Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet gør det nemt for dig at klage. Tvister afgøres på en hurtig og nem måde, som alle parter kan have tillid til. Her kan du læse, hvordan ankenævnet arbejder, og hvordan du kan klage. De formelle og præcise regler fremgår af nævnets vedtægter. Læs vedtægterne her.

 

Om Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

  1. Hvad er Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber?
  2. Hvem kan klage?
  3. Hvem kan jeg klage over?
  4. Hvad kan jeg klage over?
  5. Hvordan indgiver jeg en klage?
  6. Hvordan arbejder Ankenævnet?
  7. Klageportalen
  8. Hvordan er Ankenævnet sammensat?
  9. Internationale netværk

1. Hvad er Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber?

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager over fondsmæglerselskaber.

Ankenævnet er oprettet den 1. april 2004 af Den danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk.

 

2. Hvem kan klage?

Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, der ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private kundeforhold. Ankenævnet behandler ikke klager indgivet af selskaber.

 

3. Hvem kan jeg klage over?

Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber, der er etableret i Danmark. En klage over et fondsmæglerselskab, der er etableret i udlandet, kan behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.

En klage over et fondsmæglerselskab, der er etableret såvel i Danmark som i et eller andre lande, kan afvises, hvis sagen har større tilknytning til et andet land.

 

4. Hvad kan jeg klage over?

Din klage kan angå samtlige omstændigheder mellem fondsmæglerselskabet og dig. Ankenævnet behandler dog ikke klager over eksempelvis ansattes opførsel, et fondsmæglerselskabs markeds­føring eller andre generelle forhold.

Din klage kan også vedrøre omstændigheder, der er opstået, inden et egentligt kundeforhold blev etableret. 

Ankenævnet kan afvise din klage, hvis den vedrører en transaktion med en størrelse, der overstiger 500.000 kr., eller handelsværdien af din personligt ejede portefølje af værdipapirer på det relevante marked overstiger 5 mio. kr. på klagetidspunktet.

Ankenævnet kan afvise din klage, hvis den ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende.

Hvis du ønsker at klage over et fondsmæglerselskabs tilsidesættelse af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, skal du klage til Finanstilsynet (Århusgade 110, 2100 København Ø). Se nærmere www.finanstilsynet.dk.

Hvis sagen verserer ved retten, kan dommeren give tilladelse til, at sagen bliver henvist til behandling ved Ankenævnet.

Ankenævnet afviser klager, der allerede er afgjort af en domstol. Øvrige afvisningsgrunde, hvorefter Ankenævnet kan eller skal afvise klager, følger af Ankenævnets vedtægter §§ 3-6.

  

5. Hvordan indgiver jeg en klage?

Før du klager til Ankenævnet, skal du have klaget til fondsmæglerselskabet og fået afslag, et utilfredsstillende svar eller ikke modtaget svar inden fem uger efter fondsmæglerselskabet har modtaget din klage. I alle fondsmæglerselskaber er der en klageansvarlig. I dit fondsmægler­selskab kan du få oplyst, hvem der er klageansvarlig.

Du kan indsende klagen og sagens dokumenter på dansk eller på engelsk. Klagesagen bliver behandlet digitalt.

Når du er klar til at indgive din klage, udfylder du et online-klageskema via denne hjemmeside. Du skal betale et klagegebyr på 200 kr. Når du klager online, kan du betale klagegebyret på 200 kr. med Dankort. Du kan også overføre beløbet til De finansielle ankenævns konto reg.nr. 3001, konto nr. 3120042335. SWIFT – BIC: DABADKKK - IBAN: DK43 3000 3120 0423 35. Du har også mulighed for at betale klagegebyret kontant til Sekretariatet.

Vi sender gebyret tilbage, hvis du enten får helt eller delvis medhold i din klage, du tilbageklager din klage, eller hvis Ankenævnet ikke kan behandle din klage.

Vi har tilrettelagt sagsbehandlingen således, at det ikke er nødvendigt at benytte en advokat eller en juridisk rådgiver.

Men du kan altid vælge at søge uafhængig rådgivning eller lade dig repræsentere eller bistå af tredjemand. Hvis du vælger at lade en advokat føre din sag, skal du være opmærksom på, at ingen af parterne i klagesagen betaler omkostninger til den anden part i forbindelse ankenævnsbehandlingen.

Start klagesagen her.

Hvis du ikke har mulighed for at indgive din klage online, kan du kontakte Ankenævnets sekretariat på telefonnummer 35 43 63 33. Telefontid mandag – fredag kl. 10.00 - 12.00 og bestille et klageskema.

