Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

A
Afdragsfrihed
Afkast
Afkast
Afregning
Afslag
Afslag
Aftale
Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
Afvisning, erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
Afvisning
- - erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
- Afvisning, anden myndighed § 4
- Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
- anden myndighed § 4, andre ankenævn mv. § 5, stk. 1
- bevis § 5, stk. 3, nr. 4
- domstol § 5, stk. 1, litra e

 1. 359/2018 Opgørelse af misligholdt fordring i henhold til en dom fra 2015 og efterfølgende fogedretsmøder. Indsigelse mod posteringer på kontoen, herunder om forkert rentetilskrivning/indberetning til SKAT.
  Dato: 30-04-2019, BankNordik
  Pengeinstitutter
 2. 248/2018 Afvisning af klage vedrørende spørgsmål om hæftelse i henhold til et gældsbrev fra 1989, der havde været behandlet i fogedretten
  Dato: 09-11-2018, Sydbank
  Pengeinstitutter
 3. 67/2018 Indsigelser mod hæftelse for et lån, der tidligere havde været behandlet i en kendelse fra en fogedret.
  Dato: 21-08-2018, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 4. 402/2017 Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage begrundet i, at sagen var afgjort ved dom.
  Dato: 24-04-2018, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 5. 131/2017 Spørgsmål om klage vedrørende kaution er omfattet af Ankenævnets kompetence. Kendelse afsagt af skifteretten.
  Dato: 11-09-2017, Finansiel Stabilitet (Fionia Bank)
  Pengeinstitutter
 6. 201/2016 Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage, der er under behandling ved en domstol.
  Dato: 26-06-2017, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 7. 115/2016 Krav om erstatning i forbindelse med rådgivning om køb af ejendom og aktier i 2007 mv. Spørgsmål om forældelse og afvisning som følge af retsforlig.
  Dato: 10-02-2017, FS Finans III (Amagerbanken af 2011) og Bank Nordik
  Pengeinstitutter
 8. 244/2015 Krav om nedsættelse af rente og ydelse på lån. Indsigelse om falsk. Indsigelse mod overtræk på budgetkonto, hvor forholdet var fastslået ved dom.
  Dato: 14-12-2016, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 9. 335/2015 Indsigelser mod en kautionsforpligtelse, der tidligere havde været behandlet i en kendelse fra en fogedret, samt krav som følge af, at pengeinstituttet ikke ville rykke med sit udlæg for et nyt realkreditlån.
  Dato: 15-04-2016, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 10. 435/2014 Indsigelse mod hæftelse for lån med tilknyttet forsikring
  Dato: 04-03-2016, Basisbank
  Pengeinstitutter
 11. 133/2014 Indsigelse mod overgivelse af engagement til inkasso med deraf følgende inkassoomkostninger, og afslag på frigivelse af pant med henblik på udskiftning af bil samt spørgsmål vedrørende låneforsikring. Retskraft af fogedsag. Betalingspåkrav. Kontorfuldmægtig. Ophør af forsikring som følge af misligholdelse af bankengagement.
  Dato: 10-02-2016, Ikano Bank
  Pengeinstitutter
 12. 291/2014 Hæftelse for underskud på budgetkonto.
  Dato: 11-11-2015, Nordjyske Bank
  Pengeinstitutter
 13. 302/2013 Indsigelse mod hæftelse for kredit og lån med tilknyttet forsikring.
