VEDTÆGTER

 

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Stifterorganisationer § 1 

Ankenævnets kompetence §§ 2-4 

Afvisning af klagesager §§ 5-6 

Ankenævnets sammensætning § 7 

Sekretariatets opgaver §§ 8-12 

Habilitet og tavshedspligt §§ 13-15 

Ankenævnets afgørelser §§ 16-23 

Genoptagelse § 24 

Gebyrer og omkostninger §§ 25-26 

Informationskrav i forbindelse med sager indgivet via Europa-Kommissionens online tvistbilæggelsesplatform (OTB-platform), jf. forordning nr. 524/2013 af 21. maj 2013, §§ 27-28 

Årsrapport og oplysningskrav m.v. § 29 

Oplysningspligt §§ 30-32 

Finansiering, regnskab m.v. § 33  

Vedtægtsændringer § 34 

Opløsning af Ankenævnet § 35  

Ikrafttrædelse § 36

 


 

Stifterorganisationer

 § 1

 

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber (Ankenævnet) er oprettet af Den danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk.

 

Ankenævnets kompetence

 § 2

 

Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber, der er etableret i Danmark. En klage over et fondsmæglerselskab, der er etableret i udlandet, kan behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom.

 

Stk. 2. En klage over et fondsmæglerselskab, der er etableret såvel i Danmark som i et eller andre lande, kan afvises, hvis sagen har større tilknytning til et andet land.

 

Stk. 3. Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

 

Stk. 4. Klager fra erhvervsdrivende falder i øvrigt uden for Ankenævnets kompetence.

 

Stk. 5. En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne, herunder også omstændigheder, der er opstået, inden et egentligt kundeforhold etableres.

 

Stk. 6. Er en sag anlagt ved domstolene, og ønsker forbrugeren den indbragt for Ankenævnet, hæver retten sagen og sender den til Ankenævnet, medmindre det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives forbrugeren medhold i klagen, eller sagen ikke skønnes egnet til behandling ved Ankenævnet.

 

Stk. 7. Er en sag rejst ved voldgift eller andet særligt forum, og ønsker forbrugeren at indbringe den for Ankenævnet, skal voldgiftssagen udsættes, indtil den er behandlet af Ankenævnet.

 

Stk. 8. Aftaler om, at tvister skal behandles ved voldgift eller andet særligt forum, udelukker ikke, at klagen kan indgives til Ankenævnet.

 

 § 3

 

Stk. 1. Ankenævnet kan ikke behandle sager, som er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig, hvor der foreligger endelig retsafgørelse eller sager, der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag.

Stk. 2. En voldgiftskendelse er kun bindende, såfremt klageren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling.

 

Stk. 3. Så længe en klagesag verserer for Ankenævnet, kan sagens parter ikke anlægge sag ved domstolene eller voldgiftsret om de spørgsmål, som klagen omfatter.

 

 § 4

 

Sager, hvis behandling i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller andre tvistløsningsorganer, falder uden for Ankenævnets kompetence.

 

Afvisning af klagesager

 § 5

 

Stk. 1. Ankenævnet skal afvise at behandle en klage, hvis klagen hører under, er under behandling ved, eller har været behandlet et andet privat tvistløsningsorgan, som er anmeldt til Europa-Kommissionen,

a) et andet privat tvistløsningsorgan, som er anmeldt til Europa-Kommissionen,
b) et lovbestemt alternativt tvistløsningsorgan, som er anmeldt til Europa-Kommissionen,
c) et udenlandsk tvistløsningsorgan, som er anmeldt til Europa-Kommissionen,
d) Nævnenes Hus eller
e) en domstol.

 

Stk. 2. En klage over et fondsmæglerselskab, der er etableret såvel i Danmark som i et eller flere andre lande, kan afvises, hvis sagen har en større tilknytning til et andet land end Danmark.