Hvis du klager på vegne af en anden, skal du, medmindre du er advokat, have en fuldmagt. Du skal uploade den underskrevne fuldmagt som et bilag til din klage. Vi kan først behandle klagen, når vi har modtaget fuldmagten. Du finder en fuldmagtsblanket til udskrivning og udfyldelse her.

 

6. Hvordan arbejder Ankenævnet?

Når forberedelsen af sagen er afsluttet, behandler Ankenævnet din klage på et ankenævnsmøde.

Du skal indgive dine indlæg skriftligt og uploade dem til Ankenævnets klageportal, som du får adgang til umiddelbart efter opstart af din klagesag.

Klagen og sagens dokumenter kan indsendes på dansk eller på engelsk. Sagsbehandlingen foregår på dansk, ligesom afgørelserne udfærdiges på dansk.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid afhænger af den tid, der medgår til sagens forberedelse. Når sagen er fuldt oplyst, forventes Ankenævnet at træffe afgørelse inden for 90 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er for tiden 6 måneder fra klagen er indgivet. 

Parterne er ikke bundet af Ankenævnets afgørelse. Fondsmæglerselskabet skal dog, når en afgørelse går fondsmæglerselskabet imod, inden 30 dage efter afgørelsen er forkyndt, meddele Ankenævnet, hvis fondsmæglerselskabet ikke vil opfylde afgørelsen. Hvis fondsmæglerselskabet ikke foretager sig noget, kan du, efter udløb af de 30 dage fra forkyndelsen er sket, få afgørelsen tvangsfuldbyrdet over for fondsmæglerselskabet.

Ønsker fondsmæglerselskabet ikke at opfylde afgørelsen, får du meddelelse herom fra Ankenævnet, og du vil samtidig blive orienteret om, hvilke muligheder der er for at gå videre med sagen ved domstolene, herunder om mulighederne for at få Nævnenes Hus til at indbringe sagen for domstolene på vegne af dig, og om mulighederne for at tvangsfuldbyrde afgørelsen.

Hvis du ikke får medhold i sagen, vil du, når det er relevant, blive vejledt om mulighederne for at få sagen genoptaget eller gå videre med sagen ved domstolene. Du skal være opmærksom på, at sagen kan blive forældet, hvis du anlægger en eventuel retssag senere end ét år efter Ankenævnets afgørelse.

På denne hjemmeside finder du samtlige afgørelser, som Ankenævnet har truffet.

Du kan læse mere om proceduren for klagesagen her 

 

7. Klageportalen

Klagesager behandles digitalt. Ved indgivelse af en klage får du adgang til klageportalen, hvor klagesagen behandles.  Du kommer til klageportalen her.

Brugermanual til klageportalen for klagere finder du her.

 

8. Hvordan er Ankenævnet sammensat?

Ankenævnets formandskab er sammensat af en højesteretsdommer (formand) og to næstformænd, henholdsvis en højesteretsdommer og en landsretsdommer.

Ankenævnets medlemmer er i øvrigt udpeget af henholdsvis Den danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk. Ankenævnets medlemmer udpeges for en 3-årig periode og kan genudpeges.

 

9. Internationale netværk 

OTB-platform

Klageordninger i EU og EØS vedrørende den finansielle sektor:

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er anmeldt som et privat godkendt ankenævn til EU-kommissionen og er opført på en liste over godkendte alternative tvistbilæggelsesinstanser (ATB-instanser).

På EU-Kommissionens online tvistbilæggelsesplatform (OTB-platformen) finder du en komplet liste over alle godkendte ATB-instanser i EU. 

Du finder OTB-platformen her:  http://ec.europa.eu/odr

 

Du finder klagenetværket for finansielle tjenesteydelser FIN-NET her: FIN-NET

 

 

 

Ankenævnets grænseoverskridende netværk

Ankenævnets sekretariat deltager i et skandinavisk netværk og et europæisk netværk (FIN-NET). Desuden deltager sekretariatet i et globalt ombudsmand-netværk (INFO).

Disse netværk samarbejder om grænseoverskridende tvister, og hvor det er muligt, gør deltagerne af netværket brug af hinandens kompetencer i forbindelse med klagesager over en finansiel virksomhed, der er etableret i udlandet, men hvor klagesagen har større tilknytning til Ankenævnets hjemland end til det land, hvor den finansielle virksomhed er etableret.