Emneregister
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Æ Ø Alle

R
Ratepension
Realkreditbelåning
Realkreditbelåning
- beregningsfejl ved omlægning
- byggelån
- differencerente
- ejerskifte
- ekspeditionstid
- gældspleje
- inkonvertible realkreditlån
- kurssikring
- kurstabsfradrag
- rykning
- rådgivning
- øvrige spørgsmål

 1. 154/2021 Indsigelse mod pengeinstituts opkrævning af kurtage og kurs-tillæg i forbindelse med obligationsindfrielse af et rentetilpas-ningslån.
  Dato: 20-12-2021, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 2. 152/2021 Klage over pengeinstituts afslag på at tilbyde omlægning af realkreditlån
  Dato: 23-11-2021, Sydbank
  Pengeinstitutter
 3. 30/2021 Krav om erstatning begrundet i indsigelse om ansvarspådragende sagsbehandling vedrørende klagerens realkreditlån, herunder i forbindelse med registrering af ejendom som risikoejendom, krav om salg af ejendom og afslag på henstand.
  Dato: 01-10-2021, Sparekassen Sjælland-Fyn
  Pengeinstitutter
 4. 316/2020 Indsigelse mod modregning. Spørgsmål om bindende aftale om at hjemtage realkreditlån.
  Dato: 09-09-2021, Arbejdernes Landsbank
  Pengeinstitutter
 5. 506/2020 Indsigelse mod værdiansættelse af ejendomme og mod afslag på anmodning om yderligere realkreditbelåning
  Dato: 27-08-2021, Merkur Andelskasse
  Pengeinstitutter
 6. 279/2020 Indsigelse mod værdiansættelse af ejendom og mod afslag på anmodning om omlægning og forlængelse af afdragsfri periode på realkreditlån
  Dato: 05-03-2021, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 7. 164/2020 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af manglende igangsætning af omprioritering i marts 2020 på grund af travlhed. Coronakrisen
  Dato: 16-12-2020, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 8. 54/2020 Krav om erstatning som følge af at fastforrentet lån ikke som forudsat kunne indfries til kurs 100 i forbindelse med låneomlægning
  Dato: 30-10-2020, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 9. 488/2019 Krav om erstatning begrundet i manglende finansiering af byggeri. Spørgsmål om lånetilsagn.
  Dato: 15-05-2020, Broager Sparekasse
  Pengeinstitutter
 10. 228/2019 Krav om rentegodtgørelse og rentenedsættelse på boliglån og om ydelseshenstand på realkreditlån. Individuelle rente-forhøjelser. Afvisning af anmodning om flytning til anden afdeling og om omlægning af realkreditlån.
  Dato: 30-04-2020, Sydbank
  Pengeinstitutter
 11. 352/2019 Krav om kompensation for merudgifter til boligfinansiering begrundet i blandt andet indsigelse om for lav vurdering. Indsigelse om at indskud af andelskapital i 2012 skete i strid med forbuddet mod lånefinansiering i § 46 i Lov om finansiel virksomhed.
  Dato: 30-04-2020, Merkur Andelskasse
  Pengeinstitutter
 12. 417/2018 Spørgsmål om lånebevilling til køb af én ejendom kunne overføres til køb af en anden ejendom. Opgørelse af tab som følge af hjemtagelse af et forkert realkreditlån. Afvisning af klage vedrørende et selskab.
  Dato: 27-02-2020, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 13. 385/2019 Krav om erstatning for manglende bevilling af afdragsfrihed
  Dato: 27-02-2020, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 14. 410/2019 Pengeinstituts afslag på at medvirke til at omlægge realkreditlån
  Dato: 06-02-2020, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 15. 186/2019 Indsigelse mod afslag på at medvirke til at hjemtage et tillægsrealkreditlån i en fast ejendom efter renovering af ejendommen for opsparingsmidler
  Dato: 18-12-2019, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 16. OF 223/2019 Spørgsmål om erstatning i en situation, hvor et kurssikret obligationslån som følge af en fejl i pengeinstitut ikke kunne effektueres, hvorefter der i stedet blev hjemtaget et obligationslån til lavere rente/kurs.
  Dato: 18-12-2019, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 17. 398/2018 Pengeinstituts afslag på at formidle realkreditlån med pant i friværdi. Spærring af Mastercard.
  Dato: 18-12-2019, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 18. 39/2019 Indsigelse om blandt andet mangelfuld rådgivning og ekspe-dition af finansiering af huskøb og ombygning. Vurdering af byggeri og nedbringelse af forhåndslån.
  Dato: 16-09-2019, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 19. 133/2019 Krav om erstatning og nedsættelse af gæld i forbindelse med låneomlægning, blandt andet begrundet i forsinket indfrielse af realkreditlån.
  Dato: 16-09-2019, Din Andelskasse, Østervrå
  Pengeinstitutter
 20. 295/2018 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med lå-neomlægning, hvor eksisterende lån blev opsagt forud for indhentelse af lånetilbud og kurssikring.
  Dato: 30-04-2019, Sydbank
  Pengeinstitutter
 21. 270/2017 Indsigelse om manglende indfrielse af lån i forbindelse med låneomlægning og indsigelse mod transaktioner begrundet i manglende fuldmagt
  Dato: 18-10-2018, Sydbank
  Pengeinstitutter
 22. OF 84/2018 Krav om godtgørelse af et beløb, der ved en fejl blev overført til et realkreditinstitut til delvis indfrielse af et realkreditlån
  Dato: 18-09-2018, Handelsbanken
  Pengeinstitutter
 23. 319/2017 Indsigelse mod nedbringelse i forbindelse med færdigmelding af byggeri finansieret med forhåndslån.
  Dato: 21-03-2018, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 24. 115/2017 Tillægslån, efter indfrielse af banklån, afregnet med for stort beløb. Tinglysningsafgift blev ved en fejl ikke fratrukket låneprovenuet og blev opkrævet seks måneder efter, at lånet blev udbetalt.
  Dato: 21-03-2018, Fynske Bank
  Pengeinstitutter
 25. 69/2017 Krav i forbindelse med afslag på yderligere periode med afdragsfrihed på realkreditlån og efterfølgende salg af ejendom i fri handel med underskud m.v.
  Dato: 19-12-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 26. 341/2016 Spørgsmål om ansvar for underskud i forbindelse med omprioritering
  Dato: 11-09-2017, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 27. 376/2016 Krav i forbindelse med manglende yderligere periode med afdragsfrihed på realkreditlån og afværget tvangsauktion m.v.
  Dato: 04-07-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 28. 63/2017 Krav om erstatning for forsinket indfrielse af realkreditlån.
  Dato: 08-06-2017, Nordea Danmark
  Pengeinstitutter
 29. 211/2016 Krav om erstatning for merudgift til bidrag på realkreditlån med rentetilpasning efter fire år i forhold til et realkreditlån med rentetilpasning efter fem år.
  Dato: 10-02-2017, Skjern Bank
  Pengeinstitutter
 30. 212/2016 Spørgsmål om banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med finansiering af klagerens byggeprojekt.
  Dato: 10-01-2017, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 31. 346/2015 Krav om rentekompensation på omprioriteringskonto oprettet i forbindelse med et bankskifte og omlægning af lån
  Dato: 29-11-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 32. 242/2015 Indsigelser om fejlagtige oplysninger om konsekvensen for klagernes månedlige ydelse ved en potentiel låneomlægning fra et rentetilpasningslån til et fastforrentet lån.
