Indsigelse om svig ved etablering af lån, der blev udbetalt til og etableret via tredjemand, vitterlighedspåtegning uden tilstedeværelse af underskrivere.

Sagsnummer:185/2008
Dato:11-11-2008
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Carsten Holdum, Niels Bolt Jørgensen, Jørn Ravn.
Klageemne:Fuldmagt - gyldighed
Udlån - stiftelse
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse om svig ved etablering af lån, der blev udbetalt til og etableret via tredjemand, vitterlighedspåtegning uden tilstedeværelse af underskrivere.
Indklagede:Haarslev Sparekasse (Sparekassen Sjælland)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagernes indsigelse mod hæftelsen for et lån, som blev etableret via den ene klagers bror og udbetalt til broderens ægtefælle.

Sagens omstændigheder.

Klagerne under denne sag er ægtefællerne M og H.

H's bror E, der var kunde i Haarslev Sparekasse, henvendte sig i marts 2006 til sparekassen med forespørgsel om etablering af et lån til klagerne til brug for modernisering af klagernes andelsbolig.

Sparekassen har anført, at E ved henvendelsen oplyste, at klagerne på grund af fysiske problemer ikke havde mulighed for at komme i afdelingen. Klagerne er bosiddende i Storkøbenhavn. Sparekassen bevilgede lånet. Lånedokumenter mv. blev udleveret til E med henblik på at opnå klagernes underskrifter.

I forbindelse med lånets etablering underskrev klagerne følgende erklæring:

"Til Haarslev Sparekasse

Hovedgaden 12

4261 Dalmose

23/3 2006

Vi vil venligst bede

om at I giver min

bror [E]

Når pengene er indgået

ligesom vi giver

[E] een

Universalt Fuldmagt.

[klagernes underskrifter]"

Den 23. marts 2006 underskrev klagerne gældsbrev vedrørende et lån på 310.000 kr. ydet af Haarslev Sparekasse. Lånet forfalder til indfrielse 1. april 2016, idet der indtil da alene betales renter, første gang 31. marts 2006, og herefter kvartalsvis.

Klagerne underskrev samtidig et ejerpantebrev på 310.000 kr. med pant i deres andelsbolig og en håndpantsætningserklæring, hvorefter klagerne håndpantsatte ejerpantebrevet til sikkerhed for ethvert mellemværende med sparekassen.

Lånedokumentet og håndpantsætningserklæringen er vitterlighedspåtegnet af sparekassens medarbejder A. Ejerpantebrevet er vitterlighedspåtegnet af sparekassens medarbejder A og B. Sparekassen har oplyst, at medarbejderne A og B ikke har overværet klagernes underskrift af dokumenterne.

Sparekassen har oplyst, at E et par dage efter underskrift af dokumenterne afleverede disse sammen med legitimation og den af klagerne underskrevne erklæring. Lånebeløbet blev herefter udbetalt til en konto i Danske Bank oplyst af E.

Af en skrivelse af 4. september 2007 til sparekassen fra en hjemmevejleder fremgår, at klagerne var blevet afkrævet ca. 20.000 kr. af sparekassen vedrørende lånet. Det fremgik, at der verserede bedragerisag mod E. Sparekassen blev anmodet om at afvente bedragerisagen.

Ved brev af 4. januar 2008 rettede sparekassen henvendelse til klagerne om andelsboliglånet, hvis restance var på ca. 30.000 kr. Sparekassen oplyste, at man ikke var indstillet på at afvente en politisag. Lånet kunne betragtes som opsagt straks, medmindre restancen blev betalt senest den 19. januar 2008.

Ved brev af 17. januar 2008 meddelte klagernes hjemmevejleder, at der forventedes afsagt dom i løbet af foråret 2008 i bedragerisagen mod E, hvorfor det var med undren, at klagerne havde modtaget brevet af 4. s.m.

Ved brev af 23. januar 2008 rettede sparekassen henvendelse til klagernes hjemmevejleder. Sparekassen anførte, at der nu i mere end et år havde været undersøgelse vedrørende E, uden at man havde hørt noget konkret. Sparekassen havde derfor besluttet, at medmindre der kunne opnås en aftale med klagerne, kunne det være nødvendigt med en retssag. Sagen ville derfor blive overgivet til advokat.

