Gebyr, omprioritering.

Sagsnummer:198/1994
Dato:04-10-1994
Ankenævn:Niels Waage, Jørn Rytter Andersen, Niels Busk, Erik Sevaldsen, Søren Stagis
Klageemne:Gebyr - omprioritering
Ledetekst:Gebyr, omprioritering.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

På klagerens anmodning udarbejdede indklagede henholdsvis den 26. juli og 26. august 1993 konsekvensberegninger i forbindelse med klagerens overvejelse af omlægning af to kreditforeningslån. Af begge konsekvensberegninger fremsendt til klageren fremgik, at der ved optagelse af et nyt lån var faste omkostninger for 8.700 kr. Det var endvidere anført, at "Beregningerne er vejledende og UDEN ANSVAR FOR BANKEN. Omkostningerne er anslåede".

Klageren besluttede sig primo september 1993 for at gennemføre låneomlægningen og bad indklagede om et lånetilbud på et lån i Totalkredit.

Ved lånetilbud af 7. september 1993 fra Totalkredit og underskrevet af indklagede på Totalkredits vegne fik klageren tilbud på et kontantlån på 697.000 kr. Af tilbudet fremgik, at stiftelsesomkostninger til Totalkredit udgjorde 3.000 kr. samt stempelomkostninger 700 kr.

Indklagede ekspederede herefter låneomlægningen, som omfattede indfrielse af et Totalkreditlån.

Den 27. december 1993 meddelte indklagede, at man havde debiteret 100 kr. på klagerens konto til dækning af tingbogsattest.

Den 4. marts 1994 meddelte indklagede, at man havde hævet 4.000 kr. på klagerens konto til dækning af gebyr for ekspedition af låneomlægningen.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbagebetale 4.000 kr. forrentet med kassekreditrente fra 4. marts 1994.

Indklagede har under sagens forberedelse godtgjort klageren gebyr for tingbogsattest, 100 kr. Indklagede har i øvrigt nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at gebyret på 4.000 kr. ikke fremgår af lånetilbudet, som udgør parternes aftale. De forudgående konsekvensberegninger, som kan betragtes som indklagedes salgsmateriale, angav at være uforpligtende og indgår ikke i aftalegrundlaget uden udtrykkelig henvisning. Indklagedes ekspeditioner var ganske få og ukomplicerede, idet der alene var tale om indfrielse af ét lån og udbetaling af et nyt. Et ejerpantebrev, som skulle rykke for omprioriteringen, har klageren selv foranlediget påført rykningspåtegning. Gebyret må derfor under alle omstændigheder anses som for stort.

Indklagede har anført, at det af de til klageren fremsendte konsekvensberegninger fremgik, at man kalkulerede med en fast omkostning på 8.700 kr. ved låneomlægning. Gebyret på 4.000 kr., som oprindeligt var 5.000 kr., dækker ekspeditionerne i forbindelse med låneomlægningen; disse er hjemtagelse af lånet, aflysning, rykning, påtegninger, indhentelse af telefonisk tingbogsoplysning samt indfrielse af realkreditlån/privat pantebrev.

Ankenævnets bemærkninger:

Uanset at det lånetilbud, som indklagede på Totalkredits vegne udfærdigede den 7. september 1993, ikke omtalte gebyret til indklagede for ekspeditionen af omprioriteringen, finder Ankenævnet, at klageren måtte påregne, at indklagede ville kræve vederlag for sagens ekspedition.

Tre medlemmer - Niels Waage, Jørn Rytter Andersen og Erik Sevaldsen - udtaler herefter:

Indklagedes standardgebyr på 4.000 kr. for en ekspedition som den i sagen omhandlede findes ikke at kunne tilsidesættes som urimeligt. Vi stemmer herefter for ikke at tage klagen til følge.

To medlemmer - Niels Busk og Søren Stagis - udtaler:

Da låneomlægningen alene omfattede indhentelse af ét lånetilbud samt indfrielse af ét lån og aflysning af dette pantebrev, finder vi, at et gebyr på 4.000 kr. overstiger, hvad der må anses for rimeligt, hvorfor vi stemmer for, at gebyret nedsættes til 2.000 kr.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, hvorfor

Den indgivne klage tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.