Indgivelse af klage

Inden du indgiver klagen, er der nogle forudsætninger, der skal være opfyldt:

 • Din klage skal angå et privat kundeforhold.
 • Klagen kan vedrøre samtlige omstændigheder i forholdet mellem dig og den finansielle virksomhed også forhold opstået forud for et egentlig kundeforhold blev etableret. 

 • Ankenævnet kan afvise at behandle din klage, hvis den ikke vedrører et spørgsmål om et konkret økonomisk mellemværende. 

 • Ankenævnet kan behandle sager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage over et privat kundeforhold.

 • Ankenævnet behandler ikke klager fra selskaber. 

 • Før du klager til ankenævnet, skal du have klaget til den finansielle virksomhed og fået afslag, et utilfredsstillende svar eller ikke modtaget svar inden fem uger efter, at den finansielle virksomhed har modtaget din klage. I alle finansielle virksomheder er der en klageansvarlig. I din afdeling kan du få oplyst, hvem der er klageansvarlig.

 • Ankenævnet behandler ikke klager, der hører under offentlige myndigheder, andre klage- eller ankenævn, eller som er afgjort af en domstol eller en voldgiftsret. Det gælder også retsforlig. Se øvrige afvisningsgrunde, hvorefter ankenævnet kan eller skal afvise klagen, i ankenævnets vedtægter §§ 3-6.

 • Hvis sagen verserer ved retten, kan dommeren give tilladelse til, at sagen bliver henvist til behandling ved ankenævnet. Se vejledning herom ved at klikke her

Du kan indsende klagen og sagens dokumenter på dansk eller på engelsk. Klagesagen bliver behandlet digitalt. Du kan starte din klagesag i Det finansielle ankenævn her, og i Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber her

Klagen betragtes for indbragt for Ankenævnet, når underskrevet klageskema og klagegebyr på 200 kr. er modtaget.

Hvis du ikke har mulighed for at klage via ankenævnenes hjemmeside, kan du kontakte ankenævnenes sekretariat, se kontaktoplysninger nederst på siden.

Når du er klar til at indgive din klage, udfylder du et klageskema via denne hjemmeside. Du skal betale et klagegebyr på 200 kr., som du kan betale med Dankort i forbindelse med at du indgiver klagen online, eller du kan overføre beløbet via netbank. Se kontooplysninger her. Du har også mulighed for at betale klagegebyret kontant til Sekretariatet.

Navnet på den der klager skal fremgå af betalingen. Vi sender gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage, du tilbagekalder din klage, eller hvis ankenævnet ikke kan behandle din klage.

Vi har tilrettelagt sagsbehandlingen således, at det ikke er nødvendigt at benytte en advokat eller en juridisk rådgiver.

Men du kan altid vælge at søge uafhængig rådgivning eller lade dig repræsentere eller bistå af tredjemand. Hvis du vælger at lade en advokat føre din sag, skal du være opmærksom på, at ingen af parterne i klagesagen betaler omkostninger til den anden part i forbindelse med ankenævnsbehandlingen.

Hvis du klager på vegne af en anden, skal du, medmindre du er advokat, have en fuldmagt. Du skal uploade den underskrevne fuldmagt, som et bilag til din klage. Du finder en fuldmagtsblanket til udskrivning og udfyldelse her.

Ved indgivelse af klagen skal du udfylde en samtykkeerklæring i klageskemaet om ankenævnets elektroniske behandling af oplysninger, hvor du giver samtykke til: 

 • at ankenævnet må videregive alle sagens oplysninger til den eller de indklagede finansielle virksomheder,
 • at den eller de indklagede finansielle virksomheder må afgive oplysninger om mig til ankenævnet uanset den finansielle virksomheds tavshedspligt,
 • at ankenævnet må modtage alle oplysninger om dig fra sagens parter - herunder om sociale, helbredsmæssige, strafbare og andre rent private forhold - til brug for nævnets behandling af din klagesag,
 • at sagsbehandling, opbevaring og udveksling af oplysninger mellem sagens parter og ankenævnet sker elektronisk, og
 • at sagens oplysninger opbevares elektronisk hos ankenævnet i fem år efter sagens afslutning. Herefter slettes oplysningerne, medmindre ankenævnet i særlige tilfælde vurderer, at fortsat opbevaring er nødvendig.

Hvis du afgiver personlige oplysninger om andre end dig selv, skal du forud herfor indhente personens forudgående samtykke til, at personens oplysninger må indgå i din klage og behandles af ankenævnet og den eller de indklagede finansielle virksomheder.

Tilbagekaldelse: Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til ankenævnets behandling af oplysninger. Du bedes i så fald kontakte ankenævnets sekretariat.  Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil oplysningerne i sagen blive slettet og vil ikke længere være tilgængelige. Sager, der endnu ikke er afgjort af ankenævnet, anses for tilbagekaldt, sagen lukkes og klagegebyret returneres. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af ankenævnets behandling af personoplysninger op til tidspunktet for tilbagekaldelsen, ligesom det heller ikke påvirker lovligheden af en allerede afsagt afgørelse.

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere vejledning, kan du kontakte ankenævnets sekretariat hverdage mellem kl. 10.00 og 12.00 på telefon 35 43 63 33 eller på mail sek@fanke.dk.