Indsigelse om manglende levering af flybillet købt via inter-nettet. Forveksling af to bestillinger foretaget samme dag hos to forskellige forretninger.

Sagsnummer:30/2018
Dato:18-09-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anders Holkmann Olsen, Peter Stig Hansen, Troels Hauer Holmberg og Finn Borgquist
Klageemne:Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Indsigelse om manglende levering af flybillet købt via inter-nettet. Forveksling af to bestillinger foretaget samme dag hos to forskellige forretninger.
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om manglende levering af en flybillet købt via internettet. Forveksling af to forskellige bestillinger foretaget samme dag hos to forskellige forretninger.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i SEB Kort Bank Danmark, hvor han havde et MasterCard med en tilknyttet kortkonto.

Klageren har oplyst, at hans samlever, S, den 16. juli 2017 via en rejsesøgemaskine på internettet bestilte en flybillet til hans bonussøn, B, til Portugal med afrejse den 25. august 2017 hos en forretning, F1. S anførte B’s mailadresse i forbindelse med bestillingen, men betalte ikke billetten.

Klageren har fremlagt en ordrebekræftelse fra F1 på 3.664 DKK sendt til B’s mailadresse den 16. juli 2017 kl. 10:02, hvoraf fremgår, at der er booket en flybillet hos F1, og at ”Slutbetaling af ordre: 9755224 skal ske senest søndag 16. juli kl. 15:41 for at du ikke skal miste din booking”.

Det har efterfølgende vist sig, at S om aftenen den 16. juli 2017 foretog endnu en bestilling og køb af en flybillet til B til Portugal med afrejse den 25. august 2017 hos en forretning, F2. Købet på 3.753 DKK blev foretaget med klagerens MasterCard kl. 21:53, og S anførte B’s mailadresse i forbindelse med købet.

Banken har fremlagt kopi af en ordrebekræftelse sendt den 16. juli 2017 kl. 21:53 fra F2 sendt til B’s mailadresse, der indeholdt et link til ”My bookings”, og hvori følgende var anført: ”This is where you will find your travel documents with ticket numbers and the airline’s booking number. Remember to take your travel documents with you!”.

Følgende var endvidere anført I ordrebekræftelsen fra F2: ”For the latest flight information of booking SM2VWC, click the following link www.checkmytrip.com Here you can also find your e-ticket number and the booking reference of the airline. Note that this will be updated within 24 hours of your reservations being made.”

Det fremgår af et kontoudtog for klagerens kortkonto, at der den 17. juli 2017 blev hævet et beløb på 3.753 DKK med følgende tekst: ”[F2’s navn] REJSE billetnr 24817158”.

I en mail af 24. juli 2017 bad klageren banken om at undlade at trække beløbet på 3.753 kr., idet han anførte, at beløbet vedrørte køb af en flybillet hos F1, og at han af uransagelige grunde ikke kunne hente billetten, og at han af F1 fik besked på, at billetten ikke var betalt.

I en mail af 25. juli 2017 svarede banken, at den desværre ikke havde mulighed for at afvise betalingen og henviste klageren til at kontakte forretningsstedet med henblik på en forespørgsel der.

I en mail af 26. juli 2017 til banken anførte klageren, at han havde fået svar fra F1 om, at de ikke havde modtaget betaling for flybilletten og spurgte, om banken havde mulighed for at følge op på, om betalingen var gennemført, så han kunne få sin billet. Han vedhæftede sit seneste kontoudtog og henviste til betalingen på 3.753 DKK på kontoudtoget og citerede den anførte tekst vedrørende betalingen.

I en mail af 27. juli 2017 til klageren oplyste banken, at beløbet var trukket den 16. juli 2017 kl. 21:53 og anførte autorisationskoden. Banken henviste klageren til at give forretningen disse oplysninger og anførte, at hvis forretningen herefter ikke kunne hjælpe yderligere, måtte klageren lave en indsigelse.

Den 31. juli 2017 gjorde klageren over for banken indsigelse mod betalingen på 3.753 DKK og anførte, at han ikke havde modtaget den vare, han havde købt. Han oplyste, at han den 16. juli 2017 havde bestilt en flybillet hos F1, at han modtog en ordrebekræftelse nr. 9755224, og at beløbet herefter blev trukket på hans konto. Han anførte, at det ikke var muligt for F1 at lokalisere betalingen, og at han ikke kunne få sin billet.

I en mail af 28. august 2017 til klageren anførte banken, at beløbet på den reservation, som han havde vedhæftet, ikke var ens med debiteringen på hans kort, og bad klageren kigge på dette.

I en mail af 30. august 2017 til banken oplyste klageren, at en grund til at beløbet, der var hævet på hans konto (3.753 DKK) var større end beløbet på 3.664 DKK måske kunne skyldes et kortgebyr på 2,4 %. Han anførte, at han under alle omstændigheder ikke havde købt noget for beløbet og derfor ville have beløbet tilbageført. Han anførte endvidere, at han var interesseret i at vide, hvem der havde modtaget beløbet på 3.753 DKK.