Ved brev af 7. februar 2008 anmodede sparekassens advokat klagerne om i løbet af 10 dage at indbetale lånets restgæld opgjort til 341.114,90 kr.

Ved brev af 18. februar 2008 tog sparekassens advokat sagen til inkasso.

Klagerne rettede henvendelse til advokat, som ved brev af 29. februar 2008 bestred sparekassens krav.

Parternes påstande.

Klagerne har den 5. maj 2008 indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår klagernes påstand således, at Haarslev Sparekasse, nu Sparekassen Sjælland skal anerkende, at klagerne ikke hæfter for gældsbrevet og håndpantsætningserklæringen af 23. marts 2006 på 310.000 kr.

Sparekassen Sjælland har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at de begge er førtidspensionister og udviklingshæmmede.

Deres underskrifter på gældsbrevet og øvrige dokumenter må tilsidesættes som ugyldige, jf. aftalelovens § 30 om svig.

Såfremt sparekassen havde været i direkte kontakt med dem, ville den være blevet klar over, at de ikke ville være i stand til fornuftmæssigt at indgå en aftale som sket. Sparekassen tog ikke initiativ til at kontakte dem, ligesom sparekassens medarbejdere skrev til vitterlighed på de oprettede dokumenter uden at have været til stede ved underskrifterne.

Sparekassen må henvises til at rette sit krav mod E og dennes ægtefælle.

Den underskrevne fuldmagt er ganske ubehjælpsom både hvad angår indhold, sprog samt stavning.

Ved uretmæssigt at have skrevet til vitterlighed for dem bør sparekassen bære ansvaret.

Sparekassens sagsbehandling synes endvidere at være så lemfældig, at den også af denne grund bærer ansvaret for misbruget af det udbetalte lånebeløb til en tredjemand.

Det er korrekt, at sparekassen tidligere via E formidlede et lån til H's far. Herved bemærkes, at H's far ikke modtog lånebeløbet, men ikke kunne nænne at anmelde sin søn til politiet.

De er bekendt med, at det ikke kun er dem og E's far, som gennem sparekassen er blevet snydt for større beløb. E er tiltalt for en lang række forhold, og en del af disse stammer fra engagementer med sparekassen.

På denne baggrund må sparekassen anses som have handlet groft uforsvarligt, da den har medvirket til, at en psykisk syg mand fik mulighed for at bedrage for flere millioner kroner. Man burde have undret sig over, at E fik penge af så mange forskellige mennesker.

Sparekassen Sjælland har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at E ved sin henvendelse oplyste, at klagerne var invalidepensionister med beskeden indkomst, men da lånet skulle henstå uden afvikling og kun med betaling af løbende renteudgifter, indtil andelsboligen blev solgt eller fraflyttet, ville udgiften være acceptabel, idet det samtidig fremgik, at klagernes boligafgift for andelsboligen var på kun 1.680 kr.

E havde i øvrigt i august 2005 på sin fars vegne forhandlet et andelsboliglån i sparekassen, uden at dette gav anledning til problemer.

Da der ikke er tvivl om, at det er de rigtige personer, der har underskrevet dokumenterne, har det mindre betydning for klagernes hæftelse mv., at de påførte vitterlighedspåtegninger ikke er korrekte.

At den omhandlede fuldmagt er ubehjælpsom udfærdiget synes netop at tale for, at den ikke er lavet efter diktat, men ud fra klagernes egne formuleringer og ønsker.

Låntager bestemmer, hvordan provenuet anvendes. I den foreliggende sag er provenuet udbetalt i henhold til klagernes fuldmægtigs anvisning.

Sparekassen kender intet til de forhold, der er omtalt vedrørende E og har på ingen måde medvirket til eventuelle bedragerier, som E måtte have begået.

Til støtte for afvisningspåstanden har sparekassen anført, at det ikke på det foreliggende kan afgøres, om E udviste svig over for klagerne. Klagerne underskrev samtidig den omhandlede fuldmagt og medvirkede således aktivt til at gennemføre låneoptagelsen. En afklaring af disse forhold kan kun ske ved afhøring af de involverede parter, hvilket ikke kan ske for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af, om klagerne over for Haarslev Sparekasse nu Sparekassen Sjælland er bundet af deres underskrifter på lånedokumenter mv. forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klagerne.