  Dato: 07-09-2016, Sydbank
  Pengeinstitutter
 33. 351/2015 Krav om erstatning for kurstab i forbindelse med omlægning af realkreditlån. Indsigelse om at pengeinstitut forsømte at overvåge kurs og hjemtage og kurssikre lån som aftalt.
  Dato: 30-06-2016, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 34. 23/2016 Krav om erstatning som følge af mangelfuld rådgivning. Indsigelse om bankens optagelse af lån, som klagerne ikke havde bedt om.
  Dato: 30-06-2016, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 35. 43/2016 Spørgsmål om banken havde påtaget sig at overvåge kurs- og renteudviklingen i forbindelse med optagelse af nyt realkreditlån
  Dato: 30-06-2016, Sydbank
  Pengeinstitutter
 36. 369/2015 Indsigelse om mangelfuld rådgivning i forbindelse med låneomlægning, hvor eksisterende lån blev opsagt forud for indhentelse og kurssikring af nyt lånetilbud.
  Dato: 24-06-2016, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 37. 409/2015 Krav begrundet i at afdragsfrihed på realkreditlån ikke blev fastsat til 10 år, men alene til ét år i forbindelse med låneomlægning.
  Dato: 18-05-2016, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 38. 328/2015 Indsigelse mod udbetaling af låneprovenu fra et fælles kreditforeningslån til en konto som alene klagers ægtefælle havde rådighed over.
  Dato: 18-03-2016, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 39. 172/2015 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med et påtænkt byggeprojekt og køb af grund, herunder betaling af afholdte udgifter til arkitekt m.v. og efterfølgende opgivelse af projektet.
  Dato: 18-03-2016, Den Jyske Sparekasse
  Pengeinstitutter
 40. 256/2014 Indsigelse mod omkostninger ved optagelse af lån og kredit samt rådgivning om finansiering af to ejendomme med et mindre, fastforrentet realkreditlån i hver. Krav om kompensation som følge af, at lån blev bevilget med afdragsfrihed i fem år frem for i ti år som forudsat.
  Dato: 11-11-2015, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 41. 43/2015 Krav om erstatning som følge af ekspeditionsfejl ved kurssikringsaftale og underskud ved omprioritering.
  Dato: 15-10-2015, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 42. 919/2010 Krav om erstatning for tab på placering af pensionsmidler og børneopsparingsmidler i Roskilde Bank aktier i oktober 2007 samt krav om rentekompensation som følge af manglende hjemtagelse af realkreditlån. Spørgsmål vedrørende nyt klagepunkt og forældelse.
  Dato: 20-08-2015, Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
  Pengeinstitutter
 43. 352/2014 Krav om erstatning som følge af fejlagtig oplysning om betaling af terminsydelse i forbindelse med indfrielsestilbud. Skuffede forventninger. Tab.
  Dato: 30-04-2015, Sydbank
  Pengeinstitutter
 44. 33/2014 Krav om erstatning for meromkostninger som følge af afslag på midlertidig finansiering af indfrielse i forbindelse med ejendomssalg.
  Dato: 11-02-2015, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 45. 279/2014 Krav om erstatning som følge af, at et realkreditlån med treårig rentetilpasning i en lejlighed, der skulle sælges, ikke blev ændret til etårig rentetilpasning i forbindelse med refinansiering.
  Dato: 21-01-2015, Djurslands Bank
  Pengeinstitutter
 46. 67/2014 Spørgsmål om mangelfuld rådgivning om størrelsen af provenuet af en låneomlægning og muligheden for kurssikring af et lån, der skulle indfries.
  Dato: 26-09-2014, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 47. 193/2013 Indsigelse mod pengeinstituts betingelser i forbindelse med gældsovertagelse af et realkreditlån
  Dato: 09-05-2014, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 48. OF 359/2013 Krav om erstatning begrundet i manglende opsigelse af realkreditlån
  Dato: 09-05-2014, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 49. 376/2013 Indsigelse om manglende opfyldelse af lånetilsagn fra 2008
  Dato: 24-04-2014, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 50. 258/2013 Indsigelse mod hæftelse for realkreditlån, der ikke opnåede den forudsatte prioritetsstilling i ejendommen
  Dato: 24-04-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 51. OF 536/2012 Krav om kompensation for merudgifter til kursskæring efter overflytning af realkreditlån med henvisning til aftale om vilkår for overflytningen
  Dato: 27-02-2014, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 52. 567/2012 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med klagerens optagelse af lån i schweizerfranc til finansiering af sommerhus. Afvisning af medvirken til hjemtagelse af realkreditlån
  Dato: 27-02-2014, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 53. 492/2012 Indsigelse vedrørende Nykredit Banks håndtering af klagernes engagement i Nykredit koncernen
  Dato: 13-02-2014, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 54. 304/2013 Indsigelse mod betaling af tinglysningsafgift, der blev opkrævet ti måneder efter realkreditlån var blevet udbetalt
  Dato: 05-02-2014, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 55. 124/2013 Spørgsmål om bank var ansvarlig for indfrielse af klagerens eksisterende realkreditlån i forbindelse med hans optagelse af ejerskiftelån igennem banken, der var købers pengeinstitut
  Dato: 20-12-2013, Danske Andelskassers Bank
  Pengeinstitutter
 56. 254/2013 Indsigelser over for et pengeinstitut i relation til udstedelse af realkreditlånetilbud
  Dato: 12-12-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 57. 63/2013 Krav om rentekompensation som følge af optagelse i 2009 af et rentetilpasningslån med 5-årig i stedet for 1-årig rentetilpasning.
  Dato: 24-10-2013, Sydbank
  Pengeinstitutter
 58. 16/2013 Indsigelser i forbindelse med boligsalgskredit, boliglån og realkreditlån i forbindelse med salg af ejendom
  Dato: 04-10-2013, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 59. 72/2013 Spørgsmål om banken handlede ansvarspådragende i forbindelse med finansieringen af klagernes byggeprojekt
  Dato: 06-09-2013, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 60. 142/2012 Indsigelse om at pengeinstituttet i forbindelse med et ejendomssalg ikke rettidigt ydede rådgivning om differencerenter (opsigelsesrenter)
  Dato: 27-03-2013, Nordea Bank
  Pengeinstitutter
 61. 14/2012 Krav om refusion af garantiprovision begrundet i for lang ekspeditionstid. Indsigelse mod anvendelse af provenu ved omprioritering
  Dato: 07-03-2013, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 62. 277/2012 Indsigelse mod hæftelse som debitor på et realkreditlån
  Dato: 11-02-2013, Brørup Sparekasse (Saxo Privatbank)
  Pengeinstitutter
 63. 260/2012 Indsigelse om at pengeinstituttet i forbindelse med et ejendomssalg ikke rettidigt ydede rådgivning om differencerenter (opsigelsesrenter)
  Dato: 11-02-2013, Andelskassen Fælleskassen
  Pengeinstitutter
 64. 176/2012 Spørgsmål om erstatningsansvar begrundet i ekspeditionstid og forkert oplysning af kontantbehov i forbindelse med finansiering af fast ejendom. Spørgsmål om rentekompensation for debiterede gebyrer omfattet af en rabataftale
  Dato: 28-12-2012, BRFkredit Bank
  Pengeinstitutter
 65. 556/2011 Indsigelse mod overførsel af provenu fra realkreditlån til datters konto til nedbringelse af datters gæld til banken, som var sikret ved ejerpantebrev udstedt af klageren. Passivitet
  Dato: 24-10-2012, vestjyskBANK
  Pengeinstitutter
 66. 1082/2010 Spørgsmål om klageren havde betalt afdrag og rente på realkreditlån to gange i forbindelse med låneomlægning. Ekspeditionstid ved overførsel af engagement. Godtgørelse for tidsforbrug
  Dato: 26-09-2012, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 67. 478/2011 Krav om kreditfacilitet i forbindelse med indsigelse om dårlig rådgivning ved låneomlægning
  Dato: 27-08-2012, Salling Bank
  Pengeinstitutter
 68. 337/2011 Pengeinstitut overså pantstiftende vedtægt i forbindelse med udmåling af realkreditlån
  Dato: 27-08-2012, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 69. 403/2011 Indsigelser mod forløb af låneomlægning m.v.