I en mail af 20. oktober 2017 skrev banken til klageren, at det så ud til, at billetten var booket via F2 og ikke F1. Den bad klageren kigge sagen igennem og vende tilbage til banken med en kommentar senest den 27. oktober 2017.

I en mail af 27. oktober 2017 til banken anførte klageren: ”Det er virkelig mystisk det her”, og at han havde kigget al korrespondance igennem, og at det så ud som om, at billetten var bestilt via F1. Han anførte endvidere, at han håbede, at dette var nok til at komme videre, og at han syntes, at det var mærkeligt, at banken ikke havde kunnet fortælle, hvem der havde hævet beløbet, der var trukket på hans konto.

I en mail af 12. december 2017 til klageren oplyste banken, at sagen desværre var blevet afvist af MasterCard, da den dokumentation, som han havde vedhæftet, kom fra F1 og ikke fra F2. Af en af klageren fremlagt kopi af en blanket udfærdiget af indløseren af betalingen i forbindelse med indsigelsessagen fremgik blandt andet følgende:

”…

You have chargebacked wrong transaction.

You have in your doc provided an e-mail were the cardholder states he has been in contact with [F1]. This is not our merchant.

The e-mail provided (page 4-6) is sent from [F1] 2017-07-16 with an ordre info ref. 9755224 to the amount of 3.664 DKK and inform cardholder that payment should be made at the latest söndag 16. Juli.

Furthermore there is a screen dump from [F2] to the amount of 3.753 DKK. These pages is connected to our merchant [F2]. Trx ref no is 24817158. All information regarding the ticket has been provided and the customer did not show up at the gate, it was a No show.

…”

Parternes påstande

Den 20. januar 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at SEB Kort Bank Danmark skal tilbageføre 3.753 DKK.

SEB Kort Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han mente, at billetten var bestilt hos F1, og at han derfor rettede henvendelse til F1 om bestillingen.

Billetten blev købt i midten af juli måned 2017, og rejsen skulle finde sted i den 25. august 2017. Han gjorde alt, hvad han kunne, for at få adgang til den bestilte flybillet, og alternativt for at undgå, at pengene blev hævet på hans konto.

Han bad i god tid inden afrejsedagen banken om hjælp med informationer om, med hvilket firma, han havde indgået transaktionen. Det var let for banken at fremskaffe disse oplysninger, og banken burde med det samme have fremskaffet oplysningerne og dermed have reddet trådene ud inden afrejsedagen den 25. august 2017. Han kunne herefter have kontaktet F2 og have fået adgang til/benyttet den købte billet.

Banken hjalp ham imidlertid ikke med de fornødne informationer, og den bør derfor tilbageføre betalingen til ham.

S havde fået lov til at benytte hans kort, og begge transaktioner foretaget af S var autoriseret af ham.

SEB Kort Bank Danmark har anført, at klageren forvekslede to transaktioner, som S foretog hos henholdsvis F1 og F2. Klageren har under sagen bekræftet, at der er tale om autoriserede transaktioner.

Det fulgte af den dagældende bestemmelse i lov om betalingstjenester § 73, at klageren ikke kunne tilbagekalde betalingen på 3.753 DKK efter, at betalingen var foretaget.

S havde opgivet B’s mailadresse i forbindelse med bestillingerne, og information om transaktionerne og bekræftelsen fra F2 blev derfor sendt til denne mailadresse. Hvis S i stedet havde valgt at bruge klagerens mailadresse, kunne klageren have kontrolleret begge bestillinger og have hentet billetten købt hos F2. Klageren må være nærmest til at bære risikoen for, at en sådan kontrol ikke kunne finde sted.

Det må påhvile en køber selv at have styr på hvilke forretningssteder, som han indgår aftale med.

Banken forsøgte at hjælpe klageren i det omfang, det var muligt, da han rettede henvendelse til banken om betalingen på 3.753 DKK.

Ankenævnets bemærkninger

Den 16. juli 2017 om formiddagen bestilte klagerens samlever, S, en flybillet via en rejsesøgemaskine på internettet hos forretningen, F1, til klagerens bonussøn, B. Billetten blev ikke betalt.

Om aftenen den 16. juli 2017 købte S en ny billet til B hos forretningen, F2, med klagerens MasterCard for 3.753 DKK.

S opgav B’s mailadresse i forbindelse med bestillingerne hos både F1 og F2, og informationerne om bestillingerne, herunder en ordrebekræftelse fra F2 med anvisning på, hvorledes den elektroniske flybillet kunne hentes, blev sendt til B’s mailadresse.

Ankenævnet finder, at klageren var nærmest til at bære risikoen for den forveksling, der herefter opstod, og som medførte, at den faktisk købte billet for 3.753 DKK hos F2 ikke blev benyttet.

Ankenævnet finder ikke, at banken har handlet ansvarspådragende i forbindelse med, at den forsøgte at hjælpe klageren med informationer om betalingen på 3.753 DKK, der blev bogført på hans konto den 17. juli 2017.

Ankenævnet finder heller ikke, at banken på andet grundlag skulle være forpligtet til at tilbageføre beløbet til klageren.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.