Om Pengeinstitutankenævnet

  1. Hvad er Pengeinstitutankenævnet?
  2. Hvem kan klage?
  3. Hvem kan jeg klage over?
  4. Hvad kan jeg klage over?
  5. Hvordan indgiver jeg en klage?
  6. Hvordan arbejder Ankenævnet?
  7. Hvordan er Ankenævnet sammensat?

1. Hvad er Pengeinstitutankenævnet?

Pengeinstitutankenævnet er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager over pengeinstitutter.

Ankenævnet er oprettet i 1988 af Finansrådet, Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet Tænk.

2. Hvem kan klage?

Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, der ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private kundeforhold. Ankenævnet behandler ikke klager indgivet af selskaber.

3. Hvem kan jeg klage over?

Ankenævnet behandler klager over danske og færøske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber f.eks. finansieringsselskaber. Se en ikke-udtømmende liste over pengeinstitutejede finansieringsselskaber her. Du kan klage over et finansieringsselskab, der ikke er ejet af et pengeinstitut, til Ankenævnet for Finansieringsselskaber, www.finansanke.dk

Ankenævnet behandler ikke klager over pengeinstitutters datterselskaber, der er enten et realkredit- eller et forsikringsselskab. Hvis du ønsker at klage over et realkreditselskab, kan du klage til Realkreditankenævnet, klik her . Ønsker du at klage over et forsikringsselskab, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, www.ankeforsikring.dk.

Ankenævnet kan imidlertid behandle din klage, hvis den vedrører et pengeinstituts rådgivning om realkreditlån og forsikringer.

Ankenævnet behandler desuden klager over danske filialer af udenlandske pengeinstitutter.

Klager over grønlandske pengeinstitutter falder uden for Ankenævnets kompetence. 

4. Hvad kan jeg klage over?

Din klage kan angå samtlige omstændigheder mellem pengeinstituttet og dig. Ankenævnet behandler dog ikke klager over eksempelvis ansattes opførsel, et pengeinstituts markedsføring eller andre generelle forhold.

Din klage kan også vedrøre omstændigheder, der er opstået, inden et egentligt kundeforhold blev etableret.

Ankenævnet kan afvise din klage, hvis den ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende.

Hvis du ønsker at klage over et pengeinstituts tilsidesættelse af reglerne om god skik for finansielle virksomheder (bekendtgørelse nr. 1094 af 14. september 2015) skal du klage til Finanstilsynet (Århusgade 110, 2100 København Ø). Se nærmere her.

Ankenævnet afviser klager, der allerede er afgjort af en domstol. Se øvrige afvisningsgrunde, hvorefter ankenævnet kan eller skal afvise klager, der følger af ankenævnets vedtægter §§ 3-6, her.

5. Hvordan indgiver jeg en klage?

Før du klager til Pengeinstitutankenævnet, skal du have klaget til pengeinstituttet og fået afslag, et utilfredsstillende svar eller ikke modtaget svar inden fem uger efter pengeinstituttet har modtaget din klage. I alle pengeinstitutter er der en klageansvarlig. I din filial kan du få oplyst, hvem der er klageansvarlig.

Når du er klar til at indgive din klage, udfylder du et klageskema via denne hjemmeside. Du skal betale et klagegebyr på 200 kr. Vi sender gebyret tilbage, hvis du enten får helt eller delvis medhold i din klage, du tilbagekalder din klage, eller hvis ankenævnet ikke kan behandle din klage.

Vi har tilrettelagt sagsbehandlingen således, at det ikke er nødvendigt at benytte en advokat eller en juridisk rådgiver.

Men du kan altid vælge at søge uafhængig rådgivning eller lade dig repræsentere eller bistå af tredjemand. Hvis du vælger at lade en advokat føre din sag, skal du være opmærksom på, at ingen af parterne i klagesagen betaler omkostninger til den anden part i forbindelse ankenævnsbehandlingen.

 Start klagesagen ved at klikke her.

 Hvis du ikke har mulighed for at indgive din klage via denne hjemmeside, kan du kontakte Sekretariatet for de finansielle ankenævn på telefon 3543 6333. Telefontid mandag – fredag kl. 9.30-12.30. 

6. Hvordan arbejder ankenævnet?

Når forberedelsen af sagen er afsluttet, behandler ankenævnet din klage på et ankenævnsmøde.

Du skal indgive dine indlæg skriftligt og uploade dem til ankenævnets klageportal, som du får adgang til umiddelbart efter opstart af din klagesag.

Klagen og sagens dokumenter kan indsendes på dansk eller på engelsk. Sagsbehandlingen foregår på dansk, ligesom afgørelserne udfærdiges på dansk.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid afhænger af den tid, der medgår til sagens forberedelse. Når sagen er fuldt oplyst, forventes ankenævnet at træffe afgørelse inden for 90 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er for tiden 6 måneder fra klagen er indgivet. 

Parterne er ikke bundet af ankenævnets afgørelse. Pengeinstituttet skal dog, når en afgørelse går pengeinstituttet imod, inden 30 dage efter afgørelsen er forkyndt, meddele ankenævnet, hvis pengeinstituttet ikke vil opfylde afgørelsen. Hvis pengeinstituttet ikke foretager sig noget, kan du, efter udløb af de 30 dage fra forkyndelsen er sket, få afgørelsen tvangsfuldbyrdet over for pengeinstituttet.

Ønsker pengeinstituttet ikke at opfylde afgørelsen, får du meddelelse herom fra ankenævnet, og du vil samtidig blive orienteret om, hvilke muligheder der er for at gå videre med sagen ved domstolene, herunder om mulighederne for at få Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at indbringe sagen for domstolene på vegne af dig, og om mulighederne for at tvangsfuldbyrde afgørelsen.

Se nærmere om mulighederne for tvangsfuldbyrdelse her.

Hvis du ikke får medhold i sagen vil du, når det er relevant, blive vejledt om mulighederne for at få sagen genoptaget eller gå videre med sagen ved domstolene. Du skal være opmærksom på, at sagen kan blive forældet, hvis du anlægger en eventuel retssag senere end ét år efter ankenævnets afgørelse.

På denne hjemmeside finder du samtlige afgørelser, som ankenævnet har truffet.

7. Hvordan er ankenævnet sammensat?

Ankenævnets formandskab er sammensat af en højesteretsdommer (formand) og to næstformænd, henholdsvis en landsdommer og en byretsdommer.

Ankenævnets medlemmer er i øvrigt udpeget af henholdsvis Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk. Oversigt over ankenævnets medlemmer kan ses her.

Ankenævnets medlemmer udpeges for en 3-årig periode og kan genudpeges.  


Der henvises i øvrigt til Pengeinstitutankenævnets vedtægter, som kan ses her.