  Dato: 15-05-2012, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 70. 78/2010 Indsigelser og krav om erstatning bl.a. som følge af bankens nægtelse af: at udbetale et provenu på omprioriteringskonto, overføre kapitalandele til pensionskonto, bevilge fortsættelse af en kredit, imødekomme et tilbud om realkreditlån og acceptere afdragsfrihed på eksisterende realkreditlån samt af bankens afgivelse af en uanmodet bankgaranti, lukning af kreditkort, afvisning af forsikringsrelaterede krav og tvangsindfrielse af realkreditlån.
  Dato: 02-02-2012, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 71. 619/2010 Spørgsmål om bank var berettiget til at tilbageføre transaktion, således at virkningen af realkreditinstituts fejlagtige obligationssalg blev ophævet.
  Dato: 21-12-2011, Spar Nord Bank
  Pengeinstitutter
 72. 470/2010 Spørgsmål om ansvar for manglende oplysning om, at tinglysningsafgift ikke var fratrukket i låneprovenu.
  Dato: 21-12-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 73. 458/2010 Krav om erstatning for tab som følge af manglende kurssik-ring af realkreditlån og manglende gennemførelse af omprioriteringer.
  Dato: 06-12-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 74. 725/2009 Spørgsmål om rådgivning vedrørende forhåndslån og færdigmelding af nybygget ejendom.
  Dato: 21-11-2011, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 75. 551/2010 Spørgsmål om banken har handlet ansvarspådragende ved ikke at ekspedere låneansøgning til realkreditinstitut.
  Dato: 09-11-2011, Roskilde Bank (FS Finans)
  Pengeinstitutter
 76. 395/2010 Spørgsmål om rentekompensation og rådgivning om finansiering af byggesag.
  Dato: 07-10-2011, Ringkjøbing Landbobank
  Pengeinstitutter
 77. 363/2010 Indsigelse mod optagelse af realkreditlån.
  Dato: 30-09-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 78. 385/2010 Spørgsmål om rentekompensation som følge af, at banklån ikke blev omlagt til realkreditlån.
  Dato: 27-09-2011, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 79. 120/2010 Spørgsmål om bankens tilsagn til overtagelse af samlevers andel af realkreditlån.
  Dato: 01-06-2011, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 80. 1215/2009 Krav som følge af, at realkreditlån blev mindre end forudsat p.g.a. senere hjemtagelse af lån og fald i ejendommens værdi.
  Dato: 14-03-2011, Skælskør Bank
  Pengeinstitutter
 81. 104/2010 Krav begrundet i manglende omlægning af fast forrentet realkreditlån til rentetilpasningslån.
  Dato: 07-03-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 82. 80/2010 Spørgsmål om pengeinstituts forpligtelse til at medvirke til at hjemtage realkreditlån.
  Dato: 07-03-2011, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 83. 176/2009 Krav om erstatning i forbindelse med investering i værdipapirer og hjemtagelse af realkreditlån.
  Dato: 30-06-2010, Fionia Bank (Nova Bank Fyn)
  Pengeinstitutter
 84. 612/2009 Spørgsmål om ansvar for, at provenuet ved omprioritering og tillægsbelåning ejendom blev mindre, end klageren forventede.
  Dato: 19-04-2010, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 85. 95/2009 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af fremsendelse af lånedokumenter vedrørende et realkreditlån til klagerens adresse på hverdage.
  Dato: 09-03-2010, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 86. 554/2008 Omkostninger ved omprioriteringssag. Rentesats på boligkredit. Rådgivning om aktiehandel.
  Dato: 18-11-2009, Sparbank
  Pengeinstitutter
 87. 315/2008 Spørgsmål om erstatning for merrenteudgifter som følge af, at banklån ikke blev omlagt til realkreditlån. Indsigelse mod hævninger.
  Dato: 18-11-2009, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 88. 26/2009 Spørgsmål om ansvar for, at provenuet af et realkreditlån blev mindre, end klagerne forventede.
  Dato: 29-09-2009, Vestfyns Bank
  Pengeinstitutter
 89. 422/2008 Spørgsmål om ansvar for at provenuet af et realkreditlån blev mindre end forventet.
  Dato: 25-06-2009, Nykredit Bank
  Pengeinstitutter
 90. 129/2008 Krav i anledning af at bankens registrering af klager i RKI forhindrede ydelse af realkreditlån.
  Dato: 25-09-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 91. 188/2008 Indsigelse vedrørende omlægning og tillægsbelåning.
  Dato: 25-09-2008, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 92. 322/2007 Indsigelse mod størrelse af provenu ved omprioritering.
  Dato: 08-04-2008, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 93. 117/2007 Spørgsmål om ansvar i forbindelse med anmodning om omprioritering m.v.
  Dato: 24-01-2008, bankTrelleborg
  Pengeinstitutter
 94. 123/2007 Indsigelse mod garantiprovision i forbindelse med forhåndslån. Indsigelse mod omkostninger på kapital- og ratepension, der var omfattet af investeringsaftale.
  Dato: 17-12-2007, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 95. 170/2007 Spørgsmål om størrelse af realkreditlån, akkord og ændring af Nemkonto.
  Dato: 11-12-2007, Andelskassen Østjylland
  Pengeinstitutter
 96. OF 21/2007 Indsigelse mod pengeinstituts udbetaling af provenu ved omprioritering til frigivelse af ejerpantebreve, der var håndpantsat til tredjemand.
  Dato: 13-11-2007, Lokalbanken i Nordsjælland
  Pengeinstitutter
 97. 127/2007 Ekspeditioner i forbindelse med køb og salg af fast ejendom m.v.
  Dato: 13-11-2007, Fionia Bank
  Pengeinstitutter
 98. 65/2007 Opgørelse af tab som følge af hjemtagelse af et forkert lån. Spørgsmål om bestemt provenu var aftalt.
  Dato: 30-08-2007, Alm. Brand Bank
  Pengeinstitutter
 99. 220/2006 Salg af fast ejendom i forbindelse med skilsmisse. Krav om erstatning for manglende godtgørelse for istandsættelsesudgifter.
  Dato: 06-02-2007, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 100. 127/2006 Størrelse af provenu ved omprioritering og tillægsbelåning.
  Dato: 30-11-2006, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 101. 155/2006 Overskud ved omprioritering mindre end forventet.
  Dato: 08-11-2006, Skælskør Bank
  Pengeinstitutter
 102. 70/2006 Spørgsmål om anvendelse af provenu ved omprioritering, forhold til øvrige panthavere.
  Dato: 18-10-2006, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 103. 59/2006 Oplysning om kontooversigt om garanti stillet i forbindelse med et realkreditlån.