  Dato: 14-09-2015, Santander Consumer Bank (GE Money Bank)
  Pengeinstitutter
 14. 14/2014 Retskraft af afgørelse i fogedsag
  Dato: 30-06-2014, DiBa Bank (Sydbank)
  Pengeinstitutter
 15. OF 267/2013 Indsigelser vedrørende en kautionsforpligtelse, debiterede inkassoomkostninger og rentesats på udlån
  Dato: 12-12-2013, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 16. 207/2012 Indsigelser vedrørende gæld, rentesats og et frivilligt forlig
  Dato: 11-02-2013, DiBa Bank
  Pengeinstitutter
 17. OF 107/2012 Afvisning af klage vedrørende forhold omfattet af betalingspåkrav efter retsplejelovens kapitel 44 a, som af fogedretten var påført påtegning om, at der ikke rettidigt var fremkommet indsigelser
  Dato: 26-06-2012, Basisbank
  Pengeinstitutter
 18. OF 55/2011 Retskraft af afgørelse i fogedsag. Formueretlig tvist. Spørgsmål om hæftelse for lån og krav om udlevering af originale gældsbreve
  Dato: 04-04-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 19. 426/2008 Klage vedrørende klagers kaution for erhvervsmæssig gæld omfattet af kendelse om gældssanering afvist.
  Dato: 18-06-2009, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 20. 399/2008 Spørgsmål om prøvelse af anbringende, der ikke var fremsat under fogedsag, der blev fremmet ved kendelse. Passivitet vedrørende misligholdt lån.
  Dato: 21-04-2009, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 21. 203/2008 Retskraft af afgørelse i fogedsag. Indsigelse mod gæld overgået til inkasso. Værdi af pant.
  Dato: 25-09-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 22. 134/2006 Klage vedrørende forhold omfattet af betalingspåkrav efter retsplejelovens kap. 44 a, som af fogedretten var påført påtegning om, at der ikke rettidigt var fremkommet indsigelser, (afvist).
  Dato: 26-09-2006, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 23. 83/2006 Klage vedrørende forhold omfattet af dom.
  Dato: 04-05-2006, Sparekassen Løgumkloster
  Pengeinstitutter
 24. 98/2005 Klage, der vedrørte forhold omfattet af dom, afvist.
  Dato: 10-05-2005, Vestjysk Bank
  Pengeinstitutter
 25. 45/2005 Afvisning af klage vedrørende forhold omfattet af dom.
  Dato: 20-04-2005, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 26. 115/2004 Afvisning af klage, der vedrørte forhold omfattet af dom.
  Dato: 09-07-2004, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 27. 175/2003 Spørgsmål vedrørende begæring om udlæg og tvangsauktion på grundlag af ejerpantebrev med pant i ejendom for den ene af to samejeres gæld. Forelagt under kære af fogedretsafgørelse.
  Dato: 30-12-2003, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 28. 87/2002 Spørgsmål om afvisning af klage vedrørende lån, hvor der havde været foretaget fogedforretning. Opgørelse af krav, retsplejelovens § 527 .
  Dato: 02-10-2002, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 29. 285/2001 Spørgsmål om opsigelse af engagement var berettiget og om vilkår for ny aftale. Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 04-06-2002, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 30. 364/2000 Forrentning af kassekredit. Stiftelsesomkostninger. Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 29-12-2000,
  Pengeinstitutter
 31. 105/1999 Hjemtagelse af ejerskiftelån i forbindelse med overtagelse af ejendom i henhold til arveudlægsskøde. Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 15-09-2000,
  Pengeinstitutter
 32. 403/1998 Rådgivning i forbindelse med omlægning af lån. Spørgsmål om opsigelse af lån var berettiget. Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 09-09-1999,
  Pengeinstitutter
 33. 137/1999 Klage afvist, da klagen vedrørte forhold omfattet af dom.
  Dato: 16-06-1999,
  Pengeinstitutter
 34. 276/1998 Afgørelse i fogedsag ikke tillagt retskraft.
  Dato: 20-11-1998,
  Pengeinstitutter
 35. 496/1996 Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 14-11-1997,
  Pengeinstitutter
 36. 144/1997 Klage afvist, da klagen vedrørte forhold omfattet af dom.
  Dato: 05-11-1997,
  Pengeinstitutter
 37. 174/1996 Spørgsmål om, hvorvidt der var givet tilsagn om saldokvittering. Tidligere fogedretskendelse herom. Opgørelse af krav.
  Dato: 14-10-1997,
  Pengeinstitutter
 38. OF 77/1996 Spørgsmål om, hvorvidt der for den ene af to debitorer var etableret et kautions- eller kautionslignende forhold. Spørgsmål om, hvorvidt der var givet underretning i henhold til BSL § 41 til den pågældende og til to kautionister, og om betydningen af manglende underretning.
