Indsigelse mod opsigelse af klagerens tilmelding til bankens fordelsprogram og renteforhøjelse på boliglån.

Sagsnummer:378/2015
Dato:19-08-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Finn Borgquist, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Rente - øvrige spørgsmål
Udlån - opsigelse
Udlån - rente
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af klagerens tilmelding til bankens fordelsprogram og renteforhøjelse på boliglån.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod bankens opsigelse af klagerens tilmelding til bankens fordelsprogram og forhøjelse af renter på klagerens boliglån til banken.

Sagens omstændigheder

Klageren og klagerens nu tidligere ægtefælle, H, var kunder i Nordea Bank, hvor de i december 2010 optog et boliglån på 530.000 kr., konto -241, og indgik en såkaldt Aftale om Nordea Prioritet Boligkøb med banken. Klageren og H havde derudover et fælles forbrugslån, konto -136, på 310.000 kr., og klageren havde et privatlån, konto -073, på 175.000 kr. i banken.

Det fremgår af låneaftalen til boliglånet, at renteændringer kan ske med en måneds varsel ved meddelelse til klageren og H, og at vilkårene er fastsat direkte i et såkaldt Nordea Prioritet pantebrev, hvoraf det blandt andet fremgår, at lånet på 530.000 kr. har en løbetid på 30 år, med en variabel rente på 4,95 %, der er fastsat i overensstemmelse med bankens generelle vilkår for privatkunder og generelle vilkår for bankens fordelsprogrammer. Følgende fremgår om ændring af renten:

”…

Ændring af rente

Kreditor kan ændre renten i overensstemmelse med kreditors til enhver tid gældende Generelle vilkår for privatkunder. Herudover kan renten ændres på grundlag af debitors placering i kreditors Fordelsprogram, jf. kreditors generelle vilkår for Fordelsprogrammet.

…”

I bankens generelle vilkår for fordelsprogrammet fremgår følgende om opsigelse:

”…

Banken kan opsige Fordelsprogrammet med 3 måneders varsel.

Hvis en kunde, der er tilmeldt alene eller som del af en familie, misligholder sine aftaler med banken, Nordea Kredit eller Nordea Liv Pension, kan banken opsige tilmeldingen til Fordelsprogrammet med 1 måneds varsel.

…”

I bankens almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål fremgår blandt andet:

”…

8 Henstand

Der kan i lånets løbetid aftales henstand med betaling i form af udskydelse af betaling af en eller flere ydelser. Det er dog en betingelse, at kunden efter bankens vurdering er kreditværdig på henstandstidspunktet.

12 Misligholdelse og andre forfaldsgrunde

I følgende særlige situationer kan banken opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks:

a) Hvis kunden ikke betaler ydelser, renter, provision eller afdrag til tiden og stadig ikke har betalt ti dage efter at banken har sendt kunden et rykkerbrev.

…”

Klageren var tilmeldt bankens fordelsprogram som en såkaldt Fordel+ kunde. I Nordeas prisblad af 9. marts 2015 fremgår det, at debitorrenten på et Nordea Prioritet boliglån var 6,45 % for Fordel+ kunder, og 9,79 % for basis kunder. Herudover fremgår følgende om fordringsrenten ved misligholdelse:

”Den pålydende fordringsrente er p.t. 16,50% for lån med aftalt afvikling og p.t. 19,50% for lån uden aftalt afvikling.

…”

Banken afviste i december 2014 en anmodning fra klageren og H om midlertidig henstand med afdrag på forbrugslånet.

Den 3. marts 2015 sendte banken et rykkerbrev til klageren, da forbrugslånet var i restance med 5.380 kr. Det fremgik af brevet, at der ved manglende betaling eller øget restance ville blive sendt et nyt rykkerbrev. Banken sendte den 17. marts 2015, da restancen ikke blev indfriet, et nyt rykkerbrev. Det fremgik af heraf, at lånet ville blive opsagt og overgå til inkasso, hvis restancen ikke var betalt senest den 26. marts 2015. Restancen var på 5.480 kr. Af brevet fremgik også:

”…

Hvis du ikke betaler overtrækket/restancen inden 15 dage, vil banken på grund af misligholdelsen, opsige dine øvrige private lån/kreditter. Det vil ske, selvom du ikke har misligholdt dem. En opsigelse vil dog ikke gælde eventuelle Nordea Prioriteter.