  Dato: 29-08-2006, SparTrelleborg
  Pengeinstitutter
 104. 72/2006 Indsigelse mod resultat af omprioritering. Omkostninger. Fastforrentet lån med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 29-08-2006, Sparekassen Østjylland
  Pengeinstitutter
 105. 213/2004 Indsigelse om uansvarlig medvirken til køb af fast ejendom.
  Dato: 22-03-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 106. 315/2004 Størrelse af et provenu ved omprioritering og tillægsbelåning.
  Dato: 22-03-2005, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 107. 263/2004 Størrelse af provenu ved omprioritering og tillægsbelåning. Kurssikring af eksisterende lån.
  Dato: 15-02-2005, Forstædernes Bank
  Pengeinstitutter
 108. 36/2004 Spørgsmål om ansvar for underskud i forbindelse med omprioritering.
  Dato: 14-09-2004, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 109. 1/2004 Spørgsmål om bindende tilsagn om finansiering af låneomlægning og om ansvar i forbindelse med opsigelse af realkreditlån.
  Dato: 03-06-2004, BG Bank (Danske Bank)
  Pengeinstitutter
 110. 6/2004 Krav om erstatning i forbindelse med ejendomshandel.
  Dato: 28-04-2004, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 111. 190/2003 Indfrielse af fastforrentet lån med særlige indfrielsesvilkår, indsigelse vedrørende rådgivning om låneomlægning.
  Dato: 03-02-2004, Jyske Bank
  Pengeinstitutter
 112. 365/2003 Kursfradrag (kursskæring) ved salg af obligationer i forbindelse med hjemtagelse af realkreditlån.
  Dato: 03-02-2004, Sparekassen Faaborg
  Pengeinstitutter
 113. 248/2003 Spørgsmål om rente af låneforhøjelse i forbindelse med køb/salg af fast ejendom, ændring af fastforrentet realkreditlån til rentetilpasningslån.
  Dato: 09-12-2003, Amagerbanken
  Pengeinstitutter
 114. 193/2003 Spørgsmål om tidspunkt for hjemtagelse af realkreditlån.
  Dato: 04-11-2003, Ringkjøbing Bank
  Pengeinstitutter
 115. 113/2003 Spørgsmål om annullation af iværksat omprioritering. Un-derskud ved omprioritering som følge af indfrielse af udlæg.
  Dato: 04-11-2003, Østjydsk Bank
  Pengeinstitutter
 116. 37/2003 Rådgivning om omprioritering af lån omfattet af virksomhedsskatteordningen.
  Dato: 26-08-2003, Sydbank
  Pengeinstitutter
 117. 62/2003 Spørgsmål om opsigelse af realkreditlån skete i henhold til aftale, opgørelse af tab.
  Dato: 08-07-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 118. 448/2002 Provenu ved omprioritering af ejendom tilhørende to ejere overført til den ene ejers konto.
  Dato: 08-07-2003, Dronninglund Sparekasse
  Pengeinstitutter
 119. 417/2002 Krav om rentekompensation i forbindelse med omprioritering.
  Dato: 14-05-2003, Sparekassen Balling
  Pengeinstitutter
 120. 464/2002 Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med gennemførelse af en omprioritering, hvor halvdelen af et overskydende provenu blev udbetalt til en efterstående panthaver.
  Dato: 02-04-2003, Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse
  Pengeinstitutter
 121. 330/2002 Rådgivning om provenu ved salg af ejerlejlighed.
  Dato: 11-02-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 122. 377/2002 Spørgsmål om forhåndstilsagn om formidling af realkreditlån.
  Dato: 11-02-2003, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 123. 256/2002 Spørgsmål om kaution for realkreditlån. Beregning af rente, årlig nominel rente.
  Dato: 06-12-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 124. 82/2002 Omprioritering og tillægsbelåning. Finansiering af byggeri, gebyr m.v.
  Dato: 05-11-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 125. 198/2002 Rådgivning om provenu ved omprioritering.
  Dato: 22-10-2002, Sparekassen Sjælland
  Pengeinstitutter
 126. 183/2002 Forsinket hjemtagelse af nyt rentetilpasningslån.
  Dato: 22-10-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 127. 72/2002 Rådgivning om indfrielse af eksisterende lån i forbindelse med omprioritering.
  Dato: 20-08-2002, Sparekassen Kronjylland
  Pengeinstitutter
 128. 81/2002 Omkostninger i forbindelse med meddelelse af samtykke til omprioritering af fast ejendom, hvorpå der var tinglyst pantsætningsforbud.
  Dato: 02-07-2002, BG Bank
  Pengeinstitutter
 129. 346/2001 Omprioritering og tillægsbelåning til finansiering af bilkøb. Omlægning af værdipapirer i kapitalpensionsdepot og frit opbevaringsdepot.
  Dato: 04-06-2002, Danske Bank
  Pengeinstitutter
 130. 57/2002 Omkostninger ved ekstraordinær nedbringelse af netop hjemtaget lån.
  Dato: 14-05-2002, Nordea Bank Danmark
  Pengeinstitutter
 131. 374/2001 Spørgsmål om indfrielse af lån, der ikke skulle overtages af køber.
  Dato: 06-05-2002, Lån & Spar Bank
  Pengeinstitutter
 132. 187/2001 Indsigelse mod samlet antal terminsydelser ved hjemtagelse af lån, der måtte ombyttes med andet lån.
  Dato: 11-12-2001,
  Pengeinstitutter
 133. 55/2001 Spørgsmål om valg af indfrielsesmetode vedrørende realkreditlån.
  Dato: 21-11-2001,
  Pengeinstitutter
 134. 24/2001 Udbetaling af lån ved overførsel af obligationer.
  Dato: 06-11-2001,
  Pengeinstitutter
 135. 7/2001 Indsigelse mod fremgangsmåden ved indfrielse af obligati-onslån
  Dato: 09-05-2001,
  Pengeinstitutter
 136. 468/2000 Rådgivning vedrørende valg af realkreditbelåning i forbindelse med køb af ejerlejlighed.
  Dato: 19-04-2001,
  Pengeinstitutter
 137. 236/2000 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med omlægning af eksisterende lån samt tillægsbelåning.
  Dato: 06-11-2000,
  Pengeinstitutter
 138. OF 198/2000 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af, at forsikringsdækning tilknyttet et realkreditlån ophørte i forbindelse med omprioritering.
  Dato: 18-10-2000,
  Pengeinstitutter
 139. 105/1999 Hjemtagelse af ejerskiftelån i forbindelse med overtagelse af ejendom i henhold til arveudlægsskøde. Retskraft af afgørelse i fogedsag.
  Dato: 15-09-2000,
  Pengeinstitutter
 140. 74/1999 Spørgsmål om omprioritering var i overensstemmelse med det aftalte.
  Dato: 26-06-2000,
  Pengeinstitutter
 141. 495/1999 Spørgsmål om erstatning som følge af indfrielse af et eksisterende lån i forbindelse med hjemtagelse af nyt realkreditlån.
  Dato: 13-06-2000,
  Pengeinstitutter
 142. 20/2000 Spørgsmål om erstatning som følge af indfrielse af et eksisterende lån i forbindelse med hjemtagelse af nyt realkreditlån.
  Dato: 13-06-2000,
  Pengeinstitutter
 143. 51/2000 Størrelse af provenu ved omprioritering.
