Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

A
Afdragsfrihed
Afdragsfrihed
Afkast
Afkast
Afregning
Afslag
Afslag
Aftale
Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
Afvisning, erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
Afvisning
- - erhvervsforhold § 2, stk. 2 og 3
- Afvisning, anden myndighed § 4
- Afvisning, Ankenævnets kompetence, § 2, stk. 1
- anden myndighed § 4, andre ankenævn mv. § 5, stk. 1

 1. 115/2018 Indsigelse mod krav om oplysninger vedrørende transaktioner i bestående kundeforhold begrundet i kundekendskabsforpligtelse, jf. hvidvaskloven
  Dato: 29-11-2018, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 2. 378/2017 Indsigelse mod udbetaling under konkursbehandling af arbejdsskadeerstatning til transporthaver uden fradrag for skat.
  Dato: 24-04-2018, Sparekassen Balling
  Pengeinstitutter
 3. 274/2017 Indsigelse mod krav om legitimation i bestående kundeforhold. Spørgsmål om evt. adgang til opsigelse af kundeforhold ved manglende levering af legitimationsoplysninger.
  Dato: 21-03-2018, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 4. 186/2016 Krav om erstatning for uberettigede overførsler, krav om tilbagekaldelse af inkassosag og sletning af RKI-registrering
  Dato: 29-11-2016, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 5. 240/2016 Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte betalinger på en natklub i Polen
  Dato: 29-11-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 6. 370/2015 Spørgsmål om forældelse af et eventuelt krav vedrørende investeringer og spørgsmål om afvisning som følge af afgørelse fra udenlandsk klageinstans.
  Dato: 07-09-2016, Saxo Bank
  Pengeinstitutter
 7. 79/2014 Spørgsmål om afvisning af klage fra dødsbo vedrørende indsigelser mod et krav anmeldt af et pengeinstitut.
  Dato: 21-01-2015, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 8. 208/2013 Indsigelse vedrørende afgiftsberegning i forbindelse med ophævelse af kapitalpensionskonti.
  Dato: 09-10-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 9. 236/2011 Krav om godtgørelse for udgifter til renovering af ejendom, som banken havde overtaget som kreditor i dødsbo efter klagerens tidligere ægtefælle og krav om godtgørelse for udgifter til advokatbistand til datter, der var arving i boet
  Dato: 12-09-2012, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 10. 335/2011 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med finansiering af køb af en fast ejendom
  Dato: 21-03-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 11. 206/2011 Spørgsmål om pengeinstituts salg af klagerens aktier og betaling af provenu til kommunens opkrævningsafdeling var berettiget.
  Dato: 14-02-2012, Sparekassen Lolland
  Pengeinstitutter
 12. 312/2010 Spørgsmål om forhøjelse af præmie i et forsikringsselskab som banken var mægler for, henhørte under Ankenævnet for Forsikring.
  Dato: 06-09-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 13. 185/2005 Klage imod indberetning til RKI afvist.
  Dato: 15-09-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 14. 140/2001 Afvisning af klage vedrørende opkrævning af skat i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven.
  Dato: 27-08-2001,
  Pengeinstitutter
 15. 233/2000 Klage vedrørende midler anbragt i forvaltningsafdeling.
  Dato: 18-10-2000,
  Pengeinstitutter
 16. 525/1999 Aflysning af løsøreejerpantebrev. Registrering i RKI.
  Dato: 24-05-2000,
  Pengeinstitutter
 17. 197/1998 Spørgsmål om ydet kompensations skattemæssige stilling.
  Dato: 02-10-1998,
  Pengeinstitutter
 18. 85/1998 Indsigelse mod opgørelse af gæld.
  Dato: 15-07-1998,
  Pengeinstitutter
 19. 99/1998 Spørgsmål om ændring af fastkursaftale mod betaling af gebyr. Aftale om konverteringsservice. Fortolkning af aftaler indgået med indklagedes realkreditinstitut henhørte under Realkreditankenævnet.
  Dato: 16-06-1998,
  Pengeinstitutter
 20. 1/1997 Forvaltning af båndlagt arv. Godtgørelse for omkostninger og tidsforbrug i forbindelse med klagesag.
  Dato: 10-06-1997,
  Pengeinstitutter
 21. OF 625/1994 Gebyr for bevilling af gældsovertagelse vedrørende realkreditlån.
  Dato: 31-05-1995,
  Pengeinstitutter
 22. 408/1994 Klage over konkursbehandling.
  Dato: 30-11-1994,
  Pengeinstitutter
 23. 216/1992 Konkurs, aftale om afvikling af engagement, udlevering af kontoudtog m.v.
  Dato: 25-09-1992,
  Pengeinstitutter
 24. 153/1992 Forhold fra tiden før Postgiros overgang til GiroBank A/S.
  Dato: 21-08-1992,
  Pengeinstitutter
 25. 343/1990 Offentligt skiftet dødsbo, skifteretten.
  Dato: 25-10-1990,
  Pengeinstitutter
 26. 256/1988 Gebyr for forvaltning af umyndiges midler. Familieretsdirektoratet.
  Dato: 22-02-1989,
  Pengeinstitutter

- bevis § 5, stk. 3, nr. 4
- domstol § 5, stk. 1, litra e
- erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
- klage tidligere behandlet
- kundeforhold § 2, stk. 3
- manglende fuldmagt
- tvist § 5, stk. 3, nr. 2
- udenlandske pengeinstitutter § 2, stk. 1/ § 5, stk. 2
- øvrige spørgsmål

Afvisning
Akkord
Akkord
Aktindsigt
Aktindsigt
Arrest