…”

Den 6. maj 2015 sendte banken et rykkerbrev til klageren, da privatlånet var i restance med 3.050 kr. Det fremgik af brevet, at der ved manglende betaling ville blive sendt et nyt rykkerbrev. Den 18. maj 2015 blev der, på grund af fortsat restance, sendt et nyt rykkerbrev til klageren. Det fremgik heraf, at der ved manglende betaling ville blive sendt endnu et rykkerbrev, og at klagerens far, der kautionerede for lånet, ville blive informeret.

Banken har oplyst, at både forbrugs- og privatlånet overgik til inkasso den 2. juni 2015. Fra denne dato blev de to lån forrentet med fordringsrenten på 19,5 %.

Den 4. juni 2015 blev klagerens engagement, med undtagelse af boliglånet, opsagt til fuld indfrielse. Det fremgik blandt andet af brevet, at det samlede tilgodehavende vedrørende forbrugs- og privatlånet på 103.707,99 kr. var opsagt til indfrielse senest den 19. juni 2015, og at tilgodehavendet ville blive forrentet med 19,50 %, indtil det var tilbagebetalt. Af brevet fremgik også:

”…

Opsigelse af aftaler

Vi opsiger din tilmelding til Fordelsprogrammet til den 17.07.2015, jf. de generelle vilkår for Fordelsprogrammet.

Herefter vil rentevilkårene på dine konti (udover inkassokonti) og prisen på dine serviceydelser følge bankens basispriser.

…”

Den 10. juni 2015 var klageren og banken i telefonisk kontakt. Den 11. juni 2015 sendte banken to frivillige forlig til klageren vedrørende indfrielse af forbrugs- og privatlånet. Banken bekræftede i brevet, at privatlånet ville blive indfriet ved månedlige afdrag på 3.000 kr., og at forbrugslånet ville blive indfriet om senest fem måneder via et arveforskud. Banken har oplyst, at forligene aldrig blev returneret. Afdragsordningerne blev heller ikke overholdt.

Den 17. juli 2015 blev renten på boliglånet ændret fra 6,60 % til 9,79 %.

Klagerens advokat, A, og banken var i den efterfølgende periode i kontakt vedrørende de to forlig og det mellem klageren og banken aftalte. Banken skrev blandt andet den 22. juli 2015 til A:

”…

… jeg har aftalt med … [klageren] – under telefonsamtale af 11. juni d.å. – at sagen er stillet i bero i 4 – 5 måneder med henblik på indbetaling af arveforskud vedrørende lån … 136 – samtidig blev der indgået en aftale om betaling af 3.000 kr. pr. måned fra 1.7.2015 vedrørende lån … 073.

Da engagementet er misligholdt i filialen, er sagen sendt til inkasso – med deraf følgende misligholdelsesrente, jfr. vedlagte ”generelle vilkår for privatkunder” og ”…almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål. Endvidere henvises til nordea.dk/priser.

…”

Klageren indfriede i september 2015 både forbrugs- og privatlånet.

Banken har under sagen anerkendt, at opsigelsen vedrørende privatlånet var uberettiget, da der ikke blev sendt et nyt rykkerbrev forud for opsigelsen. Banken har derfor refunderet klageren det beløb, der blev opkrævet for meget i renter fra den 2. juni 2015 til indfrielserne af lånet. Banken har også refunderet det, der blev opkrævet for meget i rente i perioden 2. juni til 4. juni 2015, da det af bankens opsigelsesbrev af 4. juni 2015 fremgik, at klagerens konti fra denne dag ville blive forrentet med 19,5 %.

