Spørgsmål om pengeinstituttet handlede ansvarspådragende i forbindelse med klagerens anmodning om tilbagekaldelse af fuldmagter

Sagsnummer:127/2022
Dato:16-01-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Sønderbæk, Ja-cob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Fuldmagt - tilbagekaldelse
Ledetekst:Spørgsmål om pengeinstituttet handlede ansvarspådragende i forbindelse med klagerens anmodning om tilbagekaldelse af fuldmagter
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne klage vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Nordea Danmark handlede ansvarspådragende i forbindelse med klagerens anmodning om tilbagekaldelse af fuldmagter.

Sagens omstændigheder

Klageren og hendes tidligere ægtefælle, M, var kunder i Nordea Danmark.

Klageren havde to grundkonti, nr. -836 og -299 hos banken.

Banken har oplyst, at der den 18. april 2020 blev oprettet to ungdomskonti, nr. -077 og -093 til to af klagerens tre mindreårige børn.

Den 21. april 2020 oprettede klageren tre pluskonti hos banken, nr. -515, -604, og -752. Kontiene var oprettet i hendes eget navn. Klageren har oplyst, at de tre pluskonti tjente som opsparingskonti til hendes tre børn.  

Samme dag gav klageren M fuldmagt til at disponere alene på hendes vegne over indeståenderne på de tre pluskonti. Det fremgik af fuldmagtsdokumenterne, at fuldmagtshaveren M kunne:

”…

Indsætte beløb, der tilkommer mig på kontoen

Hæve beløb på kontoen kontant

Etablere, ændre og slette betalingsaftaler, fx. Betalingsservice

Hæve på kontoen ved Visa/dankort, eller andre kredit- og hævekort, der er knyttet til kontoen

Hæve og indsætte på kontoen ved Nordea 24/7

Hæve og indsætte på kontoen ved Netbank, når det sker i henhold til de særlige regler og vilkår, der gælder i banken for netbank, telefonbank eller kort.

...”

Den 28. april 2020 indbetalte M 12.000 kr. på hver to af de tre pluskonti og 14.200 kr. på én af de tre pluskonti. Klageren har oplyst, at beløbene stammede fra børnenes opsparingskonti fra deres tidligere pengeinstitut, hvor alle børn- og ungeydelser var blevet indsat.

Banken har oplyst, at der den 25. februar 2021 blev oprettet én ungdomskonto nr. -151 til et af klagerens tre mindreårige børn. Klageren har fuldmagt til denne konto.

M overførte den 12. april 2021 i alt 2.040 kr. og den 3. januar og 2. februar 2022 i alt 317 kr. fra de tre pluskonti til sin egen konto.

Klageren kontaktede den 4. februar 2022 banken via e-mail. Af e-mailen fremgik:

”…

Jeg har lige opdaget at [M] kan hæve penge fra mine børns (opsparings)konti. Jeg er overbevist om at aftalen var at han kun skulle have ”kikke”-mulighed på de konti. Jeg vil derfor gerne have hans fuldmagt inddraget hurtigst muligt.

…”

Banken svarede den 7. februar 2022:

”…

Jeg har flyttet mødet til torsdag d. 17.02 kl. 11:00.

Der er ingen der har fuldmagt til deres konti, udover dig? Jf. vores system. Så jeg kan ikke slette fuldmagten, da den ikke findes.

Hvordan hæver han penge fra deres konti?”

Den 22. februar 2022 foretog M tre overførsler på hver 12.110 kr. fra de tre pluskonti til sin egen konto. Af teksten til overførslerne fremgik: ”Bgs. Lejlighed/møbler/div”. Efter overførslerne var saldoen på konto nr. -515, 8.300 kr., saldoen på konto nr. -604 var 14.300 kr. og saldoen på konto nr. -752 var 10.300 kr.

Klageren har oplyst, at hun straks kontaktede banken telefonisk, da hun konstaterede overførslerne af 22. februar 2022. Klageren har oplyst, at banken meddelte hende, at fuldmagterne fortsat eksisterede, hvorfor hun mundtligt bad banken tilbagekalde fuldmagterne. Banken tilbagekaldte på baggrund af klagerens anmodning fuldmagterne med øjeblikkelig virkning.

Den 23. februar 2022 indgav klageren en klage til banken med krav om betaling af i alt 36.647 kr. Banken afviste klagen den 9. marts 2022.

Den 30. marts 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Banken har oplyst, at den den 9. maj 2022 tilbød klageren et forlig, hvor den pr. kulance ville betale hende i alt 18.324 kr. svarende til halvdelen af de samlede overførte beløb på i alt 36.647 kr. Klageren afviste den 11. maj 2022 bankens forligstilbud og fremsatte et nyt forligstilbud, hvor banken skulle betale hende i alt 32.982,30 kr. svarende til 90 % af de samlede overførte beløb. Banken svarede den 12. maj 2022, at den ikke kunne imødekomme klagerens forslag til forlig.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordea Danmark skal betale hende 36.330 kr.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun på tidspunktet for oprettelsen af fuldmagterne alene ønskede at give M ”kiggeadgang” til de tre pluskonti. Hun var ikke opmærksom på, at hun underskrev en aftale, der gav M yderligere rettigheder end dette. Hun var derfor overbevist om, at fuldmagterne af 21. april 2020 alene gav M mulighed for at kigge på de tre pluskonti.

