Krav om erstatning for valutatab og gebyr begrundet i mangelfuld rådgivning ved overførsel af beløb i danske kroner til udlandet.

Sagsnummer:198/2022
Dato:27-01-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Kritte Sand Nielsen, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen
Klageemne:Betalingsoverførsel til udlandet - omveksling
Ledetekst:Krav om erstatning for valutatab og gebyr begrundet i mangelfuld rådgivning ved overførsel af beløb i danske kroner til udlandet.
Indklagede:Spar Nord Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om erstatning for valutatab og gebyr begrundet i mangelfuld rådgivning ved overførsel af beløb i danske kroner til udlandet.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Spar Nord Bank.

Den 17. februar 2022 henvendte klageren sig i en filial i banken, da han ønskede at overføre 1.750.000 kr. til sin konto -290 i en spansk bank.

Banken har oplyst, at klageren selv udfyldte en blanket om ”Bestilling af overførsel til udlandet”, som han returnerede til en medarbejder i skranken, og at han ikke talte med sin rådgiver om pengeoverførslen.

Klageren har oplyst, at han udfyldte blanketten sammen med en medarbejder i banken.

Parterne er uenige om, hvorvidt klageren oplyste til banken, at pengene skulle overføres i forbindelse med en ejendomshandel i Spanien, og at pengene skulle være til rådighed på et bestemt tidspunkt.

I blanketten ”Bestilling af overførsel til udlandet” var der sat kryds i ”Almindelig” og i ”Omkostninger i Danmark betales af ordregiver og i udlandet af betalingsmodtager”. Af blanketten fremgår desuden:

”…

Møntsort

DKK

Beløb

1.750.000

eller evt. modværdi af

 

Opmærksomheden henledes på, at Spar Nord Bank er uden ansvar for evt. forsinkelser, ligesom den ikke hæfter for fejl, som måtte blive begået af korrespondenter i udlandet.                                                  Betingelser for udenlandske overførsler gennem Spar Nord Bank kan hentes på www.sparnord.dk/erhverv/produkter/udland/

Udenlandske betalinger sker via Spar Nord Bank via swift eller via den Europæiske EUR-clearing.

Spar Nord Bank A/S har to overførselstyper:

  1. Almindelig overførsel: Beløbet stilles til rådighed for Spar Nord Banks udenlandske bankforbindelse eller i den europæiske EUR-clearing 1-4 dage efter ekspedition.
  2. Ekspres overførsel: …

…”

Banken har fremlagt et screenshot fra GPI Tracker, hvoraf fremgår, at banken torsdag den 17. februar 2022 overførte beløbet til sin korrespondentbank, der samme dag videreførte beløbet til modtagerbanken i Spanien. Det fremgår desuden, at beløbet først blev krediteret på klagerens konto i modtagerbanken i Spanien onsdag den 23. februar 2022, men med valør fra mandag den 21. februar 2022.

Den 23. februar 2022 modtog klageren en meddelelse fra modtagerbanken, hvoraf fremgår, at den modtog 1.750.000 kr. den 17. februar 2022. Med en valutakurs på 7,661758 blev beløbet vekslet til 228.407,11 euro, der blev sat ind på klagerens konto -290 i modtagerbanken med valør fra den 21. februar 2022. Det fremgår desuden, at modtagerbanken beregnede sig et gebyr på 0,350 % af det overførte beløb, svarende til 799,42 euro.

Ved e-mail af 9. marts 2022 klagede klageren over forløbet til banken og fremsatte krav om godtgørelse af de udgifter, som overførslen havde kostet ham.

Ved e-mail af 3. maj 2022 afviste banken at have begået fejl i forbindelse med overførslen.

Den 23. maj 2022 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

I juni 2022 refunderede banken pr. kulance et beløb på 250 kr. til klageren svarende til det gebyr, banken beregnede sig i forbindelse med overførslen.

Parternes påstande

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Spar Nord Bank skal betale 57.770 kr. til ham.

Spar Nord Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken ikke ydede tilstrækkelig fyldestgørende rådgivning i forbindelse med hans overførsel af 1.750.000 kr. til banken i Spanien.

Han fik udleveret en blanket, som han skulle udfylde med beløb og kontonummer. Medarbejderen hjalp ham med at udfylde blanketten. Det må fremgå af bankens overvågning i filialen, at han fik hjælp af medarbejderen.