  Dato: 06-06-2000,
  Pengeinstitutter
 144. 456/1999 Spørgsmål om ansvar som følge af manglende gennemførelse af omprioritering (opkonvertering) som følge af, at kursen på obligationerne var over 100.
  Dato: 24-05-2000,
  Pengeinstitutter
 145. 406/1999 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med omlægning af eksisterende lån samt tillægsbelåning.
  Dato: 04-04-2000,
  Pengeinstitutter
 146. 313/1999 Rådgivning om provenu ved omprioritering. Ekstraordinært afdrag til efterstående pantebrev.
  Dato: 07-03-2000,
  Pengeinstitutter
 147. 440/1999 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med klagers køb af ejendom, hvor der medio 1996 blev hjemtaget et kontantlån baseret på 6% obligationer.
  Dato: 16-02-2000,
  Pengeinstitutter
 148. 235/1999 Spørgsmål om rådgiveransvar i forbindelse med optagelse af et kontantlån baseret på 7% obligationer i december 1995 og indfrielse af lånet den 1. oktober 1998.
  Dato: 07-02-2000,
  Pengeinstitutter
 149. 343/1999 Spørgsmål om fortolkning af aftale vedrørende udbetaling af obligationslån.
  Dato: 16-12-1999,
  Pengeinstitutter
 150. 323/1999 Spørgsmål om nedsættelse af garantiprovision i forbindelse med hjemtagelse af realkreditlån. Ekspedition af aflysning af kvitteret pantebrev.
  Dato: 01-12-1999,
  Pengeinstitutter
 151. 191/1999 Spørgsmål om ansvar for gennemførelse af omprioritering kort tid før salg af ejendommen.
  Dato: 18-11-1999,
  Pengeinstitutter
 152. 399/1998 Spørgsmål om ansvar for ikke gennemført omprioriteringssag.
  Dato: 18-11-1999,
  Pengeinstitutter
 153. 152/1999 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med optagelse af kontantlån baseret på 7% obligationer i foråret 1994.
  Dato: 09-11-1999,
  Pengeinstitutter
 154. 201/1999 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med optagelse af kontantlån baseret på 6% obligationer i foråret 1994.
  Dato: 09-11-1999,
  Pengeinstitutter
 155. 56/1999 Spørgsmål om rådgivningsansvar i forbindelse med optagelse af et kontantlån baseret på 7% obligationer ved årsskiftet 1995/96.
  Dato: 27-09-1999,
  Pengeinstitutter
 156. 200/1998 Spørgsmål om optagelse af realkreditlån, der forudsatte, at debitor bebor ejendommen. Køb af obligationer og aktier udstedt af indklagede.
  Dato: 09-09-1999,
  Pengeinstitutter
 157. 401/1997 Ekspedition af omprioritering med henblik på afværgelse af tvangsauktion.
  Dato: 12-04-1999,
  Pengeinstitutter
 158. 321/1998 Omprioritering. Rådgivning i forbindelse med opsigelse af lån.
  Dato: 12-04-1999,
  Pengeinstitutter
 159. 327/1998 Spørgsmål om, hvorvidt overskud ved omprioritering efter indfrielse af terminsrestancer og udlæg med rette var anvendt som ekstraordinært afdrag på udlån.
  Dato: 10-03-1999,
  Pengeinstitutter
 160. 392/1998 Indsigelse om fejlekspedition vedrørende kontantlån hjemtaget i september 1994.
  Dato: 24-02-1999,
  Pengeinstitutter
 161. 347/1998 Rådgivning om i hvilken kuponrente omprioriteringslån skulle optages.
  Dato: 29-01-1999,
  Pengeinstitutter
 162. 190/1998 Omprioritering af kontantlån, hvorved obligationsgæld blev forøget.
  Dato: 18-12-1998,
  Pengeinstitutter
 163. OFIF 141/1998 Omprioritering i henhold til dagældende lov om tvangsauktionstruede ejendomme. Rådgivning om hvilken obligationsserie omprioriteringslånet skulle optages i.
  Dato: 07-12-1998,
  Pengeinstitutter
 164. 215/1998 Hjemtagelse af omprioriteringslån ca. 2 måneder før indfrielse af eksisterende lån til termin.
  Dato: 07-12-1998,
  Pengeinstitutter
 165. 65/1998 Spørgsmål om ansvar for hjemtagelse af for stort lån. Forudsætninger for låneomlægning.
  Dato: 19-10-1998,
  Pengeinstitutter
 166. 220/1998 Omlægning ved overgang til efterløn af gæld med få års restløbetid til 30-årigt lån.
  Dato: 19-10-1998,
  Pengeinstitutter
 167. 128/1998 Tvist om nyt lån aftalt hjemtaget ved bestemt kursniveau.
  Dato: 02-09-1998,
  Pengeinstitutter
 168. 99/1998 Spørgsmål om ændring af fastkursaftale mod betaling af gebyr. Aftale om konverteringsservice. Fortolkning af aftaler indgået med indklagedes realkreditinstitut henhørte under Realkreditankenævnet.
  Dato: 16-06-1998,
  Pengeinstitutter
 169. 102/1998 Kontraheringspligt. Hjemtagelse af ejerskiftelån på garanti.
  Dato: 16-06-1998,
  Pengeinstitutter
 170. 34/1998 Omprioritering. Rådgivning om hvilken obligationsserie et omprioriteringslån skulle baseres på.
  Dato: 20-05-1998,
  Pengeinstitutter
 171. 422/1997 Ekspedition af indhentelse af lånetilbud. Spørgsmål om ansvar for at lånetilbud på et 8% obligationslån ikke kunne udstedes.
  Dato: 20-04-1998,
  Pengeinstitutter
 172. 415/1997 Spørgsmål om ansvar for at projekteret opførelse af fast ejendom måtte opgives.
  Dato: 20-04-1998,
  Pengeinstitutter
 173. 345/1997 Rådgivning om indfrielse af kreditforeningslån. Rådgivning ved køb af obligationer i indklagede, der blev indfriet før udløb.
  Dato: 14-04-1998,
  Pengeinstitutter
 174. 108/1997 Spørgsmål om fortsættelse af omprioriteringssag trods ugunstig kursudvikling.
  Dato: 05-11-1997,
  Pengeinstitutter
 175. 206/1997 Indfrielse af pantebrev med særlige indfrielsesvilkår. Omprioriterende pengeinstituts fejlagtige oplysning om indfrielseskursen baseret på telefonisk forespørgsel hos depotførende pengeinstitut.
  Dato: 05-11-1997,
  Pengeinstitutter
 176. 89/1997 Spørgsmål om ansvar grundet manglende igangsætning af omprioritering.
  Dato: 18-09-1997,
  Pengeinstitutter
 177. 163/1997 Krav om refusion af omkostninger ved omprioritering.
  Dato: 16-09-1997,
  Pengeinstitutter
 178. 430/1996 Spørgsmål om ekspederende pengeinstituts pligt til at påse betaling af ejendomsmæglers salær.
  Dato: 10-06-1997,
  Pengeinstitutter
 179. 479/1996 Spørgsmål om erstatningsansvar som følge af medvirken ved senil dements optagelse af lån, hvis provenu udbetaltes til låntagers søn.
  Dato: 27-05-1997,
  Pengeinstitutter
 180. 448/1996 Spørgsmål om betaling af garantiprovision i forbindelse med hjemtagelse af realkreditlån inden tinglyst pantebrev forelå.