 

Stk. 3. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis

 1. klageren ikke forudgående har klaget til den person eller afdeling, der i fondsmæglerselskabet er ansvarlig for behandlingen af klagesager, eller hvis fondsmæglerselskabets klagebehandling ikke er afsluttet. Ankenævnet kan indlede behandling af en klagesag, såfremt fondsmæglerselskabet har afvist klagen, eller der ikke forinden 5 uger fra modtagelsen af en klage er opnået forlig mellem klageren og fondsmæglerselskabet,
 2. klagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende,
 3. klagen er useriøs eller unødig,
 4. klagen på grund af dens principielle juridiske karakter, usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger eller af andre særlige grunde ikke skønnes egnet til behandling i Ankenævnet,
 5. behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre Ankenævnet i at fungere effektivt, eller
 6. klagen vedrører en transaktion med en størrelse, der overstiger 500.000 kr., eller handelsværdien af kundens personligt ejede portefølje af værdipapirer på det relevante marked overstiger 5 mio. kr. på klagetidspunktet.

a) Ved størrelsen af en transaktion forstås handelsværdien af en enkeltstående værdipapirhandel,

b) Ved portefølje af værdipapirer på det relevante marked forstås den samlede beholdning af værdipapirer af den eller de typer, klagen angår, uanset om værdipapirerne er børsnoteret eller ikke børsnoteret.

 

Stk. 4. Er det åbenbart, at en klage ikke kan behandles af Ankenævnet, afviser Ankenævnet klagen senest 3 uger efter modtagelsen. I andre tilfælde skal sagen afvises hurtigst muligt.

 

Stk. 5. En afvisning skal begrundes, og klageren skal oplyses om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og for at få retshjælp og for at søge fri proces. Klageren skal derudover, når det er relevant, oplyses om, at der kan ske forældelse af kravet, hvis sagen ikke indbringes for domstolene senest et år efter afvisningen.

 

 § 6

 

Stk. 1. Er det åbenbart, at sagen falder uden for Ankenævnets kompetence, kan sekretariatet afvise klagen. Afvisningen skal begrundes over for klageren, der samtidig gøres opmærksom på, at afgørelsen vil kunne indbringes for Ankenævnet, hvilket sker ved sekretariatets foranstaltning, såfremt klageren fremsætter ønske herom.

 

Stk. 2. De stiftende organisationer kan bemyndige Ankenævnets formand til på Ankenævnets vegne at afvise sager, som ikke skønnes egnede til behandling ved Ankenævnet i medfør af § 5, stk. 3.

 

Ankenævnets sammensætning

 § 7

 

Stk. 1. Stifterorganisationerne udpeger hver et nærmere fastsat antal ankenævnsmedlemmer. Stifterorganisationerne udpeger i fælleskab herudover én formand og én eller flere næstformænd. På grund af sagernes juridiske kompleksitet og væsentlige økonomiske betydning skal formanden så vidt muligt være højesteretsdommer, og næstformanden/næstformændene skal så vidt muligt være landsdommer(e).

 

Stk. 2. Hvad der i disse vedtægter bestemmes om formanden og dennes kompetence finder tilsvarende anvendelse på næstformænd.

 

Stk. 3. Ankenævnets formandskab og øvrige medlemmer udpeges for en 3-årig periode og kan genudpeges.

 

Stk. 4. Stifterorganisationerne kan indgå aftale med organisationerne bag ”Det finansielle ankenævn”, der er godkendt efter lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven), om, at formandskab og sekretariat herfor tillige fungerer som formandskab og sekretariat for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber.

 

Sekretariatets opgaver

 § 8

 

Stk. 1. Til Ankenævnet knyttes et sekretariat. Sekretariatet skal være uafhængigt af de stiftende organisationer.

 

Stk. 2. Sekretariatet har til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til Ankenævnet og forberede klagesagerne til behandling i Ankenævnet. En klage kan indgives elektronisk og, hvis elektronisk klageindsendelse ikke er mulig eller rimelig, pr. post. Der kan stilles krav om, at klagen indgives på en formular udfærdiget af sekretariatet.

