Spørgsmål om ansvar for fejlagtig indberetning af kapitalpensionskonto til skattemyndighederne som privattegnet ordning mod korrekt arbejdsgiveradministreret.

Sagsnummer:242/1996
Dato:11-11-1996
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Niels Bolt Jørgensen, Peter Nedergaard, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Kapitalpensionskonti - indberetning
Fejlekspedition - pensionskonti
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for fejlagtig indberetning af kapitalpensionskonto til skattemyndighederne som privattegnet ordning mod korrekt arbejdsgiveradministreret.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


I september 1988 oprettede klageren en privat kapitalpensionsordning hos indklagede. Ved tillæg af 13. november 1989 underskrevet af klageren og dennes arbejdsgiver blev det aftalt, at ordningen skulle ændres til en arbejdsgiverordning, således at arbejdsgiveren med virkning fra den 1. januar 1990 ved træk i klagerens løn månedligt skulle indbetale 1.000 kr. på kapitalpensionskontoen. Ved en fejl blev ordningen ikke omkodet fra en privattegnet ordning til en arbejdsgiveradministreret ordning i indklagedes EDB-system. Fejlen medførte, at indklagede til skattemyndighederne indberettede de fra arbejdsgiveren indbetalte beløb som indbetalt direkte fra klageren, hvorved klageren opnåede for stort et skattefradrag.

Sideløbende med de årlige indskud på 12.000 kr. via arbejdsgiveren indskød klageren i de følgende år beløb på kontoen. Klagerens indskud for årene 1990 til 1992 var på henholdsvis 1.800 kr., 1.200 kr. og 800 kr.

Ved skrivelse af 12. oktober 1995 meddelte indklagede klageren, at man var blevet opmærksom på fejlen med hensyn til kodningen af ordningen.

På baggrund af klagerens henvendelse til skatteforvaltningen blev skatteansættelsen for klageren for årene 1990-1994 forhøjet med 12.000 kr. pr. indkomstår. Skatteforvaltningen beregnede et procenttillæg på 8% for den restskat, som klageren herved blev pålignet. Det fremgik endvidere, at sagen efter afsluttet sagsbehandling ville blive fremsendt til Told- og Skatteregionen til afgørelse af, om bestemmelserne i skattekontrollovens § 13 og 16 vedrørende urigtig selvangivelse kunne anses for at være overtrådt.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at erstatte hans positive udgifter (renter og en eventuel bøde) som følge af forhøjelsen af skatteansættelsen for årene 1990-1994.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han ikke var bekendt med forskellen på en privattegnet ordning og en arbejdsgiveradministreret ordning. Han var derfor ikke opmærksom på, at kapitalpensionen reelt skiftede karakter pr. 1. januar 1990, hvor der blev indbetalt på ordningen via arbejdsgiveren. Han fortsatte også selv med løbende at indbetale på kontoen. Af kontooversigterne fremgik, at der var tale om en privat ordning, og at indbetalingerne ifølge lov var indberettet til skattemyndighederne. Indklagede begik en fejl ved at indberette arbejdsgiverens indskud til skattevæsenet og bør som følge heraf erstatte hans positive udgifter herved i form af renter og en eventuel bøde.

Indklagede har anført, at ændringen af kapitalpensionen fra privat ordning til arbejdersgiver ordning skete på klagerens foranledning, og at ændringen blev bekræftet af klageren ved dennes underskrift den 13. november 1989. På baggrund af anførslen om privattegnet ordning på de årlige pensionsoversigter måtte det have stået klageren klart, at registreringen ikke var korrekt. Fejlregistreringen medførte, at arbejdsgiverens indbetalinger figurerede som fradragsberettigede på klagerens fortrykte selvangivelse, selvom der var taget højde for skatteværdien af fradraget i klagerens lønudbetaling. Klageren burde have korrigeret oplysningerne på selvangivelsen. Klageren har ikke lidt noget tab ved, at skatteansættelsen er blevet berigtiget.

Ankenævnets bemærkninger:

Det er ubestridt, at det skyldes en fejl fra indklagedes side, at arbejdsgiverens indskud på klagerens kapitalpensionskonto af indklagede blev indberettet til skattevæsenet som fradragsberettiget i henhold til en privattegnet ordning. Ankenævnet finder ikke, at det kan bebrejdes klageren, at han ikke blev opmærksom på den fejlagtige indberetning. Som følge heraf finder Ankenævnet det rettest, at indklagede betaler de procenttillæg, der af skattevæsenet lægges til klagerens skat. Derimod finder Ankenævnet ikke grundlag for at bestemme, at indklagede også skal erstatte klageren en eventuel bøde efter skattekontrolloven, idet pålæg af en sådan bøde forudsætter, at det er lagt til grund, at klageren har handlet groft uagtsomt.

Som følge heraf

Indklagede skal betale klageren det procenttillæg, som klageren måtte blive pålagt af skattevæsenet i forbindelse med ændringen af skatteansættelsen for årene 1990-1994 som følge af den fejlagtige registrering af indskuddene på klagerens kapitalpension. Klagegebyret tilbagebetales klageren.