Indsigelse om mangelfuld rådgivning og manglende information om omkostninger forbundet med salg af værdipapirer. Spørgsmål om erstatning.

Sagsnummer:391/2021
Dato:24-05-2022
Ankenævn:Bo Østergaard, Christina B. Konge, Kritte Sand Nielsen, Tina Thygesen, Anna Marie Schou Ringive.
Klageemne:Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Rådgivning - skatteforhold
Rådgivning - pensionsforhold
Rådgivning - investering
Ledetekst:Indsigelse om mangelfuld rådgivning og manglende information om omkostninger forbundet med salg af værdipapirer. Spørgsmål om erstatning.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om mangelfuld rådgivning og manglende information om omkostninger forbundet med salg af værdipapirer. Spørgsmål om erstatning for tab som følge af øget beskatning og mistet pensionstillæg.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor hun siden 2012 havde været tilknyttet bankens Private Banking afdeling, der ydede løbende investeringsrådgivning. Cirka en tredjedel af klagerens samlede aktiebeholdning var med 401.728 kr. investeret i Novo Nordisk aktier.

Banken har oplyst, at klageren i 2015 solgte aktier i Novo Nordisk for 402.003,87 kr. med en avance på 359.687,74 kr. Samlet realiserede klageren kursgevinster/tab på ”realisationsbeskattede aktier og udloddende investeringsforeninger i aktier” for i alt 334.346,07 kr. samt renter og udbytter på 38.644,00 kr. i 2015.

I 2016 solgte klageren aktier i Novo Nordisk for 77.007,50 kr. og realiserede en avance på 68.259,46 kr. Samlet realiserede klageren kursgevinster på ”realisationsbeskattede aktier og udloddende investeringsforeninger i aktier” for i alt 68.259,46 kr. samt renter og udbytter på 65.154,50 kr. i 2016.

I 2017 solgte klageren andre værdipapirer og realiserede samlet kursgevinster på ”realisationsbeskattede aktier og udloddende investeringsforeninger i aktier” for i alt 17.438,15 kr. samt renter og udbytter på 41.867,90 kr. i 2017.

I 2018 solgte klageren aktier i Novo Nordisk for 57.838,68 kr. og realiserede en avance på 49.904,41 kr. Samlet realiserede klageren kursgevinster på ”realisationsbeskattede aktier og udloddende investeringsforeninger i aktier” for i alt 92.515,16 kr. samt renter og udbytter på 50.474,70 kr. i 2018.

I 2019 solgte klageren andre værdipapirer og realiserede samlet kursgevinster på ”realisationsbeskattede aktier og udloddende investeringsforeninger i aktier” for i alt 52.552,69 kr. samt renter og udbytter på 28.132,35 kr. i 2019.

Den 1. maj 2020 ringede en investeringsrådgiver i banken til klageren som led i den løbende investeringsrådgivning. Investeringsrådgiveren foreslog, at klagerens beholdning af Novo Nordisk aktier blev reduceret med cirka 100.000 kr. Banken har oplyst, at investeringsrådgiveren forklarede klageren, at der ville forfalde en del skat på kursgevinsten ved salg, at klageren bekræftede, at hun var indforstået dermed, og at hun accepterede et salg. Klageren har bestridt, at banken tydeliggjorde konsekvenserne ved salget af værdipapirerne.

Efter telefonsamtalen sendte investeringsrådgiveren sit investeringsforslag af 1. maj 2020 til klageren. Heraf fremgik blandt andet salg af Novo Nordisk aktier til en værdi af 99.889 kr., hvorefter værdien af klagerens beholdning i denne aktie ville udgøre 301.839 kr.

Banken har oplyst, at klageren og investeringsrådgiveren på et møde i banken den 11. maj 2020 gennemgik investeringsforslaget, og at klageren godkendte gennemførelsen af foreslåede handler. Klageren fik udleveret et opdateret investeringsforslag, hvorefter der skulle sælges Novo Nordisk aktier til en værdi af 99.871 kr.