 

Stk. 3. Klageren skal i forbindelse med klagens indgivelse til Ankenævnet give samtykke til, at fondsmæglerselskabet uanset tavshedspligt kan afgive oplysninger til Ankenævnet til brug for sagens behandling.

 

Stk. 4. Sekretariatet påser ved modtagelsen af en klage, at klageren før klagens indgivelse forgæves har forsøgt at rette henvendelse til den person eller afdeling, der i fondsmæglerselskabet er ansvarlig for behandlingen af klagesager, og at klagegebyret er indbetalt.

 

Stk. 5. Sekretariatet påser endvidere ved modtagelsen af en klage, at klageren har afgivet erklæring om, at klagen ikke er omfattet af den i § 5, stk. 3, nr. 6) nævnte afvisningsgrund. Klageren kan afkræves dokumentation herfor.

 

 § 9

 

Klager, der indsendes til Ankenævnet, men som henhører under et andet godkendt privat tvistløsningsorgan, under Nævnenes Hus eller et lovbestemt tvistløsningsorgan omfattet af forbrugerklageloven, videresendes af sekretariatet dertil. Henhører klagen ikke under et tvistløsningsorgan som anført i 1. pkt., kan klageren henvises til at anlægge sag ved de almindelige domstole. Klageren oplyses i så fald om muligheder for retshjælp og fri proces.

 

 § 10

 

Inden sagsbehandlingen påbegyndes, skal klageren oplyses om, at klagen til enhver tid kan tilbagekaldes, hvorefter sagen afsluttes. Såfremt klagen tilbagekaldes, tilbagebetaler Ankenævnet klagegebyret.

 

 § 11

 

Ankenævnet har tilrettelagt sagsbehandlingen således, at det ikke er nødvendigt for parterne at benytte en advokat eller en juridisk rådgiver. Parterne oplyses derfor om, at de ikke er forpligtet til at benytte en advokat eller en juridisk rådgiver, men at de kan søge uafhængig rådgivning eller lade sig repræsentere eller bistå af tredjemand i alle faser af proceduren. Parterne vejledes derudover om, at behandlingen ved nævnet ikke udelukker muligheden for domstolsprøvelse.

 

 § 12

 

Stk. 1. Efter modtagelsen af klagen sender sekretariatet en anmodning om en udtalelse til det pågældende fondsmæglerselskab. Anmodningen ledsages af en genpart af det modtagne materiale med undtagelse af det, som utvivlsomt er fondsmæglerselskabet bekendt. Sekretariatet drager i øvrigt omsorg for, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som må anses at have betydning for sagens afgørelse. Ankenævnets formand kan beslutte, at udtalelser mv. fra den finansielle virksomhed skal indgives på både dansk og engelsk. Sekretariatet fremskaffer desuden af egen drift oplysninger om det fornødne retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, ligesom sekretariatet i fornødent omfang vejleder parterne om deres retsstilling.

 

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter en frist for fondsmæglerselskabet på 5 uger til at afgive sin første udtalelse. Sekretariatet fastsætter herefter en frist på 3 uger for parternes efterfølgende udtalelser. For indhentelse af eventuelle yderligere oplysninger fastsætter sekretariatet en frist på 2 uger. Fristen regnes fra datoen for sekretariatets fremsendelse af anmodning til parterne om en udtalelse. Hvis fondsmæglerselskabet eller klageren ikke er fremkommet med en udtalelse inden fristens udløb – og sekretariatet ikke inden fristens udløb efter fondsmæglerselskabets eller klagerens anmodning har forlænget fristen – kan sekretariatet afgive sagen til behandling i Ankenævnet, der kan beslutte at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

 

Stk. 3. Når alle dokumenter med de relevante oplysninger er modtaget, oplyses parterne straks herom, hvorefter den i § 18, stk. 1 nævnte sagsbehandlingsfrist på 90 dage begynder at løbe.