Han oplyste til banken, at beløbet var til brug for en ejendomshandel, og at det var vigtigt, at pengene kom frem i tide, da handlen skulle være afsluttet den 25. februar 2022. Hans rådgiver i banken var også bekendt med dette, da hun selv tidligere havde været inde over en forespørgsel om et lån, som han ikke kom videre med. Det var også hans rådgiver, der henviste ham til den pågældende medarbejder, der foretog overførslen, da hun var mere inde i det med overførsler til udlandet. Han blev således henvist til en kunderådgiver for at få hjælp og vejledning til overførslen.

Da han havde udfyldt kontonummer i blanketten, spurgte han medarbejderen, om ”det her er vel også bare danske kroner?” (feltet med møntsort), hvortil medarbejderen svarede ”jaja”.

Han skrev naturligvis ”DKK” i feltet med møntfod, da det var 1.750.000 kr. og ikke 1.750.000 euro, der skulle overføres. Det var bankens opgave at vejlede og sende pengene på den bedst mulige måde og i den valuta, der bruges i det pågældende land.

Det fremgår ikke af blanketten, at han skrev under på, at pengene skulle overføres i danske kroner. De krydser han satte omhandlede alene den valuta, som han havde før overførslen.

Banken sendte pengene torsdag den 17. februar 2022. Han rykkede for modtagelse af pengene den 21. og 22. februar 2022. Onsdag den 23. februar 2022 var pengene endnu ikke gået ind på kontoen i modtagerbanken, og han kontaktede igen banken både pr. telefon og pr. e-mail, og han endte også med at henvende sig fysisk i filialen for at få svar på, hvor pengene var henne. Endelig samme dag modtog han en e-mail fra den spanske bank om, at pengene er gået ind på hans konto, og at de havde været i depot, da de var overført i dansk valuta. Den lange ekspeditionstid i den spanske bank skyldtes, at beløbet blev overført i danske kroner og ikke i euro.

Det er rigtigt, at han normalt overfører penge til kontoen i den spanske bank fra sin computer derhjemme. Han ved udmærket godt, at overførsler skal være i euro, for ellers koster det. Men det var bankens medarbejder tilsyneladende ikke bekendt med, for det rådgav hun ikke om i forbindelse med udfyldning af blanketten.

De 1.750.000 kr. blev vekslet til kurs 7,66158 i modtagerbanken, hvorfor han ”nu står med 1.699.075 kr. i stedet for 1.750.000 kr.” Han led derfor et tab på ca. 50.000 kr. Dertil kommer, at den spanske bank beregnede sig et gebyr på 799 euro, svarende til 6.845 kr., for håndteringen af den danske valuta. Hans tab udgør i alt ca. 57.000 kr.

Spar Nord Bank har anført, at den ikke har begået fejl eller handlet ansvarspådragende over for klageren, idet den alene gennemførte en overførsel til klagerens egen konto i modtagerbanken efter klagerens instruks. Det var en ren ekspedition uden rådgivning og beløbet var fremme i modtagerbanken i Spanien allerede den 17. februar 2022.

Klageren bad ikke banken om rådgivning og oplyste ikke medarbejderen i skranken, hvorfor der skulle overføres 1.750.000 kr., eller at det var vigtigt, at pengene var til rådighed på et bestemt tidspunkt.

Det var først i e-mail af 9. marts 2022 til bankens klageansvarlige, at klageren oplyste, at pengene skulle overføres i forbindelse med en ejendomshandel, der skulle afsluttes den 25. februar 2022.

Der var ikke i ekspeditionen tegn på, at klageren havde brug for rådgivning om overførslen til sin egen konto i Spanien, og klageren gav ikke medarbejderen i skranken oplysninger, der gjorde, at medarbejderen burde have indset, at han havde et særligt behov for uopfordret rådgivning om omveksling fra danske kroner til euro.

Klageren bestilte en almindelig pengeoverførsel i danske kroner, og beløbet var fremme hos modtagerbanken den 17. februar 2022. Banken er ikke ansvarlig for modtagerbankens ekspedition og ekspeditionstid.

Hvis der var tale om en betaling af en købesum i euro, da var klageren nærmest til at oplyse dette beløb i euro til bankens medarbejder. Klageren kunne have valgt feltet ”modværdien af” 1.750.000 kr. i overførselsblanketten. Det er klagerens ansvar at udfylde blanketten korrekt. Banken overførte 1.750.000 kr. i overensstemmelse med klagerens ordre.

