Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007.

Sagsnummer:211/2014
Dato:19-08-2016
Ankenævn:Vibeke Rønne, Finn Borgquist, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Værdipapirer - gearet/ lånefinansieret investering
Ledetekst:Spørgsmål om erstatning for tab på lånefinansieret køb af Roskilde Bank aktier i forbindelse med emission i 2007.
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører en far og dennes to voksne døtres fars krav om erstatning for tab på deres lånefinansierede køb af Roskilde Bank aktier under en emission i banken i 2007.

Sagens omstændigheder

Klagerne i denne sag er en far og dennes to voksne døtre, der er født i henholdsvis 1984 og 1988.

I forbindelse med en aktieemission i Roskilde Bank med tegningsperiode fra den 12. marts til den 8. april 2007 købte faderen aktier i Roskilde Bank for ca. 100.000 kr. og døtrene for hver ca. 50.000 kr. aktier. Aktiekøbene blev finansieret med lån i banken. Klagerne var i øvrigt kunder i et andet pengeinstitut. Om baggrunden for aktiekøbene og lånefinansieringen har klagerne anført, at faderen modtog en opringning fra bankens Helsingør afdeling med tilbud herom.

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at den ikke længere opfyldte lovgivningens solvenskrav. Handlen med Roskilde Bank aktier blev herefter suspenderet. Banken blev erklæret konkurs den 3. marts 2009. Finansiel Stabilitet fik via et nyt selskab, der overtog navnet Roskilde Bank, til formål at afvikle den gamle Roskilde Banks aktiviteter.

I december 2010 indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse vedrørende omstændighederne omkring ”gammel” Roskilde Banks salg af egne aktier i perioden fra den 1. januar 2006 til bankens sammenbrud den 24. august 2008.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud om erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Af forligsaftalen fremgår blandt andet:

”...

På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne ...”

Klagerne blev ikke tilbudt erstatning i medfør af forligsaftalen. Begrundelsen var, at klagernes aktiekøb ikke var sket på baggrund af et kampagnebrev fra banken eller anden tilsvarende opfordring.

Parternes påstande

Den 18. juni 2014 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal erstatte deres tab ved de lånefinansierede investeringer.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at deres lånefinansierede aktiekøb skete på baggrund af en opringning fra bankens afdeling i Helsingør i emissionsperioden. De opfylder derfor alle betingelser for at få erstatning.

Faderen var en kendt person i en lokal forening, hvor også bankens direktør var medlem, hvilket kan have været årsagen til opringningen.

Banken anbefalede aktiekøbene og tilbød finansiering uden stiftelsesomkostninger. Bankens aktiehistorie var spændende og aktierne lød til at kunne blive en god forretning, hvilket viste sig desværre ikke at være rigtigt.

Hvis faderen ikke var blevet ringet op af banken, ville de ikke have foretaget aktiekøbene.

Det bør ikke komme dem til skade, at det ikke er muligt at dokumentere bankens telefoniske salgstale.

Efter konkursen troede de ikke, at der var noget at komme efter. Da det senere blev meldt ud, at dem, der havde købt aktier i emissionsperioden, kunne få erstatning, anså de sig for selvskrevne hertil. De var derfor helt uforstående overfor Finansiel Stabilitets afslag.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende over for klagerne. Klagerne har modtaget tilstrækkelig rådgivning omkring risiko ved køb af aktier. Klagerne har ikke løftet bevisbyrden for, at bankens rådgivning i forbindelse med aktiekøbene var ansvarspådragende. Det var ikke ansvarspådragende for banken at yde lån til aktiekøbene.

Klagerne var ikke kunder i banken og aktiekøbene skete således tilsyneladende ved klagernes egen henvendelse til banken.

Klagernes aktiekøb er ikke omfattet af forligsaftalen med Forbrugerombudsmanden. Forligsaftalen er ikke udtryk for, at Roskilde Banks rådgivning om investering i almindelighed var ansvarspådragende, men vedrører alene bankens markedsføring i forbindelse med aktiesalgskampagnerne i 2006 og 2007. Klagerne har ikke modtaget denne markedsføring. Bevisbyrden herfor hviler på klagerne, og klagerne har ikke løftet bevisbyrden. Klagerne har ikke forud for offentliggørelsen af forliget gjort gældende, at de skulle have modtaget en tilsvarende ensidig rådgivning eller opfordring til at købe aktier.