 

Stk. 4. Sekretariatet kan søge sagen forligt mellem parterne. Ved fremsættelse af forligsforslag skal det fremgå, at sagen er behandlet af sekretariatet, og at den kan kræves forelagt Ankenævnet.

 

Stk. 5. Sekretariatet skal til hvert møde, som Ankenævnet afholder, fremlægge en oversigt over de sager, hvor der siden det sidst afholdte møde er indgået forlig med sekretariatets medvirken samt en kort angivelse af forligets indhold.

 

Stk. 6. Sekretariatet afslutter sagen, hvis fondsmæglerselskabet under sagens forberedelse opfylder klagerens krav, eller der indgås forlig mellem parterne. Det samme gælder, hvis forbrugeren frafalder sin klage.

 

Stk. 7. Sekretariatet forelægger sager, der ikke er blevet afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, for Ankenævnet.

 

Habilitet og tavshedspligt

 § 13

 

Stk. 1. For Ankenævnets medlemmer og sekretariat gælder,

 1. at der ikke må modtages instrukser fra nogen af parterne eller disses repræsentanter, og
 2. at aflønningen skal ske på en måde, der ikke er knyttet til resultatet af proceduren.

 

Stk. 2. For sekretariatet gælder derudover, at udnævnelsen skal være til et mandat af en varighed, som er tilstrækkelig til at sikre, at sekretariatet handler uafhængigt, og ikke er i fare for at blive afsat uden gyldig grund.

 

 § 14

 

Stk. 1. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når

 1. den pågældende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller i samme sag er eller har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
 2. den pågældendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, eller
 3. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed.

 

Stk. 2. Den, for hvis vedkommende nogen af de i stk. 1 nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette Ankenævnets formand herom.

 

Stk. 3. Ankenævnets formand træffer beslutning om, hvorvidt en person som følge af bestemmelsen i stk. 1 kan deltage i behandlingen af en sag.

 

Stk. 4. Et ankenævnsmedlem, der i medfør af formandens beslutning, jf. stk. 3, ikke deltager i behandlingen af en sag, må ikke være fysisk til stede ved sagens behandling under ankenævnsmødet.

 

 § 15

 

Ankenævnets medlemmer, sekretariatets medarbejdere og Nævnenes Hus har med undtagelse af oplysninger, der er offentligt tilgængelige, tavshedspligt om, hvad der fremkommer under ankenævnsbehandlingen.

 

Ankenævnets afgørelser

§ 16

 

Ankenævnet træffer afgørelse på det af sekretariatet tilvejebragte grundlag, herunder spørgsmål om betaling af gebyrer, jf. § 26. Afgørelse i de enkelte sager træffes på et møde ved almindelig stemmeflerhed. Ved Ankenævnets behandling af den enkelte klagesag deltager formanden eller en næstformand og fire af de i § 7, stk. 1, 1. pkt. nævnte medlemmer, således at forbrugerinteresser og fondsmæglerinteresser er ligeligt repræsenteret. Ankenævnet er beslutningsdygtigt, når der foruden formanden er mødt mindst én forbrugerrepræsentant og mindst én fondsmæglerrepræsentant, uden at der herved ændres på antallet af stemmer, dvs. to forbrugerstemmer og to fondsmæglerstemmer.

 

§ 17

 

Stk. 1. Ankenævnets afgørelser træffes efter en juridisk og faglig bedømmelse. Afgørelserne skal være skriftlige, og de skal være ledsaget af en begrundelse, ligesom de skal underskrives af formanden. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal dette, sammen med mindretallets begrundelse for sin stilling, anføres i afgørelsen.

 

Stk. 2. En repræsentant for Nævnenes Hus har til enhver tid uden stemmeret adgang til at deltage i Ankenævnets møder.

 

Stk. 3. Ankenævnet holder møder et passende antal gange om året, så fristerne i § 5, stk. 4, og § 18, stk. 1, jf. forbrugerklagelovens § 17 og § 18, kan overholdes.

 

§ 18

 

Stk. 1. Ankenævnet skal afgøre en klage inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst.