Hun havde den 4. februar 2022 udtrykkeligt oplyst banken om, at hun havde konstateret, at M havde hævet penge fra børnenes opsparingskonti, og at hun ville have hans fuldmagt inddraget hurtigst muligt. Hendes konti var af banken blevet inddelt i kategorierne transaktionskonti, fuldmagtskonti og opsparingskonti. Det er banken, der har opdelt hendes konti i tre forskellige kategorier, og det er banken, der har klassificeret de tre konti som opsparingskonti. Når hun henviste til sine børns opsparingskonti, var det fordi, at det var den kategori, som banken havde placeret de tre pluskonti under. De tre konti var opsparingskonti, hvorimod børnenes almindelige konti, som de hævede fra og modtog løn på, var kategoriseret som transaktionskonti.

Med bankens svar af 7. februar 2022 var hun overbevist om, at hendes konti var blevet gennemgået, og at der ikke eksisterede nogen fuldmagt, som gav M disponeringsret til de tre konti. Da bankens rådgiver i svaret havde henvist til deres snarlige møde og på ingen måde gav udtryk for, at der var tale om en alarmerende situation, var det hendes klare overbevisning, at der ved overførslerne var tale om fejl, som kunne drøftes på deres kommende møde.

Hun havde aldrig i sin vildeste fantasi forestillet sig, at hendes bankrådgiver tilsyneladende kun havde tjekket tre ud af hendes syv konti, og at han alene havde tjekket konti, som banken ikke selv havde klassificeret under kategorien ”opsparing”. Hvis hendes bankrådgiver havde taget sig tid til at tjekke samtlige konti, havde han konstateret, at der eksisterede fuldmagter til de tre opsparingskonti. Især når det var den samme bankrådgiver, hun havde haft, siden hun blev kunde i banken og også den samme bankrådgiver, der havde udformet de omhandlende tre fuldmagter.

De tre pluskonti blev benyttet til opsparing af børne- og ungeydelser samt betaling af større udgifter til børnene, såsom børnenes kørekort, efterskoler, briller, computere, m.m. Da der var tale om begrænsede posteringer, blev kontiene ikke tjekket dagligt. Hun gjorde straks skriftlig indsigelse over for de uberettigede hævninger, da hun konstaterede disse den 4. februar 2022, og hun kontaktede også straks banken telefonisk, da hun konstaterede de uberettigede hævninger den 22. februar 2022. Hun har derfor gjort indsigelse mod de uberettigede hævninger. Hun blev af banken alene vejledt til at politianmelde M, da han havde handlet mod hendes interesser. Hun er derfor uforstående overfor, at banken pludselig angiver, at hun skulle være kommet med yderligere indsigelser eller have ageret anderledes, end hun gjorde.

M har oplyst klageren, at han forudgående for transaktionerne blev vejledt af banken om, at han frit kunne hæve fra dit tre pluskonti.

Tilbagekaldelse af en fuldmagt er af så vigtig og presserende karakter, at banken burde have kontaktet fuldmagtsgiveren øjeblikkeligt, såfremt banken var i tvivl eller havde spørgsmål til tilbagekaldelsen. Da hun kontaktede banken telefonisk den 22. februar 2022, skulle hun alene oplyse sit CPR-nummer for at få tilbagekaldt de pågældende fuldmagter. Banken kunne ved egen hjælp finde frem til de opsparingskonti, hvortil der var tilknyttet fuldmagter.  

Hun hæfter for de penge, som M har overført til sin egen konto til og med den 4. februar 2022, idet der på dette tidspunkt forelå en gyldig fuldmagt. Overførslerne på 36.330 kr., som M foretog den 22. februar 2022, bør banken hæfte for, da banken var vidende om situationen og hendes ønske om at tilbagekalde fuldmagterne, men på trods af dette meddelte hende, at der ikke fandtes fuldmagter, som kunne tilbagekaldes.

Nordea Danmark har anført, at den ikke har handlet ansvarspådragende i forbindelse med klagerens anmodning af 4. februar 2022 om tilbagekaldelse af fuldmagterne til børnenes konti.

Klagerens tilbagekaldelse af fuldmagterne af 4. februar 2022 var ikke præcis, idet klageren angav, at tilbagekaldelsen vedrørte børnenes opsparingskonti. Ud fra en almindelige sproglig forståelse af klagerens e-mail var det nærliggende for banken at undersøge fuldmagtsforholdene til børnenes ungdomskonti og ikke til klagerens opsparingskonti. Børnenes navne var ikke i bankens kundehåndteringssystem tilknyttet klagerens opsparingskonti. Banken kunne derfor ikke se, at pluskontiene var oprettet til fordel for klagerens tre børn. Dertil kommer, at banken den 7. februar 2022 stillede klageren et supplerende spørgsmål med henblik på at få afklaret, hvordan M overførte beløb fra kontiene. Klagerens manglende besvarelse af bankens supplerende spørgsmål medførte, at misforståelsen vedrørende fuldmagtsforholdene til opsparingskontiene ikke blev berigtiget.