  Dato: 24-04-1997,
  Pengeinstitutter
 181. OF 398/1996 Indsættelse af kombineret ejerskifte- og forhåndslån på sikringskonto frem for på udlægskredit. Forrentning.
  Dato: 25-03-1997,
  Pengeinstitutter
 182. 381/1996 Spørgsmål om ansvar for omkostninger ved omprioriteringssag, der ikke blev gennemført. Tidspunkt for indhentelse af tingbogsattest. Udlæg.
  Dato: 12-03-1997,
  Pengeinstitutter
 183. 235/1996 Indfrielse af privat pantebrev til overkurs, nettoprovenu fejlagtigt betalt til efterstående panthaver.
  Dato: 14-11-1996,
  Pengeinstitutter
 184. 196/1996 Opkonvertering, kurser og omkostninger m.v.
  Dato: 14-11-1996,
  Pengeinstitutter
 185. 219/1996 Spørgsmål om ansvar for manglende igangsætning af omprioritering.
  Dato: 11-11-1996,
  Pengeinstitutter
 186. 513/1995 Tidspunkt for hjemtagelse af kontantlån.
  Dato: 07-11-1996,
  Pengeinstitutter
 187. 615/1995 Spørgsmål om, hvorvidt klageren med føje havde fået den opfattelse, at provenuet af et nyt realkreditlån tillige rakte til indfrielse af et privat pantebrev.
  Dato: 15-10-1996,
  Pengeinstitutter
 188. 434/1995 Spørgsmål om, hvorvidt kassekredit var forrentet i strid med aftale, og hvorvidt pengeinstituttet havde haft pligt til at medvirke ved omprioritering m.m.
  Dato: 15-10-1996,
  Pengeinstitutter
 189. 39/1996 Opsigelse af eksisterende lån før lånetilbud forelå. Lagt til grund, at indklagede ikke havde gjort klageren bekendt med mulighederne for kurssikring.
  Dato: 03-10-1996,
  Pengeinstitutter
 190. 37/1996 Spørgsmål om ekspederende pengeinstituts ansvar i forbindelse med indfrielse af udlægshaver.
  Dato: 03-10-1996,
  Pengeinstitutter
 191. 92/1996 Forventninger til resultat af omprioritering.
  Dato: 03-10-1996,
  Pengeinstitutter
 192. 414/1995 Spørgsmål om erstatningsansvar for tab som følge af opsigelse af eksisterende lån og udskydelse af hjemtagelse af nyt lån. Spørgsmål om administrationsselskab måtte anses som fuldmægtig for klageren, en andelsboligforening.
  Dato: 29-08-1996,
  Pengeinstitutter
 193. 491/1995 Spørgsmål om erstatning for manglende ekspedition af omprioriteringssag. Overførsel til andet pengeinstitut.
  Dato: 04-07-1996,
  Pengeinstitutter
 194. 383/1995 Spørgsmål om lånehjemtagelse i strid med aftale.
  Dato: 28-06-1996,
  Pengeinstitutter
 195. 391/1995 Spørgsmål om erstatningsansvar for forhold i forbindelse med hjemtagelse af kontantlån.
  Dato: 06-06-1996,
  Pengeinstitutter
 196. 441/1995 Rådgivning i forbindelse med opsigelse af eksisterende lån forinden lånetilbud forelå.
  Dato: 06-06-1996,
  Pengeinstitutter
 197. 500/1995 Underskud på omprioriteringskonto, medfinansiering af forholdsmæssig terminsydelse.
  Dato: 06-06-1996,
  Pengeinstitutter
 198. 379/1995 Tvist om, hvorvidt lån blev hjemtaget uden aftale med klager herom.
  Dato: 14-05-1996,
  Pengeinstitutter
 199. 474/1995 Rådgivning. Tidspunkt for omprioriterings gennemførelse.
  Dato: 14-05-1996,
  Pengeinstitutter
 200. 458/1995 Garantistillelse for hjemtagelse af realkreditlån.
  Dato: 08-05-1996,
  Pengeinstitutter
 201. 266/1995 Rådgivning i forbindelse med omprioritering. Overtagelse af realkreditlån som enedebitor. Opsigelse af eksisterende lån. Kurssikring.
  Dato: 08-05-1996,
  Pengeinstitutter
 202. 471/1995 Tidspunkt for hjemtagelse af omprioriteringslån.
  Dato: 02-04-1996,
  Pengeinstitutter
 203. 764/1994 Spørgsmål om pengeinstituts ansvar for fejlagtig oplysning om overskydende provenu ved omprioritering.
  Dato: 26-03-1996,
  Pengeinstitutter
 204. 28/1995 Spørgsmål om ansvar for manglende oplysning om, at der ved indfrielse af statslån skulle betales frigørelsesafgift.
  Dato: 22-02-1996,
  Pengeinstitutter
 205. 807/1994 Fejl ved opgørelse af pantebreves restgæld, spørgsmål om lidt tab.
  Dato: 22-02-1996,
  Pengeinstitutter
 206. 206/1995 Spørgsmål om aftale indgået om størrelse af stiftelsesomkostninger og gebyr m.v.
  Dato: 06-02-1996,
  Pengeinstitutter
 207. 69/1995 Spørgsmål om rentekompensation til den ene af to ægtefæller ved udbetaling af á contobeløb til den anden fra fælles omprioriteringskonto.
  Dato: 06-02-1996,
  Pengeinstitutter
 208. 822/1994 Spørgsmål vedrørende et pengeinstituts ansvar over for en efterstående privat panthaver i forbindelse med omlægning af foranstående lån i fast ejendom.
  Dato: 22-01-1996,
  Pengeinstitutter
 209. 77/1995 Fejloplysning om opsigelsesfrist på eksisterende realkreditlån, adkomstspørgsmål i forbindelse med bodeling, rådgivning om kurssikring.
  Dato: 28-12-1995,
  Pengeinstitutter
 210. 171/1995 Ekstraordinært afdrag på efterstående pantebrev til realkreditinstitut.
  Dato: 28-12-1995,
  Pengeinstitutter
 211. 50/1995 Spørgsmål om gebyr m.v.
  Dato: 30-11-1995,
  Pengeinstitutter
 212. OF 742/1994 Manglende oplysning om nødvendigheden af at forlænge lånetilbud, forsinket låneomlægning som følge heraf. Opsigelse af eksisterende lån som følge af udlæg tinglyst på ejendommen.
  Dato: 30-11-1995,
  Pengeinstitutter
 213. 72/1995 Spørgsmål om bestemt provenu ved omprioritering.
  Dato: 30-11-1995,
  Pengeinstitutter
 214. 156/1995 Spørgsmål om betaling af likviditetsunderskud i forbindelse med omprioritering.
  Dato: 21-11-1995,
  Pengeinstitutter
 215. 118/1995 Spørgsmål om hjemtagelsestidspunkt for nyt lån.
  Dato: 21-11-1995,
  Pengeinstitutter
 216. 44/1995 Spørgsmål vedrørende hjemtagelse af kontantlån.
  Dato: 16-11-1995,
  Pengeinstitutter
 217. 54/1995 Spørgsmål vedrørende besparelse ved låneomlægning.
  Dato: 16-11-1995,
  Pengeinstitutter
 218. OF 78/1995 Længere opsigelsesvarsel på eksisterende realkreditlån end forudsat. Manglende rådgivning om kurssikring i den opståede situation.
  Dato: 26-10-1995,
  Pengeinstitutter
 219. 640/1994 Tvist om anvendelse af provenu ved omprioritering.
