Indsigelse mod omkostninger, renter og restgældens størrel-se på lån.

Sagsnummer:469/2020
Dato:27-08-2021
Ankenævn:Henrik Waaben, George Wenning, Morten Bruun Pedersen, Poul Erik Jensen.
Klageemne:Udlån - øvrige spørgsmål
Udlån - rente
Rente - udlån
Ledetekst:Indsigelse mod omkostninger, renter og restgældens størrel-se på lån.
Indklagede:Bank Norwegian
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod omkostninger, renter og restgældens størrelse på lån.

Sagens omstændigheder

Den 14. februar 2017 indgik klageren en aftale med Bank Norwegian om et kreditkort med en kredit på 40.000 kr., konto -001. Klageren underskrev kreditkortaftalen med sit NemID den 14. februar 2017.

Af kreditkortaftalen fremgik blandt andet:

”…

Kreditvilkår

Bevilget beløb

40000

Beløb skrevet med bogstaver

fyrretusinde

Min. indbetalingsbeløb

Forfaldsdato

Periodelængde

3 %, min. 300 DKK

Den  1. i hver måned

En måned

Rentevilkår

Debitorrente

21,93 %

ÅOP

21,93 %

Renten beregnes

Bagud

Renten kapitaliseres

Den 15. i hver måned

Aftalevilkår for kreditkort – forbrugervilkår

8. Morarente

Såfremt den månedlige ydelse ikke betales rettidigt, tillægges særlige morarenter, jf. de Standardiserede Europæiske Forbrugeroplysninger sidst i aftalen.

37. Øvrige vilkår/Prisbilag

Renter for nærværende                                                                     Pålydende rente 19,99 % p.a.

…                       

Rykkergebyr 100 DKK pr. stk.                                                             Administrationsgebyr 0 DKK                                                             Gebyr papirfaktura 35 DKK

Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger

3.

Kreditomkostninger

 

 

Omkostninger i forbindelse med forsinkede betalinger.

Udeblevne betalinger kan få alvorlige konsekvenser (f.eks. tvangssalg) og vanskeliggøre mulighederne for at få kredit.

Ved manglende eller for sen betaling har Bank Norwegian ret til at påregne morarente med 24 %. Derudover tillægges et eller flere rykkergebyrer på 100 kr. pr. stk. samt eventuelle inkasso-omkostninger. Morarenten debiteres månedsvis og bliver pålagt næstkommende forfaldsdag.

Desuden har kunden pligt til at kompensere banken for øvrige inddrivelsesomkostninger, dvs. omkostninger og provisioner, der påløber på grund af inddrivelsen af fordringen.

Hvis kreditgiveren har overdraget inddrivelsessagen til en advokat, et inkassobureau eller en anden inddrivelsesvirksomhed, indgår virksomhedens fakturering i inddrivelsesomkostningerne til kortindehaveren.

 

 

 

…”

Banken har oplyst, at klageren tilvalgte betalingsforsikring for kreditkortet. Betalingsforsikringen havde en månedlig præmie/gebyr på 0,7 % af den benyttede kreditramme.

I sagen er fremlagt et kontoudtog for konto -001 for perioden 22. februar 2017 til 12. april 2019. Af kontoudtoget fremgår, at klageren fra den 22. februar 2017 til den 19. maj 2017 foretog kontanthævninger for 38.800 kr. og diverse køb for 1.562 kr., i alt 40.362 kr.

Banken sendte fakturaer til klageren med forfald henholdsvis 1. april 2017 og 1. maj 2017. Klageren betalte de forfaldne minimumsbeløb på fakturaerne, svarende til 3 % af saldoen på konto -001.

Banken sendte en faktura med forfald 1. juni 2017, hvor det forfaldne minimumsbeløb udgjorde 1.172,35 kr. Klageren betalte ikke minimumsbeløbet, og banken sendte derfor en rykker til klageren sammen med fakturaen for næste måneds minimumsbetaling på 1.227,30 kr., begge med forfald 1. juli 2017.

Klageren betalte fortsat hverken det forfaldne minimumsbeløb med forfald 1. juni 2017 eller minimumsbeløbet med forfald 1. juli 2017, og banken sendte derfor et inkassovarsel til klageren med forfald 1. august 2017.

Den 7. august 2017 indbetalte klageren 500 kr. på konto -001.

