Krav om erstatning i forbindelse med salg og udlevering af taske til køber på grund af falsk sms, der fremtrådte som afsendt af banken

Sagsnummer:302/2019
Dato:22-01-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jesper Claus Christennsen, Kristian Inge-mann Petersen, Ida Marie Moesby, Lisbeth Baastrup Bur-gaard.
Klageemne:Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Betalingstjenester - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om erstatning i forbindelse med salg og udlevering af taske til køber på grund af falsk sms, der fremtrådte som afsendt af banken
Indklagede:Jutlander Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning i forbindelse med salg og udlevering af taske til køber på grundlag af falsk sms, der fremtrådte som afsendt af banken.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Jutlander Bank, hvor hun var tilmeldt bankens beskedservice i netbank.

Klageren solgte en taske til en køber, der skulle overføre købesummen på 4.700 kr. til klagerens konto i banken. Klageren modtog en sms, der fremstod som afsendt af Jutlander Bank, med følgende ordlyd:

”De har modtaget kr. 4.700,00 fra afsender [navn (kontonummer)]. Beløbet vil stå til rådighed på deres konto indenfor 24 timer.

Denne besked kan ikke besvares”

Klageren har fremlagt et print af skærmbilledet med sms’en fra sin telefon, hvor afsender er anført som ”Jutlander”, og hvor der i sms-tråden endvidere var en forudgående besked til klageren fra banken med følgende indhold:

”Kære kunde, du har modtaget en besked fra dit pengeinstitut. Beskeden kan du læse i din netbank eller mobilbank.

Med venlig hilsen Jutlander Bank”

Klageren anmeldte sagen til politiet.

Parternes påstande

Den 18. august 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jutlander Bank skal betale 4.700 kr.

Jutlander Bank har nedlagt påstand om principalt afvisning subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at køberen havde hacket bankens sms-system.

Hun modtog sms’en med bevis for en straksoverførsel i samme tråd, som hun modtager sms’er fra banken.

Hun sendte i god tro varen med køberen hjem, men pengene gik ikke ind på hendes konto.

Hun ville ikke have udleveret tasken til køberen, hvis hun ikke havde fået sms’en fra banken.

Banken skal erstatte hende tabet på 4.700 kr.

Jutlander Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet.  

Jutlander Bank har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken ikke har sendt den pågældende sms.

Bankens kommunikationssystemer er ikke blevet hacket.

Klageren burde ud fra sms’ens udformning have været klar over, at den ikke var fra banken. Sms’en havde en anden form, end bankens sædvanlige sms’er. Blandt andet var tiltaleformen ”De” anvendt, og ”deres” var skrevet med lille begyndelsesbogstav.

Banken er ikke ansvarlig for, at it-kriminelle sender falske sms-beskeder, der ser ud som om, de stammer fra banken.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Klageren solgte en taske til en køber, der skulle overføre købesummen på 4.700 kr. til klagerens konto i Jutlander Bank. Klageren modtog en falsk sms, der fremtrådte som afsendt af banken, hvoraf fremgik, at klageren havde modtaget 4.700 kr. fra køberen, og at beløbet ville stå til rådighed på hendes konto indenfor 24 timer.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at banken har udvist fejl eller forsømmelser, som gjorde det muligt for kriminelle at sende klageren en falsk sms, der fremtrådte som afsendt af banken. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at pålægge banken erstatningsansvar i forbindelse med det tab, som klageren har lidt ved at udlevere tasken til køberen efter at have modtaget den falske sms.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.