Det fremgår af Retten i Roskildes dom af 20. marts 2012 (BS 8A-3726/2009) og af Københavns Byrets dom af 1. september 2015 (BS 41B-5969/2014), der er stadfæstet af Østre Landsret ved dom af 17. marts 2016 (B2100008), at bevisbyrden for, at der er modtaget utilstrækkelig rådgivning, hviler på klagerne.

Dette følger også af Østre Landsrets dom af 25. februar 2014 (B 293/2013). Landsretten nåede her frem til, at selv om køberne kun havde modtaget en ret begrænset rådgivning fra banken om risici forbundet med låneoptagelsen og køb af Roskilde Bank aktier, idet emnet blot var blevet berørt, så var rådgivningen ikke i strid med kravene i § 5, stk. 2 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

Til støtte for afvisningspåstanden har Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) anført, at en afklaring af den rådgivning, som blev givet i forbindelse med klagernes køb af aktier, vil kræve vidneafhøringer. Sagen bør derfor afvises i medfør af vedtægternes § 5, stk. 3, nr. 4, da sagen grundet usikkerhed om bedømmelse af de faktiske oplysninger ikke er egnet til nævnsbehandling.

Ankenævnets bemærkninger

I foråret 2007 gennemførte Roskilde Bank en aktieemission med tegningsperiode fra den 12. marts til den 8. april 2007. I den forbindelse købte klagerne – en far og dennes to voksne døtre – i alt 200 stk. aktier i banken. Aktiekøbene blev finansieret med lån i banken. Klagerne var i øvrigt kunder i et andet pengeinstitut.

Det fremgår af forligsaftalen af 2. december 2013 mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, at Roskilde Bank i forbindelse med aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 fokuserede ensidigt på fordelene ved investering i bankens aktier, at kunderne ikke fik en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken, og at Roskilde Banks kunderådgivere var blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning. Det fremgår endvidere af forligsaftalen, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner. Ankenævnet tiltræder denne vurdering.

Banken har oplyst, at klagerne ikke er omfattet af forligsaftalen, da aktiekøbet ikke er sket på baggrund af et personligt kampagnebrev fra banken eller anden tilsvarende opfordring.

Klagerne har anført, at aktiekøbene og lånefinansieringen skete på baggrund af en opringning til faderen fra bankens Helsingør afdeling.

Ankenævnet finder det kritisabelt, at Roskilde Bank anbefalede klageren at optage lån til køb af aktier i banken.

To medlemmer – Karin Duerlund, der i medfør af Ankenævnets vedtægter § 16, stk. 1 er tillagt to stemmer, og Vibeke Rønne – udtaler herefter:

Vi finder, at lånefinansieringen ikke i sig selv kan føre til, at banken er erstatningsansvarlig over for klagerne. Det gælder uanset, at det efterfølgende er blevet forbudt for et pengeinstitut at tilbyde lån til køb af aktier i pengeinstituttet, jf. nu § 46 i lov om Finansiel virksomhed.

Vi finder, at det som udgangspunkt påhviler klagerne at godtgøre, at Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende i forbindelse med aktiekøbene. Vi finder ikke, at klagerne har løftet denne bevisbyrde.

Det forhold, at aktiekøbene ifølge det i klagen fra 2014 oplyste, skete på bankens initiativ, giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Vi finder herefter, at klagerne ikke har godtgjort, at Roskilde Bank har handlet ansvarspådragende. Vi stemmer derfor for ikke at give klagerne medhold.

To medlemmer – Troels Hauer Holmberg og Finn Borgquist – udtaler:

V finder, at banken er erstatningsansvarlig. Vi lægger vægt på, at tilbuddet om lån til køb af Roskilde Bank aktier er en ekstrem risikofyldt aftale, at initiativet til aftalen kommer fra Roskilde Bank, og at Roskilde Bank havde en egen særlig økonomisk interesse i at sælge egne aktier, som ikke blev oplyst til kunden, idet banken havde brug for kapital til at understøtte bankens kraftige vækst. Vi finder, at det strider mod branchekutyme at tilbyde kunder lånepakker til køb af egne aktier, og at Roskilde Bank ved sin mangelfulde rådgivning overtræder lovens regler om god skik. Resultatet understøttes af § 46 i lov om finansiel virksomhed, hvorefter det er forbudt at tilbyde lån til køb af kapitalindskud i banker i form af hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital, ligesom forholdet i dag er forbudt ved lov som en direkte konsekvens af Roskilde Banks adfærd.

Vi stemmer derfor for at give klagerne medhold i klagen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.