Anvendelse af forsikringssum for totalskadet bil, i hvilken pengeinstituttet havde pant til sikkerhed for kautionssikret lån.

Sagsnummer:242/2002
Dato:02-10-2002
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Kåre Klein Emtoft, Bjarne Lau Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Kaution - forhold til pant
Pant - realisation
Ledetekst:Anvendelse af forsikringssum for totalskadet bil, i hvilken pengeinstituttet havde pant til sikkerhed for kautionssikret lån.
Indklagede:Sparekassen Vendsyssel
Øvrige oplysninger:
Senere dom:

Medhold klager


Indledning.

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede over for klageren som kautionist var berettiget til at udbetale del af forsikringssummen for en totalskadet pantsat bil til finansiering af et nyt bilkøb.

Sagens omstændigheder.

Den 23. september 1998 købte T, der boede til leje hos klageren, en bil for en kontantpris på 123.893 kr. Bilen blev indregistreret med klageren som ejer og T som bruger.

Finansieringen af bilkøbet skete ved en forhøjelse af T's eksisterende lån hos indklagede med 132.000 kr. til 157.000 kr., som skulle afvikles med en månedlig ydelse på 2.800 kr. Til sikkerhed for lånet fik indklagede håndpant i et ejerpantebrev på 125.000 kr. med pant i bilen. Klageren påtog sig selvskyldnerkaution for lånet.

Den 29. september 1998 blev gældsbrevet underskrevet af T som debitor og håndpantsætter og klageren som selvskyldnerkautionist og håndpantsætter. T og klageren underskrev endvidere en håndpantsætningserklæring. Klageren underskrev yderligere et informationsskema om kautionsforpligtelsen.

Bilen blev totalskadet ved en brand, og indklagede fik i forbindelse hermed den 6. juli 1999 udbetalt en forsikringssum på 123.893 kr. Heraf blev 52.577 kr. indbetalt som ekstraordinært afdrag på lånet, hvis saldo herefter var 94.637,21 kr. T fik udbetalt 65.000 kr., som blev anvendt til køb af en ny bil. Indklagede fik håndpant i et ejerpantebrev på 62.500 kr. i den nye bil. De resterende ca. 6.000 kr. af forsikringssummen blev anvendt til betaling af vægtafgift, forsikringspræmie samt omkostninger i forbindelse med etableringen af pantet i den nye bil

Lånet blev misligholdt, og indklagede rettede ved skrivelse af 1. november 1999 henvendelse til klageren om salg af T's bil.

Den 2. april 2000 underskrev T en uigenkaldelig salgsfuldmagt til indklagede vedrørende bilen.

Den 18. april 2000 blev bilen solgt med et provenu på 16.000 kr., som blev krediteret lånet. Lånets saldo var herefter 67.253, 34 kr.

I foråret 2002 gjorde klageren via sin advokat indsigelse imod indklagedes krav om indfrielse af restgælden på lånet. Klageren gjorde gældende, at hele forsikringssummen burde have været indbetalt på kautionslånet.

Ved skrivelse af 29. maj 2002 opgjorde indklagedes inkassoadvokat kravet til 85.648,33 kr., heraf 3.177,57kr. i inkassoomkostninger.

Parternes påstande.

Den 13. juni 2002 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at nedsætte sit krav, således at hun stilles, som om hele forsikringssummen på 123.893 kr. var blevet anvendt til nedbringelse af kautionslånet.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hele forsikringssummen burde have været anvendt til nedbringelse af kautionslånet.

Hun havde en berettiget forventning om, at et beløb svarende til bilens aktuelle handelspris ville blive godskrevet billånet i tilfælde af misligholdelse.

Indklagedes udbetaling til T til køb af ny bil medførte en væsentlig forøgelse af hendes risiko, hvorfor indklagede burde have indhentet hendes samtykke hertil.

Indklagede har anført, at der med anvendelsen af 65.000 kr. af erstatningssummen fra den oprindelige pantsatte bil til køb af en ny bil, som indklagede også fik pant i, alene skete en ombytning af realsikkerheden.

Formålet med klagerens kautionsforpligtelse sammenholdt med det ved låneoptagelsen samtidigt etablerede pant var at afdække lånets blancoelement.

Under låneforholdets forløb har der til stadighed været et blancoelement af beløbsmæssig variabel størrelse.

Der skete ikke en ændring af skyldforholdet, som krænkede klagerens interesser som kautionist.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må lægges til grund, at det var en forudsætning for klagerens kaution, at lånet blev sikret ved pant i den bil, som blev finansieret ved lånet. Indklagede måtte indse dette og har da også anført, at kautionen havde til formål at afdække lånets blancoelement.

Ankenævnet finder, at indklagede ikke uden klagerens udtrykkelige samtykke var berettiget til at anvende en del af forsikringssummen til finansiering af et nyt bilkøb m.v. Indklagede bør derfor nedsætte sit krav mod klageren således, at denne stilles som om den samlede forsikringssum på 123.893 kr. var blevet kreditteret lånet i juli 1999.

Som følge heraf

Indklagede skal inden 4 uger nedsætte sit krav mod klageren i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.