Om Realkreditankenævnet

  1. Hvad er Realkreditankenævnet?
  2. Hvem kan klage?
  3. Hvem kan jeg klage over?
  4. Hvad kan jeg klage over?
  5. Hvordan indgiver jeg en klage?
  6. Hvordan arbejder ankenævnet?
  7. Hvordan er ankenævnet sammensat?

1. Hvad er Realkreditankenævnet?

Realkreditankenævnet er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager over realkreditinstitutter. 

Ankenævnet er oprettet af Realkreditrådet i samarbejde med Forbrugerrådet pr. 1. januar 1992. 

2. Hvem kan klage?

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, der ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private kundeforhold. 

3. Hvem kan jeg klage over?

Ankenævnet behandler klager over realkreditinstitutter, der er etableret i Danmark. En klage mod et realkreditinstitut, der er etableret i udlandet, kan tillige behandles, hvis sagen har større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom. 

4. Hvad kan jeg klage over?

Din klage kan angå samtlige omstændigheder mellem realkreditinstituttet og dig. 

Din klage kan også vedrøre omstændigheder, der er opstået, inden et egentligt kundeforhold blev etableret.

Hvis du ønsker at klage over et realkreditinstituts tilsidesættelse af reglerne om god skik for finansielle virksomheder (bekendtgørelse nr. 1094 af 14. september 2015) skal du klage til Finanstilsynet (Århusgade 110, 2100 København Ø). Se nærmere her.

Ankenævnet afviser klager, der allerede er afgjort af en domstol. Se øvrige afvisningsgrunde, hvorefter ankenævnet kan eller skal afvise klager, der følger af ankenævnets vedtægter §§ 3-6, her.

5. Hvordan indgiver jeg en klage?

Før du klager til ankenævnet, skal du have klaget til realkreditinstituttet og fået afslag, et utilfredsstillende svar eller ikke modtaget svar inden fem uger efter realkreditinstituttet har modtaget din klage. I alle realkreditinstitutter er der en klageansvarlig, som du kan henvende dig til. 

Når du er klar til at indgive din klage, udfylder du et klageskema via denne hjemmeside. Du skal betale et klagegebyr på 200 kr. Vi sender gebyret tilbage, hvis du enten får helt eller delvis medhold i din klage, du tilbagekalder din klage, eller hvis ankenævnet ikke kan behandle din klage.

Vi har tilrettelagt sagsbehandlingen således, at det ikke er nødvendigt at benytte en advokat eller en juridisk rådgiver.

Men du kan altid vælge at søge uafhængig rådgivning eller lade dig repræsentere eller bistå af tredjemand. Hvis du vælger at lade en advokat føre din sag, skal du være opmærksom på, at ingen af parterne i klagesagen betaler omkostninger til den anden part i forbindelse ankenævnsbehandlingen.

Start klagesagen ved at klikke her.

Hvis du ikke har mulighed for at indgive din klage via denne hjemmeside, kan du kontakte Sekretariatet for de finansielle ankenævn på telefon 3543 6333. Telefontid mandag – fredag kl. 9.30-12.30. 

Hvis du klager på vegne af en anden, skal du, medmindre du er advokat, have en fuldmagt. Du skal uploade den underskrevne fuldmagt som et bilag til din klage. Vi kan først behandle klagen, når vi har modtaget fuldmagten. Du finder en fuldmagtsblanket til udskrivning og udfyldelse her.

6. Hvordan arbejder ankenævnet?

Når forberedelsen af sagen er afsluttet, behandler ankenævnet din klage på et ankenævnsmøde.

Du skal indgive dine indlæg skriftligt og uploade dem til ankenævnets klageportal, som du får adgang til umiddelbart efter opstart af din klagesag.

Klagen og sagens dokumenter kan indsendes på dansk eller på engelsk. Sagsbehandlingen foregår på dansk, ligesom afgørelserne udfærdiges på dansk.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid afhænger af den tid, der medgår til sagens forberedelse. Når sagen er fuldt oplyst, forventes ankenævnet at træffe afgørelse inden for 90 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er for tiden 6 måneder fra klagen er indgivet. 

Parterne er ikke bundet af ankenævnets afgørelse. Realkreditinstituttet skal dog, når en afgørelse går realkreditinstituttet imod, inden 30 dage efter afgørelsen er forkyndt, meddele ankenævnet, hvis realkreditinstituttet ikke vil opfylde afgørelsen. Hvis realkreditinstituttet ikke foretager sig noget, kan du, efter udløb af de 30 dage fra forkyndelsen er sket, få afgørelsen tvangsfuldbyrdet over for realkreditinstituttet.

Ønsker realkreditinstituttet ikke at opfylde afgørelsen, får du meddelelse herom fra ankenævnet, og du vil samtidig blive orienteret om, hvilke muligheder der er for at gå videre med sagen ved domstolene, herunder om mulighederne for at få Nævnenes Hus til at indbringe sagen for domstolene på vegne af dig, og om mulighederne for at tvangsfuldbyrde afgørelsen.

Se nærmere om mulighederne for tvangsfuldbyrdelse her.

Hvis du ikke får medhold i sagen vil du, når det er relevant, blive vejledt om mulighederne for at få sagen genoptaget eller gå videre med sagen ved domstolene. Du skal være opmærksom på, at sagen kan blive forældet, hvis du anlægger en eventuel retssag senere end ét år efter ankenævnets afgørelse.

På denne hjemmeside finder du de nyeste afgørelser som ankenævnet har truffet fra 2011 og frem. Du finder desuden et resume af afgørelser fra 1997 og frem til 2011. Afgørelser fra før 1997 vil løbende blive opdateret på hjemmesiden, ligesom afgørelser fra før 2011 over tid vil blive indlagt med fuld tekst. 

7. Hvordan er Ankenævnet sammensat?

Ankenævnet er sammensat af en højesteretsdommer (formand) og en række medlemmer, som er udpeget af henholdsvis Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk. Oversigt over Realkreditankenævnets medlemmer kan ses her.

Ankenævnets medlemmer udpeges for en 3-årig periode og kan genudpeges.  


Der henvises i øvrigt til Realkreditankenævnets vedtægter, som kan ses her.