 

Stk. 2. I særlige tilfælde kan Ankenævnet forlænge tidsfristen efter stk. 1. Ankenævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, at tidsfristen forlænges, og samtidig oplyse, hvornår sagen kan forventes henholdsvis afgjort eller afsluttet.

 

Stk. 3. Ankenævnet kan i særlige tilfælde udsætte behandlingen af en sag. Ankenævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, på hvilken baggrund sagen udsættes, og, om muligt, hvornår en fortsættelse af sagens behandling kan forventes.

  

§ 19

 

Stk. 1. Afgørelser skal være begrundede og skal udstedes skriftligt på et varigt medie. Det skal fremgå, hvilken formand der har medvirket ved afgørelsen. Der fastsættes en frist på normalt 30 kalenderdage til efterlevelse af afgørelsen.

 

Stk. 2. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal mindretallet i afgørelsen begrunde sin stilling.

 

Stk. 3. Hvis klagegebyret skal tilbagebetales, jf. § 26, skal dette fremgå af afgørelsen.

 § 20

 

Stk. 1. Ankenævnets afgørelser skal sendes til sagens parter inden 10 kalenderdage efter, at afgørelsen er truffet.

 

Stk. 2. Har klageren fået helt eller delvist medhold, skal afgørelsen forkyndes for fondsmæglerselskabet i overensstemmelse med reglerne i forbrugerklageloven, medmindre fondsmæglerselskabet i den enkelte sag har frafaldet kald og varsel, jf. retsplejeloven § 160.

 

Stk. 3. Fondsmæglerselskabet skal i forbindelse med forkyndelsen have oplysning om indholdet af § 20, stk. 4, § 21, stk. 2, og § 24, stk. 2.

 

Stk. 4. Ønsker fondsmæglerselskabet ikke at være bundet af Ankenævnets afgørelse, skal det skriftligt meddele dette til Ankenævnet inden 30 kalenderdage fra forkyndelsen af afgørelsen – eller fra afgørelsens datering, hvis fondsmæglerselskabet har frafaldet kald og varsel, jf. stk. 2.

 

 § 21

 

Stk. 1. Begge parter skal underrettes om muligheden for at indbringe sagen for domstolene samt, hvor det er relevant, vejledes om muligheden for tvangsfuldbyrdelse og om muligheden for genoptagelse. Klageren skal derudover, når det er relevant, oplyses om

 1. adgangen til at få Nævnenes Hus til at udtage stævning på forbrugerens vegne samt dække visse omkostninger til en retssag,
 2. mulighederne for retshjælp eller dækning af sagsomkostninger gennem eventuel retshjælpsforsikring, og
 3. at der kan ske forældelse af kravet, hvis sagen ikke indbringes for domstolene senest et år efter Ankenævnets afgørelse.

 

Stk. 2. Ankenævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes over for fondsmæglerselskabet efter udløbet af fristerne i § 20, stk. 4 og § 24, stk. 2, medmindre fondsmæglerselskabet forinden har givet skriftlig meddelelse til Ankenævnet om, at fondsmæglerselskabet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

 

Stk. 3. En anmodning til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse skal være bilagt den afgørelse, der danner grundlag for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, og en erklæring fra Ankenævnet om, at fondsmæglerselskabet ikke inden for fristerne i § 20, stk. 4 og § 24, stk. 2 har meddelt, at fondsmæglerselskabet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

 

 § 22

 

De stiftende organisationer kan bemyndige formanden til på Ankenævnets vegne at træffe afgørelse i visse klagesager, hvor der foreligger en fast praksis.

 

§ 23

 

Nævnenes Hus kan til enhver tid anmode om at få tilsendt kopi af Ankenævnets afgørelser, herunder dets afvisninger.

 

Genoptagelse

§ 24

 

Stk. 1 Formanden for Ankenævnet kan beslutte, at en sag, hvori der er truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af

 1. lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller
 2. nye oplysninger, som – hvis de havde foreligget under behandlingen i Ankenævnet – må antages at ville have medført et andet udfald af sagen.