  Dato: 26-10-1995,
  Pengeinstitutter
 220. 453/1994 Tidspunkt for opsigelse og indfrielse af eksisterende lån. Tidspunkt for hjemtagelse af omprioriteringslån. Tidspunkt for overførsel af kassekredit.
  Dato: 05-10-1995,
  Pengeinstitutter
 221. 695/1994 Manglende underretning om modtagelse af lånetilbud, erstatningsansvar.
  Dato: 21-09-1995,
  Pengeinstitutter
 222. 713/1994 Spørgsmål om, hvorvidt pengeinstituttet var blevet anmodet om at iværksætte en omprioritering.
  Dato: 06-09-1995,
  Pengeinstitutter
 223. 783/1994 Underskud på omprioriteringskonto. Medfinansiering af løbende terminsydelse, differencerente, ekstraordinært afdrag til efterstående panthaver.
  Dato: 23-08-1995,
  Pengeinstitutter
 224. 693/1994 Tidspunkt for hjemtagelse af kontantlån.
  Dato: 23-08-1995,
  Pengeinstitutter
 225. 543/1994 Erstatningskrav i anledning af ikke gennemført omprioritering.
  Dato: 29-06-1995,
  Pengeinstitutter
 226. 606/1994 Gebyr. Ansvar for kurstab, opgørelse af tab.
  Dato: 29-06-1995,
  Pengeinstitutter
 227. 368/1994 Valg af låneserie.
  Dato: 31-05-1995,
  Pengeinstitutter
 228. 689/1994 Beregning af rådighedsbeløb før og efter omprioritering.
  Dato: 31-05-1995,
  Pengeinstitutter
 229. 445/1994 Underskud på omprioriteringskonto.
  Dato: 31-05-1995,
  Pengeinstitutter
 230. 350/1994 Størrelse af provenu ved omprioritering.
  Dato: 31-05-1995,
  Pengeinstitutter
 231. 152/1994 Pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 31-05-1995,
  Pengeinstitutter
 232. 536/1994 Rådgivning om hjemtagelsestidspunkt for nyt lån.
  Dato: 17-05-1995,
  Pengeinstitutter
 233. 684/1994 Krav om refusion af ekspeditionsgebyr som følge af fejlekspedition.
  Dato: 17-05-1995,
  Pengeinstitutter
 234. 347/1994 Fejlekspedition vedrørende rykning af ejerpantebrev og opsigelse af eksisterende lån. Afvisning, bevis.
  Dato: 17-05-1995,
  Pengeinstitutter
 235. OF 563/1994 Opsigelse af eksisterende lån før indhentelse af lånetilbud. Rådgivning om mulighed for kurssikring.
  Dato: 17-05-1995,
  Pengeinstitutter
 236. 525/1994 Underskud på omprioriteringskonto. Opgørelse af nettoprovenu til efterstående panthaver. Ekspeditionstid.
  Dato: 04-05-1995,
  Pengeinstitutter
 237. 493/1994 Forrentning af hjemtaget låneprovenu indsat på sikringskonto og af omprioriteringskonto.
  Dato: 04-05-1995,
  Pengeinstitutter
 238. 605/1994 Forrentning af henholdsvis låneprovenu indsat på deponeringskonto og udlægskredit.
  Dato: 04-05-1995,
  Pengeinstitutter
 239. 607/1994 Aftale om opnåelse af bestemt provenu.
  Dato: 04-05-1995,
  Pengeinstitutter
 240. 471/1994 Tillægsbelåning betinget af efterstående panthavers samtykke.
  Dato: 27-04-1995,
  Pengeinstitutter
 241. 452/1994 Ved fejl undladt at opsige eksisterende lån.
  Dato: 27-04-1995,
  Pengeinstitutter
 242. 388/1994 Ændring af månedlig overførsel til budgetkonto ved opstart af omprioriteringssag.
  Dato: 12-04-1995,
  Pengeinstitutter
 243. 500/1994 Debiteringstidspunkt af ekspeditionsgebyr, skift af realkreditinstitut m.m.
  Dato: 07-04-1995,
  Pengeinstitutter
 244. 371/1994 Indfrielseskurs på privat pantebrev.
  Dato: 07-04-1995,
  Pengeinstitutter
 245. 313/1994 Pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 07-04-1995,
  Pengeinstitutter
 246. 385/1994 Spørgsmål om kredit til indfrielse af lån i andet pengeinstitut sikret ved ejerpantebrev.
  Dato: 07-04-1995,
  Pengeinstitutter
 247. 483/1994 Tidspunkt for opsigelse af privat pantebrev, der skulle indfries.
  Dato: 31-03-1995,
  Pengeinstitutter
 248. 370/1994 Underskud på omprioriteringskonto. Medfinansiering af løbende terminsydelse m.v.
  Dato: 09-03-1995,
  Pengeinstitutter
 249. 290/1994 Fejlekspedition, opgørelse af tab.
  Dato: 28-02-1995,
  Pengeinstitutter
 250. 455/1994 Tidspunkt for hjemtagelse af kreditforeningslån til om- og tilbygning.
  Dato: 15-02-1995,
  Pengeinstitutter
 251. 398/1994 Ekspedition af opsigelse af eksisterende lån.
  Dato: 15-02-1995,
  Pengeinstitutter
 252. 287/1994 Underskud på omprioriteringskonto. Afvigelser fra budget udarbejdet af kreditforening.
  Dato: 31-01-1995,
  Pengeinstitutter
 253. IF 366/1994 Indfrielse af pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 31-01-1995,
  Pengeinstitutter
 254. 383/1994 Kurssikring, omkostninger til stempelafgift og tinglysning m.m.
  Dato: 31-01-1995,
  Pengeinstitutter
 255. 406/1994 Rente af omprioriteringskonto.
  Dato: 30-12-1994,
  Pengeinstitutter
 256. 304/1994 Fejlekspedition, ej lidt tab.
  Dato: 30-12-1994,
  Pengeinstitutter
 257. 252/1994 Indfrielse af pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 30-12-1994,
  Pengeinstitutter
 258. 293/1994 Strakshjemtagelse af nyt lån, opsigelse af gamle lån til indfrielse ved termin. Opsigelsesfrister.
  Dato: 14-12-1994,
  Pengeinstitutter
 259. 215/1994 Differencerenter, udbetaling af reservefondsandel.
  Dato: 14-12-1994,
  Pengeinstitutter
 260. 234/1994 Klage over forretningsgang, ikke formueretlig tvist.
  Dato: 30-11-1994,
  Pengeinstitutter
 261. 253/1994 Opgørelse af nettoprovenu i forhold til efterstående panthaver.
  Dato: 21-11-1994,
  Pengeinstitutter
 262. OF 288/1994 Fast forrentede pantebreve omlagt til variabelt forrentet lån.
  Dato: 21-11-1994,
  Pengeinstitutter
 263. 177/1994 Rådgivning, stiftelsesprovision.
  Dato: 14-11-1994,
  Pengeinstitutter
 264. 246/1994 Tidspunkt for kursfastsættelse ved udbetaling af kreditforeningslån.
  Dato: 14-11-1994,
  Pengeinstitutter
 265. IFSD 141/1994 Indfrielse af pantebrev med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 14-11-1994,
  Pengeinstitutter
 266. OF 165/1994 Omprioritering, underskud, opgørelse af nettoprovenu i forhold til efterstående panthaver.
  Dato: 24-10-1994,
  Pengeinstitutter
 267. 98/1994 Omprioritering, forrentning af salgsprovenu modtaget under forbehold af anmærkningsfrit skøde. Gebyr.