I oktober og november 2015 var A og banken igen i dialog blandt andet om berettigelsen af bankens opsigelse af klagerens tilmelding til fordelsprogrammet, herunder vedrørende det anvendte opsigelsesvarsel, om placeringen i bankens inkassoafdeling og om størrelsen af renten på klageren og H’s boliglån.

Klageren og banken nåede ikke til enighed.

Parternes påstande

Den 16. november 2015 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår klagerens påstand således, at Nordea Bank med virkning fra den 17. juli 2015 skal tilbagekalde opsigelsen af klagerens tilmelding til fordelsprogrammet, herunder renteændringen for hans boliglån, subsidiært at banken skal betale en rentekompensation.

Nordea Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at der ikke, uden en specifik begrundelse, var grundlag for at opsige hans tilmelding til bankens fordelsprogram.

Det er i bankens opsigelsesbrev ikke nærmere begrundet, hvorfor banken anvendte det korte opsigelsesvarsel. Sagen blev sat i bero med henblik på en afvikling af hans gæld til banken.

Banken henviste alene til de generelle vilkår for privatkunder. Det var ikke berettiget at anvende det korteste opsigelsesvarsel.

Gælden blev indfriet i overensstemmelse med den aftale han lavede med banken. Banken har herefter ved opretholdelsen af opsigelsen ikke handlet i overensstemmelse med god skik. Han blev telefonisk oplyst, at når sagen blev stillet i bero var han ikke længere i misligholdelse. Der er selvmodsigende at sætte en sag i bero og samtidig kræve betaling.

Opsigelsen af hans tilmelding til fordelsprogrammet var uberettiget. Der var ikke grundlag for at forøge rentebyrden som gjort. Opsigelsen kunne i hvert fald alene ske med tre måneders varsel, og han er derfor berettiget til rentekompensation.

Renteændringen stod ikke i et rimeligt forhold til den risiko, som banken løb på ham som kunde. Der var stillet kaution af hans far vedrørende privatlånet, og banken var meddelt, at han til brug for indfrielse af lånene ville modtage arveforskud.

Nordea Bank har anført, at klageren ved optagelsen af boliglånet accepterede vilkårene for Nordea Prioritet pantebrevet, hvor det blandt andet fremgik, at rentefastsættelsen fulgte fordelsprogrammet.

Banken var berettiget til at opsige tilmeldingen til fordelsprogrammet med en måneds varsel, da klageren var i betalingsmisligholdelse, som var en saglig begrundelse for opsigelsen.

Banken var og er som følge af opsigelsen, berettiget til at forrente pantebrevet efter basispriser.

Sagen blev stillet i bero i 4-5 måneder med henblik på indbetaling af et arveforskud vedrørende lån -136. Opsigelsen, herunder opsigelsen af fordelsprogrammet, blev ikke derved tilbagekaldt. Der var alene tale om en aftale vedrørende indfrielse af misligholdte lån.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nordea Bank, hvor han havde et boliglån, et forbrugslån og et privatlån.

Klageren var tilmeldt bankens fordelsprogram, men blev på grund af betalingsmisligholdelse opsagt med en måneds varsel. Klagerens forbrugs- og privatlån blev fra den 2. juni 2015 forrentet med bankens fordringsrente.

Banken har under sagen anerkendt, at opsigelsen af privatlånet ikke var berettiget og banken har tilbageført de opkrævede fordringsrenter.

Banken opsagde klagerens engagement, herunder klagerens tilmelding til bankens fordelsprogram, som følge af klagerens betalingsmisligholdelse hvilket også fremgik af opsigelsesbrevet.

Ankenævnet finder, at banken, i henhold til de generelle vilkår for fordelsprogrammet, var berettiget til at opsige klagerens tilmelding til fordelsprogrammet med det af banken anvendte opsigelsesvarsel, og at opsigelsen var sagligt begrundet i misligholdelsen af forbrugslånet.

Ankenævnet finder endvidere, at banken den 17. juli 2015 var berettiget til at ændre renten på boliglånet til bankens basispriser, da klageren på dette tidspunkt ikke længere var tilmeldt bankens fordelsprogram.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.