 

Stk. 2. En anmodning fra fondsmæglerselskabet om genoptagelse af klagesagen, der er indgivet skriftligt til Ankenævnet inden 30 kalenderdage fra forkyndelsen af afgørelsen – eller fra afgørelsens datering, hvis fondsmæglerselskabet har frafaldet kald og varsel, jf. § 20, stk. 2 – har opsættende virkning. Fristen på 30 kalenderdage regnes herefter fra det tidspunkt, hvor anmodningen om genoptagelse er blevet afvist, eller hvor Ankenævnet har truffet afgørelse i genoptagelsessagen.

 

Stk. 3. Anmodning om genoptagelse, der indgives af et fondsmæglerselskab senere end 30 kalenderdage efter forkyndelsen, afvises.

 

Gebyrer og omkostninger

 § 25

 

Stk. 1. Ingen af parterne betaler omkostninger ved ankenævnsbehandlingen til den anden part.

 

Stk. 2. Samtlige omkostninger ved ankenævnsbehandlingen afholdes af Ankenævnet.

 

§ 26

 

Stk. 1. For behandling af en klage ved Ankenævnet skal klageren betale et gebyr på 200 kr. (inkl. moms).

 

Stk. 2. Gebyret tilbagebetales til klageren, hvis klageren får fuldt eller delvist medhold i klagen, hvis sagen afvises, jf. § 5 og § 6, bortfalder eller tilbagekaldes, jf. § 10.

 

Informationskrav i forbindelse med klager indgivet via Europa-Kommissionens online tvistbilæggelsesplatform (OTB-platform), jf. forordning nr. 524/2013 af 21. maj 2013

 

§ 27

 

Stk. 1. Når Ankenævnet har modtaget en klage via Europa-Kommissionens OTB-platform, skal Ankenævnet snarest underrette parterne og OTB-platformen om, hvorvidt klagen optages til behandling eller afvises i medfør af forbrugerklagelovens §§ 14, 15 eller 16.

 

Stk. 2. Såfremt klagen optages til behandling, jf. stk. 1, underrettes parterne samtidig om Ankenævnets procedureregler og gebyrer, der kan pålægges i medfør af vedtægternes § 26.

 

Stk. 3. Når Ankenævnet har accepteret at behandle klagen modtaget via OTB-platformen, skal Ankenævnet straks, når sagen er fuldt oplyst, jf. vedtægternes § 18, stk. 1, underrette parterne og OTB-platformen herom.

 

Stk. 4. Ankenævnet skal straks efter, at sagen er afsluttet, meddele OTB-platformen om datoen for henholdsvis modtagelsen af klagen og afslutningen af sagen såvel som resultatet af behandlingen.

 

§ 28

 

Ankenævnet har via Det finansielle ankenævns hjemmeside linket til Europa-Kommissionens liste over alternative tvistbilæggelsesinstanser (ATB-instanser), jf. artikel 20, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (ATB-direktivet).

 

Årsrapport og oplysningskrav m.v.

§ 29

 

Stk. 1. Ankenævnet udarbejder en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og administrationen i øvrigt. Årsrapporten skal indeholde oplysninger om

 1. antallet af modtagne klager og typen af tvister klagerne har vedrørt,
 2. den procentvise andel af sager, der er indstillet, inden der er nået et resultat,
 3. den gennemsnitlige sagsbehandlingstid,
 4. systematiske eller væsentlige problemer, der forekommer hyppigt og fører til tvister mellem klagerne og fondsmæglerselskaberne. Sådanne oplysninger kan være ledsaget af anbefalinger til, hvordan sådanne problemer kan undgås eller løses,
 5. antal afviste klager, herunder den procentvise andel af afviste klager i forhold til hver af de afvisningsmuligheder, som Ankenævnet har fået godkendt,
 6. andelen af sager, hvor klageren har fået medhold,
 7. i hvilket omfang afgørelser efterleves, hvis dette vides, og
 8. oplysning om eventuel deltagelse i netværk, som samarbejder om grænseoverskridende tvister, og en vurdering af effektiviteten af dette.
 9.  