  Dato: 17-10-1994,
  Pengeinstitutter
 268. 60/1994 Rådgivning. Pantebreve med særlige indfrielsesvilkår.
  Dato: 19-09-1994,
  Pengeinstitutter
 269. 118/1994 Fejlagtig oplysning fra kreditforening om seneste dato for opsigelse.
  Dato: 19-09-1994,
  Pengeinstitutter
 270. 200/1994 Forkert oplysning om forhøjelse af bidragsprocent ved nyt lånetilbud.
  Dato: 19-09-1994,
  Pengeinstitutter
 271. 612/1993 Omprioritering. Kursfastsættelse. Rådgivning. Ansvar for oplysninger fra realkreditinstitut.
  Dato: 12-07-1994,
  Pengeinstitutter
 272. 649/1993 Omprioritering, rådgivning m.v.
  Dato: 29-06-1994,
  Pengeinstitutter
 273. 634/1993 Spørgsmål om fejl i forhold til det aftalte.
  Dato: 29-06-1994,
  Pengeinstitutter
 274. 683/1993 Provenu af omprioritering. Krav om nedbringelse af lån.
  Dato: 03-06-1994,
  Pengeinstitutter
 275. 396/1993 Ændring i størrelse af lånebehov, omkostninger.
  Dato: 23-03-1994,
  Pengeinstitutter
 276. 404/1993 Formidling af realkreditlån (omprioritering), manglende underretning om modtagelse af lånetilbud.
  Dato: 23-03-1994,
  Pengeinstitutter
 277. 453/1993 Spørgsmål om udbetalingstidspunkt.
  Dato: 23-03-1994,
  Pengeinstitutter
 278. OF 190/1993 Tidspunkt for indfrielse af eksisterende lån.
  Dato: 20-12-1993,
  Pengeinstitutter
 279. 254/1993 Tab, difference i rente mellem kassekredit og lånesagskonto.
  Dato: 09-12-1993,
  Pengeinstitutter
 280. 8/1993 Tidspunkt for indfrielse af gamle prioriteter i forhold til hjemtagelse af nyt lån.
  Dato: 27-10-1993,
  Pengeinstitutter
 281. 205/1993 Omkostninger.
  Dato: 22-10-1993,
  Pengeinstitutter
 282. 71/1993 Omprioritering, rådgivning.
  Dato: 20-09-1993,
  Pengeinstitutter
 283. 562/1992 Rådgivning. Størrelse af rente på forbrugslån. Omprioritering.
  Dato: 08-06-1993,
  Pengeinstitutter
 284. 663/1992 Rådgivning, omprioritering.
  Dato: 17-05-1993,
  Pengeinstitutter
 285. 403/1992 Omprioritering, rådgivning.
  Dato: 26-04-1993,
  Pengeinstitutter
 286. 456/1992 Ægtefællehandel, indfrielse af indestående lån forinden nyt låns hjemtagelse.
  Dato: 26-04-1993,
  Pengeinstitutter
 287. 503/1992 Realkreditlån, tvangsauktionstruede ejendomme. Opsigelse af udlån.
  Dato: 26-04-1993,
  Pengeinstitutter
 288. 222/1992 Tvangsauktionstruede ejendomme.
  Dato: 05-02-1993,
  Pengeinstitutter
 289. 409/1992 Garanti overfor private kreditorer.
  Dato: 18-12-1992,
  Pengeinstitutter
 290. 279/1992 Rådgivning.
  Dato: 16-12-1992,
  Pengeinstitutter
 291. 177/1992 Omprioritering. Frigivelse af garantibeløb.
  Dato: 26-10-1992,
  Pengeinstitutter
 292. 204/1992 Ekspedition af ombygningslån.
  Dato: 26-10-1992,
  Pengeinstitutter
 293. 264/1992 Kreditforeningslån, omlægning.
  Dato: 21-10-1992,
  Pengeinstitutter
 294. 64/1992 Rådgivning.
  Dato: 25-09-1992,
  Pengeinstitutter
 295. OF 130/1992 Forrentning.
  Dato: 25-08-1992,
  Pengeinstitutter
 296. 625/1991 Omprioritering. Returnering af checks. Gebyr for kontoudskrifter.
  Dato: 09-07-1992,
  Pengeinstitutter
 297. IFSD 550/1991 Erstatning.
  Dato: 14-04-1992,
  Pengeinstitutter
 298. 501/1991 Realkreditlån til tvangsauktionstruede ejendomme, pengeinstituttets medvirken.
  Dato: 14-04-1992,
  Pengeinstitutter
 299. 490/1991 Realkreditlån til tvangsauktionstruede ejendomme, pengeinstituttets medvirken.
  Dato: 14-04-1992,
  Pengeinstitutter
 300. 470/1991 Størrelse af omkostninger.
  Dato: 03-04-1992,
  Pengeinstitutter
 301. 427/1991 Omprioritering i forbindelse med bodeling. Erstatning.
  Dato: 19-12-1991,
  Pengeinstitutter
 302. 453/1990 Rådgivning. Hjemtagelse af kreditforeningslån, løbetid.
  Dato: 28-08-1991,
  Pengeinstitutter
 303. 1/1991 Omprioritering i forbindelse med ægtefælleskifte. Budgetkonto.
  Dato: 28-08-1991,
  Pengeinstitutter
 304. 13/1991 Omprioritering i forbindelse med ægtefælleskifte. Kundeforhold.
  Dato: 02-07-1991,
  Pengeinstitutter
 305. 6/1991 Realkreditlån. Forsinket hjemtagelse.
  Dato: 17-06-1991,
  Pengeinstitutter
 306. 484/1990 Udlægskonto, rente. Gebyr for hjemtagelse af kreditforeningslån m.v.
  Dato: 06-05-1991,
  Pengeinstitutter
 307. 290/1990 Undladelse af hjemtagelse af kreditforeningslån.
  Dato: 28-12-1990,
  Pengeinstitutter
 308. 338/1990 Medansvar for fejlekspedition.
  Dato: 05-12-1990,
  Pengeinstitutter
 309. 164/1990 Hjemtagelse af lån samt indfrielse af udlån.
  Dato: 19-09-1990,
  Pengeinstitutter
 310. 294/1989 Hjemtagelse af kreditforeningslån og anvendelse af låneprovenu i strid med instruks.
  Dato: 20-12-1989,
  Pengeinstitutter
 311. 144/1989 Sikkerhedsstillelse. Gebyr. Låneafregning.
  Dato: 10-07-1989,
  Pengeinstitutter
 312. 38/1988 Ikke ansvar for oplysning om mulighed for indskrivning af obligation.
  Dato: 20-03-1989,
  Pengeinstitutter
 313. 160/1988 Formidling af realkreditlån. Ansvar for manglende accept overfor kreditforening.
  Dato: 09-03-1989,
  Pengeinstitutter
 314. 105/1988 Førtidig indfrielse af pantebrev uden rentedekort, erstatning.
  Dato: 22-12-1988,
  Pengeinstitutter
 315. 108/1988 Gebyrberegning.
  Dato: 28-11-1988,
  Pengeinstitutter


Realrenteafgift
Refinansiering
Rejsechecks
Rente
Rente
Renteafgift
Restance
Retsforfølgning
Rykning
Rådgivning
Rådgivning