Krav om forhøjelse af rente på fastrentekonto til samme rentesats som for nye fastrentekonti i banken eller adgang til opsigelse af fastrentekonto uden dekort.

Sagsnummer:316/2022
Dato:15-02-2023
Ankenævn:Bo Østergaard, Jonas Thestrup Nielsen, Karin Duerlund, Tina Thygesen og Poul Erik Jensen.
Klageemne:Rente - indlån
Indlån - øvrige spørgsmål
D - Dekort
Ledetekst:Krav om forhøjelse af rente på fastrentekonto til samme rentesats som for nye fastrentekonti i banken eller adgang til opsigelse af fastrentekonto uden dekort.
Indklagede:kompasbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om forhøjelse af rente på fastrentekonto til samme rentesats som for nye fastrentekonti i banken eller adgang til opsigelse af fastrentekonto uden dekort.

Sagens omstændigheder

Den 24. januar 2022 oprettede klageren en aftale om at indskyde 400.000 kr. på en opsparingskonto i kompasbank med en bindingsperiode på 24 måneder og en fast rente på 0,25 % om året i bindingsperioden. Af aftalen fremgik, at opsigelse af aftalen inden bindingsperiodens udløb skulle ske med fradrag af dekort:

”… Kompas Fast 24 er en opsparingskonto for et aftalt fast beløb med en fast indlånsrente, hvor beløbet står bundet på kontoen i 24 måneder fra kontoens oprettelse (bindingsperioden).

Du kan ikke hæve på kontoen i bindingsperioden, jf. dog nedenfor punkt 6. …

6. Luk Kompas Fast 24 før tid

Du kan som udgangspunkt ikke hæve på kontoen i bindingsperioden. Hvis du ønsker at lukke og hæve indeståendet fra Kompas Fast 24 i bindingsperioden, kan det kun ske mod fradrag af dekort (jf. nedenfor). ...

Dekorten for at hæve i bindingsperioden er 1% af Indskuddet, hvis der er mindre end 12 måneder tilbage af bindingsperioden på udbetalingstidspunktet. Hvis der er mere end 12 måneder tilbage af bindingsperioden er dekorten 2% af Indskuddet. …”

Den 20. maj 2022 åbnede kompasbank et indlånsprodukt med 12, 24 eller 36 måneders binding og en rente på 1 %.

Den 2. august klagede klageren til banken, der den 3. august 2022 afviste klagen og blandt andet anførte:

”… Når man opretter en opsparingskonto hos os, indgår man en aftale om at indsætte et fast beløb til en fast rente i en fast periode. Aftalen løber i den aftalte bindingsperiode og det følger af aftalebetingelserne, at rentevilkårene ikke ændres. Konkret betyder det, at hvis renten falder, så risikerer man ikke at få en dårligere rente, end den rente man fik ved aftalens indgåelse. På den anden side får man heller ikke en højere rente, hvis renten på et tidspunkt skulle stige.

Helt overordnet regulerer vi vores rentesatser, så de følger den generelle udvikling på rentemarkedet samt vores behov for likviditet. Man kan derfor forvente, at der helt naturligt kan ske ændringer i vores rentesatser - i både op- og nedadgående retning. …”

Banken har oplyst, at renten på en ny opsparingskonto med 24 måneders binding var på 1 % pr. 29. august 2022, at renten ændres løbende for nye konti afhængig af markedet og likviditetsbehov for banken, og at renten altid er fast i hele bindingsperioden.

Parternes påstande

Den 11. august 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at kompasbank A/S med tilbagevirkende kraft skal give ham det samme i rente som andre kunder eller alternativt give ham mulighed for at opsige kontoen uden dekort.

kompasbank A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han godt ved, at han får 0,25 % fast i rente med 24 måneders binding på sin konto.

Et stykke tid efter at han havde oprettet kontoen, så han, at andre fik tilbudt højere rente end ham. Nogle fik tilbudt 1 % i rente på en konto, der kun var bundet i 12 måneder. I august 2022 tilbød banken en konto med 24 måneders opsigelse til en rente på 0,75 %. Andre kunder får således en meget højere rente end ham.

Der er tale om grov forskelsbehandling på så kort tid. Det er ikke retfærdigt, at han skal behandles på den måde. Loven siger, at man ikke må forskelsbehandle folk.

Han blev ikke oplyst om, at der var fortrydelsesret uden dekort.

Han er pensionist og blev forskelsbehandlet på grund af alder.

kompasbank A/S har anført, at klageren klart og tydeligt blev oplyst om vilkår og betingelser for aftalen om at oprette en opsparingskonto. Klageren var således bekendt med, at der blev indgået aftale om en fastforrentet opsparingskonto med fast bindingsperiode på 24 måneder.

Klageren blev oplyst om, at opsparingskontoen alene kunne opsiges i bindingsperioden mod betaling af dekort.

Banken finder ikke grundlag for at ændre renten på opsparingskontoen.

Banken finder ikke grundlag for en opsigelse af opsparingskonto uden betaling af dekort.

Ankenævnets bemærkninger

Den 24. januar 2022 oprettede klageren en aftale om at indskyde 400.000 kr. på en opsparingskonto i kompasbank A/S med en bindingsperiode på 24 måneder og en fast rente på 0,25 % om året i bindingsperioden. Af aftalen fremgik bankens vilkår om dekort ved opsigelse inden bindingsperiodens udløb. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen som helt eller delvis uforbindende for klageren. Ankenævnet finder herunder ikke grundlag for at tilsidesætte vilkåret om dekort som urimeligt.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren har været udsat for forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan medføre, at klageren ikke er bundet af den indgåede aftale om oprettelse af kontoen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse.

Klageren får ikke medhold i klagen