Af investeringsforslagene af 1. og 11. maj 2020 fremgik endvidere:

”…

Vigtig information

Før du træffer en investeringsbeslutning, skal du tage højde for, at du eventuelt skal betale skat eller andre afgifter ud over, hvad du betaler til Nordea i forbindelse med køb og salg af investeringerne. Du skal tage højde for de eventuelle skattemæssige konsekvenser af at eje investeringerne, modtage afkast/udbytte samt handle med eller holde investeringerne indtil udløb. Nordea yder ikke og foregiver ikke at yde individuel skatterådgivning. Nordea anbefaler, at du søger særskilt rådgivning herom.

…”

Banken har ikke fremlagt mødereferat fra mødet den 11. maj 2020.

På et møde den 27. november 2020 drøftede klageren og investeringsrådgiveren klagerens risikoprofil og hendes ønskede involveringsgrad i investeringsbeslutninger. Klageren besluttede at lægge sine pensioner og frie midler over i et af bankens porteføljeprodukter, og hun indgik derfor en aftale om Private Banking Portefølje.

Banken har oplyst, at klageren og investeringsrådgiveren som led i omlægningen af porteføljen drøftede, at der ville være skat på salget af aktierne, og at der blev realiseret gevinster, der ville give hende en forøget indtægt i 2020, som det også havde været tilfældet ved tidligere lejligheder, hvor aktier med kursgevinst var blevet realiseret. Investeringsrådgiveren og klageren aftalte, at investeringsrådgiveren skulle beregne, hvor meget skat hun forlods kunne indbetale til SKAT af den realiserede gevinst for at spare eventuelle renter af den forventede skattebetaling. Klageren har bestridt, at banken tydeliggjorde konsekvenserne ved salget af værdipapirerne. 

Banken har ikke fremlagt mødereferat fra mødet den 27. november 2020.

Efter mødet sendte banken investeringsplanen, hvoraf blandt andet fremgik, at klageren ønskede at holde 18.586 kr. uden for anbefalingen. Det fremgik endvidere, at banken anbefalede salg af Novo Nordisk aktier til en værdi af 143.088 kr., og:

”…

Note til anbefaling

Du har lagt vægt på at du ikke ønsker at involvere dig i den løbende tilpasning af produktet, og derfor har jeg anbefalet dig dette produkt. Du er bekendt med at der er omkostninger ved omlægningen og at ÅOP på det nye produkt kan være dyrere end ÅOP på nuværende produkt. Jeg har oplyst dig at der kan være gevinster på dine eksisterende værdipapirer som vil blive beskattet nu de sælges. Beskatningen er 27 % af samlet aktieindkomst i år op til 55.300 kr. (2x for ægtefæller) og 42 % for beløb over dette beløb. Gevinsten kan desuden påvirke sociale ydelser.

…”

Endvidere fremgik under overskriften ”Vigtig information” samme tekst som i investeringsplanerne af 1. og 11. maj 2020.

Den 14. december 2020 ringede investeringsrådgiveren til klageren og oplyste hende om størrelsen af den skat, hun forlods kunne indbetale til SKAT. Banken har fremlagt en transskription af telefonsamtalen, hvoraf blandt andet fremgår:

”…

Klageren: ”Jamen, jeg havde noget i tankerne om, at jeg vel skal have rettet mit forskudsskema eller et eller andet, fordi der er blevet solgt og købt, og jeg ved ikke hvad.”

Investeringsrådgiveren: ”Ja, og det er også det, jeg lige har siddet og regnet på.”

Klageren: ”Okay, ah men det siger jo så altså, at jeg kommer til at betale en…en hel del i skat, ikke også, vil det ikke?”

Investeringsrådgiveren: ”Jo…jo.”

Klageren: ”Puha, nå.”

Investeringsrådgiveren: ”Ja, men det er jo nogle penge, du alligevel skulle af med på et tidspunkt, jo.”

Klageren: ”Ja, ja, men så skal jeg jo altså sikkert have nogen solgt, for at jeg kan betale det.”

