Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med realkreditbelåning i 2011

Sagsnummer:380/2017
Dato:04-04-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Forældelse - rådgivning
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med realkreditbelåning i 2011
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med realkreditbelåning i 2011.

Sagens omstændigheder

I 2006 ydede Nykredit Bank klageren en kredit på 210.000 kr. Der var tale om en såkaldt Friværdikonto.

Klageren har fremlagt en ikke underskrevet kopi af en aftale dateret den 28. november 2011 mellem ham og banken om tilslutning til blandt andet Nykredit Internetbank.

Klageren har fremlagt to ikke daterede skærmbilleder vedrørende forgæves forsøg på at logge ind i netbanken.

Den 8. december 2011 udstedte Nykredit Realkredit et lånetilbud til klageren vedrørende et 30-årigt rentetilpasningslån (F5) med en hovedstol på 2.298.000 kr. Klageren har fremlagt de to første sider af lånetilbuddet, der bestod af seks sider. Af lånetilbuddet fremgik blandt andet:

”…

Anslået beløb til udbetaling 210.051 kr. Beløbet er specificeret i ”Budget for lånetilbud”.

Beregningerne er baseret på kurserne den 7. december 2011.

…”

Klageren har fremlagt første side af en kopi af en syv siders aftale dateret den 8. december 2011 om tinglysning. Heraf fremgik blandt andet, at provenuet af det tilbudte lån skulle anvendes til indfrielse af to eksisterende lån med restgæld på henholdsvis 2.093.000 kr. og 210.000 kr.

Den 15. december 2011 blev omprioriteringslånet udbetalt med et provenu på 197.870,48 kr. Da provenuet var mindre end 210.000 kr. blev kreditten ikke fuldt indfriet.

Klageren har fremlagt to e-mails af henholdsvis 26. januar 2017 og 3. februar 2017. Af disse fremgik blandt andet, at en teknisk fejl, der havde forhindret klageren i at få adgang til Pensionsinfo, nu var rettet, og at klagerens kredit med en restgæld på 32.757,53 udløb pr. den 1. februar 2017.

Banken har oplyst, at sagen overgik til inkasso, og at klagerens engagement blev opsagt den 9. marts 2017. Den 5. april blev sagen overdraget til fogedretten for 34.051,74 kr.

Den 12. november 2017 indgav klageren en klage til Ankenævnet.

Den 2. maj 2018 blev der indgået et retsforlig mellem klageren og Nykredit Bank vedrørende kreditten.

Ved et brev af 4. oktober 2018 til klageren afviste Ankenævnets sekretariat den del af klagen, der var afgjort ved retsforliget.

Klageren fastholdt klagen for så vidt angik låneomlægningen i 2011.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at banken skal betale erstatning.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han som følge af mangelfuld rådgivning er blevet påført betydelige omkostninger.

Formålet med omlægningen i 2011 var at indfri kreditten. Banken bør betale en erstatning for det tab, som han er blevet påført som følge af den manglende indfrielse.

Kreditten var uforholdsmæssig dyr, og han pointerede klart og tydeligt, at formålet med omprioriteringen alene var at indfri kreditten.

Det fremgik tydeligt af lånetilbuddet, at provenuet ved omprioriteringen var tilstrækkelig til at indfri kreditten.

Han blev mundtligt orienteret om, at en forsikring mod kurstab ikke var hensigtsmæssigt, da der var tale om en simpel proces. Banken stillede også garantistillelse for indfrielse af lån, hvorfor han ikke så nogen grund til ikke at følge anbefalingen.

Ved lånudbetalingen konstaterede han forundret, at provenuet ikke kunne dække hele gælden på kreditten. Han fik således ikke det produkt, som han havde bestilt og betalt for.

Han forsøgte ihærdigt at klage, men uden succes. Han blev ikke oplyst om muligheden for klage til Ankenævnet. Banken bør derfor ikke kunne påråbe sig forældelse.

Der blev indgået aftale om netbank i 2011, men banken har først i 2017 rettet en fejl i sit IT-system, som betød, at han var afskåret fra at følge med på konti eller pension.

Nykredit Bank har anført, at det fremgik af lånetilbuddet, at beregningen af provenuet på 210.051 kr. var baseret på kursen den 7. december 2011. Klageren blev således gjort opmærksom på, at der kunne forekomme ændringer, idet kursen ikke var fast. Klageren har anført, at han fravalgte at kurssikre.

Der er ikke noget i forløbet, der tyder på, at banken har handlet ansvarspådragende. Et eventuelt erstatningsansvar er endvidere forældet.

Klageren har haft mulighed for at indgive en klage til Ankenævnet, hvis han havde ønsket det. Der findes en klagevejledning i bankens forretningsbetingelser og på bankens hjemmeside.

Der har været en løbende dialog med klageren, blandt andet med henblik på at finde en mindelig løsning.

Klageren har accepteret forliget, og det er ført til retsbogen. Sagen betragtes derfor som værende afsluttet.

Ankenævnets bemærkninger

I 2011 blev der via Nykredit Bank foretaget en omprioritering og tillægsbelåning af klagerens faste ejendom. Formålet var at indfri en kredit, som klageren havde i banken.

Lånetilbuddet blev udstedt den 8. december 2011. Da lånet skulle udbetales inden for kort tid, blev der ikke kurssikret. På grund af kursfald i blev provenuet af omprioriteringslånet ved udbetalingen én uge senere, den 15. december 2011, cirka 13.000 kr. lavere end forventet, og dermed ikke stort nok til fuldt ud at indfri kreditten.

Det kan ikke lægges til grund, at banken tilsikrede klageren et bestemt provenu ved omprioriteringen. Der er heller ikke grundlag for at fastslå, banken ved sin rådgivning af klageren eller på anden måde har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren i forbindelse med omprioriteringen, eller at omprioriteringen i øvrigt var økonomisk ufordelagtig for klageren.

Ankenævnet finder endvidere, at et eventuelt rådgivningsansvar for banken i forbindelse med omprioriteringen er forældet i henhold til den 3-årige forældelsesfrist i forældelsesloven § 3, stk. 1 og 2.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.