  Dato: 15-10-1996,
  Pengeinstitutter
 39. 223/1996 Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 15-10-1996,
  Pengeinstitutter
 40. 434/1995 Spørgsmål om, hvorvidt kassekredit var forrentet i strid med aftale, og hvorvidt pengeinstituttet havde haft pligt til at medvirke ved omprioritering m.m.
  Dato: 15-10-1996,
  Pengeinstitutter
 41. 599/1995 Klage afvist, da klagen vedrørte forhold omfattet af dom.
  Dato: 29-08-1996,
  Pengeinstitutter
 42. 574/1995 Opfyldelse af kendelse fra Ankenævnet. Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 26-03-1996,
  Pengeinstitutter
 43. 276/1995 Retskraft fogedsag.
  Dato: 06-02-1996,
  Pengeinstitutter
 44. 202/1995 Selvskyldnerkaution. Forhold til pant stillet af debitor. Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 08-01-1996,
  Pengeinstitutter
 45. 628/1993 Kaution. Underretning. Retskraftig dom. Bevis.
  Dato: 03-06-1994,
  Pengeinstitutter
 46. 552/1993 Kassekredit. Opgørelse af mellemværende.
  Dato: 02-05-1994,
  Pengeinstitutter
 47. 457/1993 Udeblivelsesdom.
  Dato: 20-12-1993,
  Pengeinstitutter
 48. 164/1993 Berettigelse af udlæg. Kontoudskrifter vedrørende perioden efter overgivelse til inkasso.
  Dato: 20-09-1993,
  Pengeinstitutter
 49. 655/1992 Pant, realisation af fogedrets afgørelse. Afvisning, retskraft af fogedretsafgørelse.
  Dato: 18-06-1993,
  Pengeinstitutter
 50. 560/1992 Validering, renter fra kreditforening. Verserende retssag ved Sø- og Handelsretten.
  Dato: 12-03-1993,
  Pengeinstitutter
 51. 200/1992 Landsretsdom.
  Dato: 16-09-1992,
  Pengeinstitutter
 52. 100/1992 Byretsdom.
  Dato: 12-08-1992,
  Pengeinstitutter
 53. 47/1992 Byretsdom. Inkassoomkostninger.
  Dato: 15-06-1992,
  Pengeinstitutter
 54. 150/1991 Afvisning, retskraft fogedsag.
  Dato: 21-10-1991,
  Pengeinstitutter
 55. 85/1991 Vedtægternes § 5. Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 07-10-1991,
  Pengeinstitutter
 56. 196/1991 Byretsdom.
  Dato: 14-08-1991,
  Pengeinstitutter
 57. 173/1990 Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 27-08-1990,
  Pengeinstitutter
 58. 404/1989 Retskraft af fogedkendelse.
  Dato: 28-05-1990,
  Pengeinstitutter
 59. 194/1989 Spørgsmål afgjort ved endelig dom, afvisning.
  Dato: 23-08-1989,
  Pengeinstitutter
 60. 33/1989 Afvist for så vidt angår spørgsmål om arrest.
  Dato: 12-04-1989,
  Pengeinstitutter
 61. 209/1988 Byretsdom.
  Dato: 22-02-1989,
  Pengeinstitutter
 62. 262/1988 Højesteretsdom.
  Dato: 02-02-1989,
  Pengeinstitutter
 63. OF 129/1988 Henvisning fra vedkommende domstol kræves.
  Dato: 28-11-1988,
  Pengeinstitutter

- erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
- klage tidligere behandlet
- kundeforhold § 2, stk. 3
- manglende fuldmagt
- tvist § 5, stk. 3, nr. 2
- udenlandske pengeinstitutter § 2, stk. 1/ § 5, stk. 2
- øvrige spørgsmål

Afvisning
Akkord
Akkord
Aktindsigt
Aktindsigt
Arrest