Klagerens tilbagekaldelse af fuldmagterne var ufuldstændig, og klageren har udvist egen skyld ved ikke at besvare bankens e-mail af 7. februar 2022 og søge eventuelle misforståelser berigtiget. Først da klageren den 22. februar 2022 telefonisk præciserede, hvilke konti M overførte fra, blev de udstedte kontofuldmagter til klagerens opsparingskonti tilbagekaldt.

Banken er ikke bekendt med, at det skulle være aftalt, at M alene fik kiggeadgang til klagerens opsparingskonti. Det er ikke bestridt, at klagerens udstedte fuldmagter af 21. april 2020 er gyldige. Dertil kommer, at M tidligere har hævet beløb på klagerens opsparingskonti i henhold til sine kontofuldmagter, uden klageren har gjort indsigelse mod disse overførsler.

Banken afviser, at M forudgående for transaktionerne har rådført sig med den. Banken kan ikke finde dokumentation for, at denne drøftelse har fundet sted per e-mail eller telefon.

Banken har kontaktet M og bedt ham tilbageføre beløbene, hvilket han ikke var indstillet på. Banken har ikke hjemmel til at tilbageføre beløbene uden kontohaverens tilladelse.

Bankens kontofuldmagt skal ikke bruges til at foretage handlinger, som går ud over, hvad der må betragtes som almindelige hverdagsmæssige transaktioner, herunder betaling af regninger i fuldmagtsgiverens navn og kontante hævninger til dækning af fuldmagtsgiverens almindelige forbrug. Fuldmagtshaveren skal ikke anvende fuldmagten til fordel for sig selv. M har ved overførslerne af i alt 36.330 kr. den 22. februar 2022 til sin egen konto overskredet sin bemyndigelse i henhold til den udstedte fuldmagt. Spørgsmålet om fuldmagtens grænser, og hvorvidt M’s overførsler den 22. februar 2022 var uberettigede, er alene et mellemværende mellem klageren som fuldmagtsgiver og eksmanden som fuldmagtshaver.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og klagerens tidligere ægtefælle, M, var kunder i Nordea Danmark.

Klageren var kontohaver vedrørende fem konti i banken, to grundkonti nr. -836 og -229 og tre pluskonti nr. -515, -604, og -752.

Samtidig med oprettelsen af klagerens tre pluskonti blev der oprettet tre fuldmagter til M, der blandt andet gav M beføjelser til at hæve beløb fra kontiene.

Den 18. april 2020 blev der oprettet to ungdomskonti, nr. -077 og -093 til to af klagerens tre mindreårige børn og den 25. februar 2021 blev der oprettet én ungdomskonto nr. -151 til det tredje af klagerens mindreårige børn.

M overførte den 3. januar og 2. februar 2022 i alt 317 kr. fra klagerens tre pluskonti.  

Klageren skrev den 4. februar 2022 til banken, at hun ønskede at inddrage M’s fuldmagter hurtigst muligt, da hun havde opdaget, at han havde hævet penge fra hendes børns opsparingskonti. Banken svarede den 7. februar 2022, at der ifølge bankens system ikke var nogen, der havde fuldmagt til børnenes konti ud over klageren, hvorfor banken ikke kunne slette fuldmagterne, da de ikke fandtes. Banken anmodede klageren om at svare på, hvordan M hævede penge fra børnenes konti.

Den 22. februar 2022 foretog M tre overførsler på hver 12.110 kr. fra de tre pluskonti til sin egen konto. Klageren kontaktede banken telefonisk samme dag, og anmodede banken om at tilbagekalde fuldmagterne, hvilket banken gjorde.

3 medlemmer – Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes og Karin Sønderbæk – udtaler:

Vi finder ikke, at banken handlede ansvarspådragende ved ikke at annullere fuldmagterne efter modtagelsen af klagerens e-mail af 4. februar 2022. Vi har herved lagt vægt på, at klageren i sin e-mail henviste til børnenes konti, at børnene i henhold til det oplyste havde opsparingskonti i banken, og at de omhandlede pluskonti var oprettet med klageren som kontoindehaver.

Vi finder endvidere, at klageren burde have indset, at bankens svar af 7. februar 2022 ikke vedrørte klagerens tre pluskonti.

Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold i klagen.

2 medlemmer – Jacob Ruben Hansen og Lisbeth Baastrup Burgaard – udtaler:

Vi finder, at det ud fra en almindelig sproglig forståelse af indholdet af klagerens e-mail af 4. februar 2022 samt en søgning i bankens system burde have stået banken klart, hvilke konti og fuldmagter klageren henviste til. Banken burde senest den 7. februar 2022 have tilbagekaldt disse fuldmagter i henhold til klagerens anmodning herom.

Vi finder herefter, at banken som konsekvens af den begåede fejl bør betale klageren i alt 36.330 kr.

Sagen afgøres efter stemmeflertallet.

 

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.