Stk. 2. Ankenævnet afrapporterer årligt til Nævnenes Hus.

 

Oplysningspligt

 § 30

 

Stk. 1. Ankenævnet opretter og ajourfører sine oplysningsforpligtelser på Det finansielle ankenævns hjemmeside. Hjemmesiden skal på en klar og lettilgængelig måde indeholde følgende oplysninger, der tillige skal gives på varigt medie på forespørgsel, om

 1. proceduren for tvistløsningen,
 2. navn på Ankenævnet, postadresse og e-mailadresse,
 3. at Ankenævnet er opført på en liste i overensstemmelse med forbrugerklageloven § 4, stk. 3, og artikel 20 i ATB-direktivet,
 4. de fysiske personer, der er ansvarlige for Ankenævnet, hvordan de er udpeget og for hvor lang tid,
 5. eventuelt medlemskab af ATB-instanser, der letter grænseoverskridende tvistbilæggelse,
 6. de former for tvister, som Ankenævnet kan behandle herunder eventuelle værdigrænser,
 7. de procedureregler, der gælder for bilæggelse af en tvist, og de kriterier, på grundlag af hvilke Ankenævnet kan afvise at behandle en klage,
 8. de sprog, på hvilke en klage kan indgives, og hvorpå behandlingen foregår,
 9. de omkostninger til betaling af sagens behandling, som parterne skal dække,
 10. tvistløsningens gennemsnitlige varighed,
 11. retsvirkningen af tvistløsningens resultat, herunder i hvilket omfang, det kan tvangsfuldbyrdes,
 12. årsrapporter om Ankenævnets virksomhed, og om
 13. udvalgte afgørelser.

 

Stk. 2. Ankenævnets afgørelser offentliggøres i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens regler på Det finansielle ankenævns hjemmeside uden angivelse af klagerens og eventuelle tredjemænds identitet. Ankenævnet kan i forbindelse med en sags afgørelse bestemme, at også fondsmæglerselskabets identitet skal tilbageholdes, såfremt særlige forhold taler herfor.

 

 § 31

 

Hvis fondsmæglerselskabet har afgivet meddelelse efter § 20, stk. 4 om, at fondsmæglerselskabet ikke ønsker at være bundet af Ankenævnets afgørelse, angives dette ved offentliggørelsen af afgørelsen på Det finansielle ankenævns hjemmeside.

 

 § 32

 

Enhver kan ved henvendelse til Ankenævnets sekretariat forlange at blive gjort bekendt med Ankenævnets afgørelser, hvis disse kan identificeres. Navne på klagerne anonymiseres. Videregivelse af oplysninger skal ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens regler. Sekretariatet kan enten ved fotokopi eller elektronisk fremsende kopi af afgørelser. Sekretariatet kan til dækning af omkostningerne fastsætte et gebyr for udlevering af fotokopier.

 

Finansiering, regnskab m.v.

 § 33

 

Den danske Fondsmæglerforening fastsætter regler for Ankenævnets finansiering, budget, revision og regnskab m.v.

  

 Vedtægtsændringer

 § 34

 

Ændring af vedtægterne kan ske efter aftale mellem stifterorganisationerne, jf. § 1, og skal godkendes af ressortministeren i henhold til den til enhver tid gældende lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven).

 

Opløsning af Ankenævnet

 § 35

 

De bag Ankenævnet stående stifterorganisationer kan med et års varsel udtræde, hvorved Ankenævnet opløses. Der skal ved opløsning fastsættes betryggende vilkår for afvikling af verserende sager m.v.

 

Ikrafttrædelse

 § 36

 

Disse vedtægter, der er godkendt af erhvervsministeren i overensstemmelse med lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven), træder i kraft den 1. februar 2022.

 

 

Vedtægterne er af erhvervsministeren godkendt frem til og med den 31. januar 2025.