en anden af rejsedeltagerne også har fået sit kort misbrugt og har indgivet indsigelse over for sit pengeinstitut samt politianmeldelse.

Han har brugt ca. 30.000 kr., som han ikke har gjort indsigelse mod.

Nykredit Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at afklaring af spørgsmålet om tredjemandsmisbrug forudsætter parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, jf.  Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3 nr. 4 samt fast ankenævnspraksis.

Nykredit Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at de ikke vedkendte transaktioner blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af kortets pinkode, at transaktionerne blev korrekt registreret og bogført, og at der ikke var tekniske svigt eller andre fejl, hvilket Nets har bekræftet over for banken. Banken har dermed løftet bevisbyrden.

Klageren oplyser ikke at have været på et sted ved navn ”D”. Klageren har dog kun bestridt nogle af transaktionerne fra D/terminalen T1, men har vedkendt andre transaktionerne fra D/T1. Navnet på terminalen er ikke afgørende for, hvor terminalen anvendes. På samme forretningssted kan der være forskellige navne på terminalerne. Kortet kan være anvendt samme sted på terminaler med forskellige navne, hvorfor der vil fremgå forskellige navne på kontooversigter mv.

Klageren har oplyst, at han var i besiddelse af kortet ved ankomsten til N, og at kortet stadig er i hans besiddelse.

Klageren har ikke sandsynliggjort, at han ikke selv har foretaget transaktionerne.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at betalingstransaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. den dagældende lov om betalingstjenester § 64, stk. 1 (nu lov om betalinger § 98). Efter bestemmelsens tredje punktum er registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. den dagældende lov om betalingstjenester § 59 (nu lov om betalinger § 93).

Ankenævnet lægger herudover til grund, at Visakortet stadig er i klagerens besiddelse, at chippen på klagerens Visakort blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, og at korrekt pinkode blev indtastet ved de ikke vedkendte transaktioner.

Ankenævnet lægger endvidere til grund, at klageren ikke har vedkendt sig transaktionerne i natklubben den 17.-18. januar 2016, hvor han erkender at have foretaget køb i natklubben.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes og Peter Stig Hansen – udtaler:

Vi finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Vi stemmer derfor for at afvise sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Søren Geckler – udtaler:

Som sagen er oplyst finder vi, at det har formodningen imod sig, at klageren skulle have godkendt beløbsstørrelsen på de omtvistede transaktioner. Vi lægger herved vægt på, at der er gennemført en række meget store betalinger på kort tid, hvilket ikke synes foreneligt med almindeligt forbrug på en natklub. Vi lægger endvidere vægt på, at de omtvistede betalinger på natklubben er gennemført på forskellige betalingsterminaler med forskellige betalingsmodtagere. Vi lægger til grund, at der er tale om tredjemandsmisbrug og finder, at klagerens selvrisiko derfor skal fastsættes efter § 62 i den dagældende betalingstjenestelov (nu lov om betalinger § 100). Vi stemmer herefter for, at klageren får medhold i klagen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnet kan herefter ikke behandle klagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.