Klageren anmodede ikke banken om at veksle beløbet til euro inden overførslen, og han vidste, at hvis der ikke skete omveksling i Danmark, så ville det ske hos modtagerbanken. Klageren vidste også, at det var forbundet med omkostninger at foretage en omveksling, og det gælder både i Danmark og i Spanien.

Klageren har selv flere gange overført beløb i euro til sin konto i Spanien, så han var bekendt med muligheden for at overføre beløb i euro.

Efter betalingslovens regler er banken alene forpligtet til at oplyse om egne gebyrer og vekselkurs, hvis der sker omveksling i banken, men ikke om modtagerbankens gebyrer og vekselkurs, hvis der sker omveksling i Spanien.

Banken havde ikke en rådgivningsforpligtelse overfor klageren, når han ikke selv anmodede om rådgivning, jf. bekendtgørelse om god skik § 8. Det fremgår af vejledningen til § 8, at der ikke er pligt til at yde uopfordret rådgivning ved rene ekspeditioner som eksempelvis pengeoverførsler. Der var ikke særlige omstændigheder ved den pågældende pengeoverførsel, der i øvrigt var fremme i modtagerbanken samme dag.

Banken er uden indflydelse på og ansvar for modtagerbankens valgte omvekslings-kurs/gebyr. Banken hverken kunne eller burde kunne indse, at omkostningerne ved omveksling i modtagerbanken i Spanien var højere end i banken.

Klageren har ikke dokumenteret, at han har lidt et tab på cirka 50.000 kr. som følge af den bestilte pengeoverførsel i danske kroner, og det bestrides, at banken skal betale dette beløb til ham.

Banken opkrævede et gebyr på 250 kr. for overførslen, men banken har pr. kulance refunderet klageren dette beløb.

Ankenævnets bemærkninger

Den 17. februar 2022 henvendte klageren sig i Spar Nord Bank, hvor han var kunde. Baggrunden var, at han ønskede at overføre 1.750.000 kr. til sin konto -290 i en spansk bank.

Parterne er uenige om, hvorvidt en medarbejder i banken hjalp klageren med at udfylde overførselsblanketten og om, hvorvidt klageren oplyste, at overførslen var til brug for en ejendomshandel, hvor pengene skulle nå frem i tide.

Ved overførslen, der skete via bankens korrespondentbank, skete der omveksling fra danske kroner til euro i klagerens bank i Spanien. Beløbet i euro blev sat ind på klagerens konto i Spanien den 23. februar 2022 med valør fra den 21. februar 2022.

Efter klagen til Ankenævnet har banken pr. kulance refunderet et beløb på 250 kr. til klageren svarende til det gebyr, banken beregnede sig i forbindelse med overførslen.

Tre medlemmer – Henrik Waaben, Inge Kramer og Kritte Sand Nielsen – udtaler:

På baggrund af parternes modstridende opfattelser af, hvordan ekspeditionen forløb i banken den 17. februar 2022, herunder om en medarbejder i banken hjalp klageren med udfyldelse af overførselsblanketten, finder vi, at en afgørelse af sagen vil forudsætte bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Vi finder derfor, at sagen skal afvises i medfør af § 5, stk. 3, nr. 4, i Ankenævnets vedtægter.

To medlemmer – Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen – udtaler:

Vi finder, at banken burde have informeret klageren om, at valutaangivelsen i en overførelsesanmodning var afgørende for, om omveksling skete i Spar Nord Bank eller i det modtagende pengeinstitut i udlandet. Vi har herved lagt vægt på den konkrete situation, hvor klageren mødte op i banken, fordi han skulle overføre et ikke ubetydeligt beløb til udlandet til køb af fast ejendom.

Vi finder, at det må lægges til grund, at klageren i så fald ville have valgt, at beløbet på 1.750.000 kr. skulle omveksles til euro forud for overførslen til den spanske bank.

Vi finder herefter, at det påhviler Spar Nord Bank at erstatte klageren forskellen mellem bankens omvekslingskurs og omvekslingskursen anvendt i modtagerbanken i Spanien samt det af modtagerbanken beregnede gebyr for omvekslingen med fradrag af det gebyr, som banken ville have beregnet sig ved omvekslingen og af de 250 kr., som banken allerede har refunderet. Det bemærkes, at banken har gjort indsigelse mod klagerens tabsopgørelse.

Vi stemmer derfor for, at klageren får medhold i klagen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.