…”

På et møde den 8. januar 2021 hjalp investeringsrådgiveren klageren med at indberette kursgevinsterne i SKATs systemer og med at lave en frivillig skatteindbetaling.

Klageren har oplyst, at hun i januar 2021 blev opkrævet en beskatning på 101.335 kr. som følge af salget.

Ved brev af 15. juni 2021 fra Udbetaling Danmark blev klageren pålagt at tilbagebetale pensionstillæg for 2020 på 68.412 kr.

Den 20. juli 2021 klagede klageren til banken over den store skattebetaling og over, at der var sket modregning i hendes pensionstillæg for 2020.

På et møde den 3. august 2021 drøftede banken, klageren og klagerens repræsentant sagen uden at nå til enighed. På et møde den 8. september 2021 tilbød banken pr. kulance at betale 39.676 kr. til klageren uden præjudice. Klageren accepterede ikke bankens tilbud. 

Parternes påstande

Den 13. september 2021 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal betale 125.000 kr. til hende.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at banken handlede ansvarspådragende ved at yde mangelfuld rådgivning i forbindelse med salg af værdipapirer fra hendes beholdning.

Banken anbefalede hende at sælge en del af sine aktier i Novo Nordisk, men hun var ikke bekendt med, hvilke papirer de blev omlagt til, og hun fik ikke oplysning om hverken beskatning eller påvirkning af hendes pensionstillæg. Hun underskrev heller ikke nogen mødereferater. Det var bankens ansvar at yde korrekt rådgivning til hende, hvilket banken ikke gjorde. Det er uhørt, at banken forlanger, at en ældre dame på 76 år skal forstå de skattemæssige konsekvenser og påvirkningen af offentlige ydelser.  

Da hun under telefonsamtalen med banken i december 2020 nævnte ændring af forskudsopgørelsen var det netop fordi banken havde gjort hende opmærksom på det til mødet. Hun havde ikke forstået konsekvenserne, og at det ville betyde en beskatning i den størrelsesorden.

I januar 2021 blev der solgt for cirka 100.000 kr. af hendes værdipapirer for at dække beskatningen, og i juni 2021 fik hun en besked fra Udbetaling Danmark, at hun skulle tilbagebetale hele sit pensionstillæg i alt 68.412 kr. Hun måtte i den forbindelse sælge flere værdipapirer for at kunne betale den regning.

Det var derfor ikke bedre for hende at sælge aktierne henset til den efterfølgende beskatning og påvirkningen af pensionstillægget. Hendes Novo Nordisk aktier burde ikke være blevet solgt, men skulle i stedet været gemt til den dag, hvor hun havde brug for pengene eller til arv.

Hun har tidligere solgt ud af sin aktiebeholdning i Novo Nordisk, men udelukkende for at få midler fri til køb af bil med mere.

På mødet den 3. august 2021 indrømmede banken, at den havde begået en fejl ved ikke at tage højde for bortfald af pensionstillægget. Banken har efterfølgende henvist til, at hun burde være gået til en revisor. Det oplyste banken hende dog ikke til nogen af møderne.

Hendes samlede regning med hensyn til skat af aktieindkomst var i 2020 cirka 105.331 kr., hvoraf udbytteskat udgjorde 3.995 kr. Hun er ikke bekendt med den eksakte beskatning af salget af Novo Nordisk aktien, men den udgør langt størsteparten.

Banken tilbød at godtgøre hende cirka 39.000 kr., men hun fik kun en tidsfrist på cirka 10 dage til at acceptere tilbuddet. Banken sagde også, at hun ikke måtte fortælle nogen om sagen, hvilket virkede underligt.

Nordea Danmark har blandt andet anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende i forbindelse med klagerens salg af værdipapirer, og banken har bestridt, at der er et erstatningsberettiget tab.

Banken anbefaler altid kunder, der har en stor andel af sin aktiebeholdning i samme aktie, at beholdningen reduceres for at sikre kunden mod for stor risiko på den enkelte udsteder, og at kunden spreder sin beholdning over mange udstedere. Da der blev solgt ud af klagerens beholdning af aktier i Novo Nordisk skete det efter dialog med klageren om denne risiko og med hendes accept. Hun blev ikke bedt om at underskrive mødereferater, men hun gav sin udtrykkelige accept til salget af aktierne.

