Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.

Sagsnummer:528/2022
Dato:23-06-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Tina Thygesen og Kim Korup Eriksen.
Klageemne:Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.
Indklagede:Lunar Bank A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Lunar Bank A/S.

Den 1. november 2022 opsagde banken klagerens kundeforhold til ophør den 1. januar 2023. Banken anførte:

”Vi har observeret, at din konto ikke er brugt i overensstemmelse med de oplysninger om omfang og beskaffenhed af forretningsforbindelsen med os, du gav os, da du blev kunde.

På baggrund af de betydelige afvigelser i brugen af din konto, i forhold til de oplysninger Lunar fik ved etableringen af kundeforholdet og på baggrund af den dialog, vi har haft med dig, ønsker vi ikke at fortsætte samarbejdet med dig.

På denne baggrund opsiges dit engagement. Opsigelsen har virkning fra d. 01/01/2023 og omfatter hele dit engagement. Såfremt der for[t]sat modtages midler fra udlandet, som straks overføres videre til andre konti, kan vi se os nødsaget til at spærre kort og konto.

Idet du har et indestående på din konto, bedes du anmode din anden bank om at foretage en engagementsoverførsel. Dette indebærer desuden flytning af din NemKonto og BS-aftaler såfremt disse er tilknyttet og det tager normalt 5-7 hverdage. … Hvis du ikke har en anden bank end Lunar, bedes du tage kontakt til et nyt pengeinstitut for at få oprettet en konto og derefter bede dem om ovenstående.

Alt dette bedes du have gjort senest d. 01/01/2023.”

Den 1. november 2022 svarede klageren blandt andet:

”… jeg vil gerne bede om at jeg vil kunne bevare mit kundeforhold, hvis jeg på tro og love aldrig vil … modtage penge fra udlandet mere og straks sende videre …”

Den 23. november 2022 skrev banken blandt til klageren:

”… Vi har af flere omgange givet advarsler om begrænsing af bestemt kontoaktivitet. Dette er fortsat til trods, hvorfor vi har set os nødsaget til at opsige samarbejdet.

Du vil derfor miste adgang til konto og kort ved udgangen af opsigelsesperioden. …”

Klageren klagede til banken over opsigelsen.

Klageren modtog hver måned udbetalinger fra en privat pension fra pengeinstituttet P på sin konto i Lunar Bank.

Den 16. december 2022 indgav klageren klage til Ankenævnet.

Klageren fik efterfølgende en konto i en udenlandsk bank, R.

Den 13. januar 2023 meddelte banken klageren, at klagerens indestående var overført til den af klageren oplyste konto hos R. Klageren svarede, at P fortsat hver måned ville overføre hans pension til Lunar Bank, som derfor hver måned skulle videreoverføre pensionen til R. Den 16. januar 2023 afviste Lunar Bank dette og meddelte, at klageren måtte anmode P om at ændre kontoen, som der skulle overføres til. Klageren fastholdt, at Lunar Bank skulle modtage og videresende pensionen. Banken meddelte, at klagerens konto i banken var lukket, og at klageren derfor ikke kunne modtage overførsler i banken. Den 18. januar 2023 meddelte klageren, at han nu kun manglede at modtage en kode fra Digitaliseringsstyrelsen for at godkende sin nye udenlandske NemKonto hos R. I sit indlæg i klagesagen af 31. januar 2023 meddelte klageren, at P fortsat havde overført pensionen til Lunar Bank pr. 1. februar 2023. Den 16. februar 2023 meddelte banken, at da kundeforholdet hos banken var afviklet, var der ikke modtaget nogen pension den 1. februar 2023.

Af bankens generelle vilkår for privatkunder fremgår blandt andet:

”… Kundeforholdet kan også opsiges uden varsel, hvis du ikke informerer os om de oplysninger, som vi er forpligtet til at indhente på dig i henhold til lovgivningen som eksempelvis skattelovgivningen og hvidvaskloven. …”

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Lunar Bank A/S skal anerkende, at opsigelsen var uberettiget, og at banken løbende skal modtage og videresende pension modtaget fra P til klagerens konto i R.

Lunar Bank A/S har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens opsigelse af hans konto var uberettiget.

Det var ikke muligt for ham at få en konto i en anden dansk bank. Han fik derefter en konto i R.

Han klager også over, at banken ikke vil overføre hans afkast fra hans pension i P til R hver den første i måneden, som P kræver. Han har været til møde med P, der påstår, at den ikke kan overføre hans afkast til R. P har pr. 1. februar 2023 fortsat overført hans pension til Lunar Bank, der bør oprette en intern konto, hvor banken kan modtage hans afkast fra P og så videreføre dem til hans nye NemKonto. Lunar Bank skal således pålægges at modtage og videresende hans afkast fra hans pension i P til ham hver den første bankdag i måneden.

Lunar Bank A/S har anført, at opsigelsen var i overensstemmelse med bankens almindelige forretningsbetingelser. Klageren fik to måneders varsel.

Banken gjorde det tydeligt overfor klageren, hvornår opsigelsesperioden på to måneder udløb.

Klageren har ingen tilmeldte betalingsaftaler eller indestående på kontoen. Klageren mente, at banken burde holde kontoen åben, således klageren månedligt kunne modtage udbetalinger fra P, hvorefter banken skulle videreoverføre udbetalingerne til konto hos R. Klageren anførte, at banken skulle kontakte P og få ændret kontonummer for udbetaling. Banken gjorde ad flere omgange klageren opmærksom på, at banken ikke var forpligtet til eller havde mulighed for at kontakte P og ændre noget. Yderligere ønskede banken ikke at agere transitkonto eller at oprette en ny konto, der skulle fungere som transitkonto for klager. Da kundeforholdet er afviklet hos Lunar Bank, er der ikke modtaget nogen pension den 1. februar 2023.

Opsigelsen af kundeforholdet var berettiget, der blev givet passende varsel, og banken var ad flere omgange behjælpelig med overførsler. Der er ikke en økonomisk tvist eller et tab for klager, hvorfor Ankenævnet bør afvise sagen.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke, at sagen skal afvises.

Den 1. november 2022 opsagde Lunar Bank klagerens kundeforhold til ophør den 1. januar 2023. Opsigelsen var begrundet i regler om hvidvask. Banken anførte, at klageren modtog midler fra udlandet, som straks blev videreoverført til andre konti, og at banken flere gange havde givet klageren advarsler om begrænsning af bestemt kontoaktivitet.

Klageren fik efterfølgende en konto i en udenlandsk bank, R. Den 13. januar 2023 meddelte banken klageren, at klagerens indestående var overført til den af klageren oplyste konto hos R.

I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvordan virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Efter Ankenævnets faste praksis er det som udgangspunkt op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation, behandling af dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Der er ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt i denne sag. Der er således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse af klagerens kundeforhold var uberettiget. Ankenævnet finder ikke, at banken skal pålægges løbende at modtage og videresende pension modtaget fra pengeinstituttet P til klagerens konto i R.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.