Indsigelse mod realisation.

Sagsnummer:93/1995
Dato:21-11-1995
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Mette Reissmann, Erik Sevaldsen
Klageemne:Tredjemandspant - realisation
Ledetekst:Indsigelse mod realisation.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Til sikkerhed for et lån på 65.256 kr. ydet til klagerens søn den 10. marts 1988 underskrev klageren samme dag sikkerhedsstillelsesdokument, hvorefter to pantebreve tilhørende klageren blev håndpantsat til sikkerhed for sønnens lån.

I forbindelse med, at klagerens søn i 1992/93 ikke havde mulighed for at afvikle lånet, accepterede indklagede at undlade at realisere pantebrevene og oppebar ydelserne på pantebrevene i 1993 samt 11. juni termin 1994 til afskrivning på lånet. Omkring august 1994 blev engagementet med klagerens søn genforhandlet, idet indklagede indgik på at sammenlægge lånet med et andet, hvorefter det nye lån skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.000 kr. Klageren ønskede imidlertid ikke at tiltræde denne omlægning, som derfor ikke blev gennemført.

Den 20. september 1994 modtog indklagede pantebrevenes restgæld med tillæg af renter, i alt 25.990,48 kr. Indklagede anmodede herefter klageren om at acceptere, at det modtagne beløb med tillæg af senere optjent rente blev krediteret sønnens lån på oprindeligt 65.256 kr. Klageren besvarede indklagedes forespørgsel med anmodning om, at beløbet overførtes til hendes egen konto. Dette afslog indklagede, som herefter i skrivelse af 7. oktober 1994 meddelte klageren, at der var en restance på ca. 10.000 kr. på sønnens lån, som man anmodede om, at hun drog omsorg for indbetaling af. Dette skete ikke, og i skrivelse af 28. december 1994 opsagde indklagede sønnens samlede engagement og meddelte i skrivelse af s.d. klageren, at provenuet fra pantebrevene var anvendt til afskrivning på det sikrede lån.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at udbetale det modtagne beløb fra pantebrevene.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at hun har fået en dårlig behandling og rådgivning med tab til følge.

Indklagede har anført, at man har været berettiget til at anvende beløbet fra de indfriede pantebreve til nedbringelse af sønnens lån, for hvilket klageren havde håndpantsat de omhandlede pantebreve.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren håndpantsatte i 1988 de omhandlede pantebreve til sikkerhed for sin søns lån. Da dette lån ikke blev afviklet som aftalt, opsagde indklagede den 28. december 1994 lånet til omgående betaling. Ankenævnet finder, at indklagede under disse omstændigheder var berettiget til at anvende provenuet fra indfrielsen af pantebrevene som sket.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.