Banken opsagde herefter kreditkortaftalen til fuld og endelig indfrielse og overdrog sagen til et inkassofirma, F. Banken har oplyst, at gælden udgjorde 41.653,54 kr., da den overdrog sagen til F, hvilket omfattede den benyttede kredit, gebyr for inkassooversendelse, gebyrer for betalingsforsikringen og renter til og med 15. juli 2017. Ved overdragelsen til inkasso blev gælden forrentet med en morarente på 24 % om året. Klageren bestred at skylde det af banken opgjorte beløb.

Den 7. september 2017 indgik klageren en aftale med F om betaling af 1.500 kr. om måneden, og klageren overholdt aftalen indtil april 2019. Fra april 2019 foretog klageren ikke flere indbetalinger på konto – 001. Klageren indbetalte 27.000 kr. på konto -001.

Den 15. juli 2020 indgav F et betalingspåkrav på 43.775,74 kr., herunder en hovedstol på 33.343,05 kr. og påløbne renter på 10.432,69 kr., mod klageren til fogedretten. Klageren gjorde indsigelse mod kravet, og sagen blev herefter overgivet til civilretten.

På et telefonmøde den 26. november 2020 henviste retten sagen til Ankenævnet.  

Banken har oplyst, at hverken banken eller F indgik en rentestopaftale med klageren, og at der derfor fortsat bliver tilskrevet renter på kravet. Kravet udgjorde pr. 15. januar 2021 48.276,91 kr. Klageren har oplyst, at han anmodede om rentestop.

Parternes påstande

Den 18. december 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Bank Norwegian skal nedskrive restgælden på lånet.

Bank Norwegian har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens renter og gebyrer på hans kredit var urimelige, og at banken derfor bør nedskrive hans restgæld med de alt for høje omkostninger og renter.

Han har allerede betalt omkring 27.000 kr. på lånet og er derfor uforstående over for, at han nu skylder mere, end han oprindelig lånte på kreditten.

Både renten på kreditten og morarenten er urimelig og bør tilsidesættes i medfør af aftalelovens § 36.

Renten på kreditten har været urimelig høj og bør med tilbagevirkende kraft nedsættes.

Han bad banken om rentestop, men banken undlod til trods herfor at stoppe renten.

Bank Norwegian har anført, at klageren ikke har krav på nedskrivning af restgælden på kreditten.

Både kredittens rentesats, morarente, rykkergebyr og inkassogebyr fremgik tydeligt af kreditkortaftalen, som klageren underskrev ved kredittens oprettelse i 2017. Klageren var derfor bekendt med både renternes og gebyrernes størrelse allerede fra aftalens indgåelse. Rentesatserne var ikke urimelige.

Bankens opkrævning af både gebyrer og renter skete derfor i henhold til aftalegrundlaget med klageren. 

Klageren afdrog ikke på kreditten i henhold til kreditkortaftalen og overholdt heller ikke afdragsaftalen indgået med F. Klageren blev behørigt rykket og blev informeret om, at de manglende indbetalinger på kreditten ville medføre inkasso med deraf følgende yderligere omkostninger.

De opkrævede omkostninger og renter var ikke urimelige og bør ikke tilsidesættes i efter aftalelovens § 36.

Ankenævnets bemærkninger

I februar 2017 indgik klageren en aftale med Bank Norwegian om et kreditkort med en kredit på 40.000 kr., konto -001. Det fremgik af kreditkortaftalen, at den pålydende rente var 19,99 % om året, at der blev tillagt en morarente på 24 % om året og rykkergebyrer ved for sene eller manglende betalinger, og at klageren skulle afdrage på kreditten med mindst 3 %, dog minimum 300 kr. hver måned.

Da klageren ikke overholdt sine månedlige betalinger på kreditten, opsagde banken kreditten og sendte kravet til inkasso.

Ankenævnet finder, at banken var berettiget til at beregne sig rykkergebyrer, inkassogebyr og gebyr for betalingsforsikring for klagerens konto -001. Gebyrerne fremgik af kreditkortaftalen, og Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte gebyrerne som urimelige.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren indgik en aftale med banken om rentestop.

Tre medlemmer – George Wenning, der i medfør af Ankenævnets vedtægter § 16, er tillagt to stemmer, og Henrik Waaben – udtaler:

Vi finder ikke grundlag for at tilsidesætte rentesatsen på 19,99 % på kreditten og morarentesatsen på 24 % ifølge kreditkortaftalen som urimelige.

Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold i klagen.

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen – udtaler:

Vi er enige i, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte rentesatsen på 19,99% på kreditten, men vi finder, at morarentesatsen på 24 % om året er urimelig høj og skal nedsættes.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnet påtager sig ikke at foretage en revisionsmæssig gennemgang af de enkelte poster i bankens opgørelser og omkostningerne i forbindelse med den verserende sag i retten.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.