Banken orienterede klageren om, at salget af aktierne ville medføre skattebetaling og at det ville påvirke hendes indkomst og dermed have betydning for sociale ydelser, ligesom banken anbefalede hende at søge særskilt rådgivning om skat. Banken opfyldte derfor sine forpligtelser i henhold til Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og § 13 i Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Banken handlede ikke ansvarspådragende over for klageren.

Klageren oplyste, at hun ønskede at holde 18.586 kr. uden for investeringsanbefalingen, men hun gav ikke udtryk for, at aktierne i Novo Nordisk skulle holdes uden for investeringsrådgivningen.

Klageren fik årligt tilbudt et møde med en investeringsrådgiver for at gennemgå hendes investeringer. Det var ikke investeringsrådgivernes opfattelse, at klageren ikke forstod det, der blev gennemfået på møderne, hvilket klageren heller ikke tidligere har tilkendegivet. Af telefonsamtalen fra 14. december 2021 fremgår, at klageren var klar over, at hun skulle have rettet sin forskudsopgørelse hos SKAT som følge af handlen med værdipapirerne.

Klageren har tidligere solgt for anseelige beløb både af sine Novo Nordisk aktier og af sine øvrige værdipapirer, hvorved hun realiserede store kursgevinster.

I årene fra 2015 til 2019 havde klageren en markant forøgelse af sin skattepligtige indkomst som følge af kursgevinster samt renter og udbytter, der i alle årene medførte dels, at hun skulle svare skat af aktieindkomst på 42 %, og dels at hun blev modregnet i pensionstillæggets maksimale beløb på cirka 85.000 kr.

I 2020 var det således ikke første gang, at klageren solgte en større andel af sine aktier i Novo Nordisk eller realiserede større kursgevinster. Tværtimod var klageren både erfaren og bekendt med konsekvenserne ved salg af aktier eller øvrige værdipapirer med avance i forhold til skat samt reduktion af pensionstillæg.

Der skal altid betales skat, når aktier sælges med en kursgevinst, og realiserede kursgevinster vil altid indgå som en del af den skattepligtige indkomst og på den måde få betydning for de offentlige ydelser. Klageren ønskede at sælge Novo Nordisk aktier for at mindske risikoen i sin portefølje, og en skattebetaling og en påvirkning af hendes sociale ydelser var derfor uundgåelig, hvorfor skattebetalingen og modregningen i pensionstillægget derfor ikke var et tab for klageren.

Bankens forligstilbud af 8. september 2021 blev givet uden præjudice. Det er sædvanlig praksis, at forligstilbud udløber efter en kortere periode, og at det indeholder en klausul om fortrolighed.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor hun siden 2012 havde været tilknyttet bankens Private Banking afdeling. Cirka en tredjedel af klagerens samlede aktiebeholdning var med 401.728 kr. investeret i Novo Nordisk aktier.

I maj og november 2020 rådgav en investeringsrådgiver i banken klageren til at sælge for en samlet værdi af 242.959 kr. af hendes Novo Nordisk aktier.

I januar 2021 blev klageren beskattet af kursgevinsten med cirka 101.335 kr., og i juni 2021 blev klageren pålagt at tilbagebetale pensionstillæg for 2020 på i alt 68.412 kr.

Der foreligger ikke mødereferater fra rådgivningsmøderne i maj og november 2020, hvor banken rådgav klageren til at sælge Novo Nordisk aktier.

Ankenævnet lægger til grund, at klageren på baggrund af aktiehandler de foregående år i 2015 til 2019 var bekendt med konsekvenserne vedrørende skat og pensionstillæg. Disse konsekvenser fremgik også af de investeringsforslag, som klageren fik tilsendt. Ankenævnet finder derfor, at klageren var bekendt med, at kursgevinster indgår som en del af den skattepligtige indkomst og kan have betydning for udbetalingen af pensionstillæg.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.