Afvisning af klage vedrørende anpartsselskab. Afvisning af en klage vedrørende klagerens personlige kautionsforpligtelse for gæld optaget af et selskab, som han var eneejer af via et moderselskab.

Sagsnummer:328/2013
Dato:18-06-2014
Ankenævn:Vibeke Rønne, Hans Daugaard, Troels Hauer Holmberg, Anita Nedergaard, Astrid Thomas
Klageemne:Formalitetsafgørelse - ankenævnets kompetence
Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Afvisning af klage vedrørende anpartsselskab. Afvisning af en klage vedrørende klagerens personlige kautionsforpligtelse for gæld optaget af et selskab, som han var eneejer af via et moderselskab.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører Ankenævnets sekretariats afvisning af en klage.

Sagens omstændigheder

Klageren var gennem et 100 % ejet moderselskab A ejer af et anpartsselskab B. Han var tegningsberettiget for B og var indtil den 31. oktober 2013 direktør i B.

Klagen vedrører Jyske Banks rådgivning om låneoptagelse og finansiering af B’s køb af en byggegrund og B’s opførelse af et byggeprojekt på grunden. Byggeprojektet blev finansieret ved, at B på et ikke oplyst tidspunkt optog et tilpasningslån med en hovedstol på 4,3 mio. kr. i Nykredit og afdækkede rentebetalingerne på realkreditlånet ved at indgå en renteswap-aftale med Jyske Bank i juli måned 2008. Som sikkerhed for bankens engagement med B, herunder renteswap-aftalen, modtog banken blandt andet selvskyldnerkaution af klageren.

Klagen vedrører også bankens rådgivning i forbindelse med, at klageren personligt optog en kredit i banken og videreudlånte provenuet herfra til B til brug for selskabets køb af byggegrunden. Desuden vedrører klagen bankens rådgivning i forbindelse med, at klageren personligt optog et realkreditlån med pant i sin private bolig og videreudlånte provenuet herfra til B til brug for selskabets nedbringelse af sit engagement med banken. Klageren anfører, at banken har sammenblandet hans og B´s økonomiske forhold, og at bankens rådgivning vedrørende låneoptagelserne i hans navn og videreudlån af provenuerne heraf til B førte til en mindre rentefradragsret, end hvis lånene havde været optaget af B, der burde have været rette debitor på disse lån. Endvidere har klageren anført, at banken har inddækket overtræk på B’s konto ved træk på hans personlige konto.

Den 25. oktober 2013 indgav både klageren og B en klage over Jyske Bank til Ankenævnet.

Ved brev af 28. oktober 2013 afviste Ankenævnets sekretariat klagen med henvisning til Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 2 og 3, da sekretariatet fandt, at klagen angik et erhvervsmæssigt forhold. Sekretariatet henviste til, at Ankenævnet efter fast praksis ikke behandler klager fra aktie- og anpartsselskaber, og at klager fra selskaber ikke kan sidestilles med klager fra private, uanset det spørgsmål klagen drejer sig om, også ville kunne opstå i et privat kundeforhold.

Parternes påstande

Ved breve af 29. januar og 14. april 2014 har klageren og B indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at sagen realitetsbehandles både for så vidt angår B’s kundeforhold og klagerens kundeforhold med Jyske Bank.

Jyske Bank har ved breve af 6. marts og 2. maj 2014 nedlagt påstand om afvisning af klagen i sin helhed.

Parternes argumenter

Klageren og B har anført, at Ankenævnet bør behandle klagen.

For så vidt angår B’s kundeforhold med banken og klagerens hæftelse for selskabet, er der ikke tale om, at klagen adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Der er tale om, at Jyske Bank har forårsaget en sådan sammenblanding af klagerens og B’s økonomiske forhold, at de vanskeligt kan skilles ad, og Ankenævnet bør derfor behandle sagen.

Ankenævnet bør i hvert fald behandle den del af klagen, der vedrører klagerens private kundeforhold i banken.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet behandler efter fast praksis ikke klager vedrørende engagementer med selskaber. Ankenævnet behandler heller ikke klager vedrørende kaution fra kautionister, der kautionerer for gæld optaget af et selskab, som kautionisten er ejer af enten direkte eller indirekte. Sådanne klager vedrører et erhvervsmæssigt forhold, der ikke kan sidestilles med et privat kundeforhold, jf. Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 2 og 3.

En stillingtagen til klagerens indsigelser om, at banken har sammenblandet hans og B’s økonomiske forhold, og har rådgivet ham til at optage lån og herefter videreudlåne provenuerne heraf til B, kan ikke finde sted uden en stillingtagen til det erhvervsmæssige engagement og klagerens involvering heri.

Ankenævnet tiltræder derfor sekretariatets afvisning af sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 2 og 3.

Ankenævnets afgørelse

" data-mce-bogus="1" id="mcepastebin" contenteditable="true">%MCEPASTEBIN%

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagerne (klageren og B) får klagegebyret tilbage.