Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.

Sagsnummer:381/2022
Dato:23-06-2023
Ankenævn:Henrik Waaben, Inge Kramer, Kritte Sand Nielsen, Kim Ko-rup Eriksen og Tina Thygesen
Klageemne:Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.

Sagens omstændigheder

Klagerne K1 og K2, der er brødre, var kunder i Nordea Danmark. Banken har oplyst, at klagerne har været/er ansatte og/eller ejere af forskellige anpartsselskaber (selskaberne). K1 ejer selskaberne S1 og S2 samt et revisionsanpartsselskab, RS1. K2 ejer blandt andet selskabet S3 og et revisionsanpartsselskab, RS2. En tredje bror ejer et revisionsanpartsselskab, RS3 og er medejer af RS1 og RS2.

RS1 og RS2 ejer sammen med et selskab, S4, selskabet S5.

Den 19. maj 2022 anmodede banken K1 om at redegøre for og sende dokumentation for blandt andet forskellige forhold i nogle selskaber samt transaktioner på hans konti, herunder overførsler fra RS1, RS2 og K2 samt fra nogle andre selskaber.

Den 19. maj 2022 anmodede banken RS2 ved K2 om at redegøre for og sende dokumentation for blandt andet forhold vedrørende RS2 samt transaktioner, herunder til/fra RS1 og S4.

Den 20. maj 2022 indsendte K2 oplysninger og materiale til banken om RS2, herunder dokumentation/lønsedler for udbetalt løn og overførsler, herunder til/fra RS1 og S4 mv. K1 indsendte endvidere oplysninger og materiale til banken om overførsler fra RS1, RS2 og K2 og S4.

Den 6. juli 2022 opsagde banken klagernes private kundeforhold til ophør den 25. juli 2022. Klagerne har oplyst, at deres konti endvidere blev spærret. Banken anførte:

”Efter en gennemgang af dit kundeforhold og måden du bruger dine produkter i banken på, er vi blevet opmærksomme på forhold, som vi ikke ønsker at medvirke til.

Vi opsiger dig derfor som kunde i banken, jf. punkt 12 i vores Generelle vilkår for privat kunder. Som det fremgår af vilkårene, kan vi opsige kundeforholdet uden varsel. Vi er dog indstillet på, at afviklingen sker med et varsel. Dit samlede kundeforhold skal derfor være afviklet senest den 25.07.2022. …”

Banken opsagde endvidere RS1’s, RS2’s og S5’s kundeforhold.

Klagerne rejste indsigelse mod opsigelsen af deres private kundeforhold overfor banken, der afviste indsigelsen.

Af bankens generelle vilkår for privatkunder fremgår blandt andet:

”… 12 Opsigelse og spærring

Banken kan opsige et kundeforhold uden varsel, medmindre andet følger af særlig aftale eller almindelig pengeinstitutpraksis. En opsigelse skal ledsages af en begrundelse.

Endvidere kan banken opsige et kundeforhold uden varsel, hvis kunden ikke giver banken de oplysninger, som banken er forpligtet til at indhente fra kunden. i henhold til lovgivningen, fx efter hvidvaskloven eller skattekontrolloven. Det kan fx være identitetsoplysninger eller oplysninger om formålet med og det tilsigtede omfang af kundeforholdet med banken, som banken efter en risikovurdering vurderer er nødvendige for at sikre opfyldelse af hvidvaskloven.

I disse to situationer vil kunden så vidt muligt blive orienteret om opsigelsen gennem en forudgående spærring af kundens konti, en personlig rettet meddelelse eller på anden måde.

Banken kan i øvrigt spærre kundens adgang til Netbank, Mobilbank og andres services og produkter, hvis kunden ikke fuldt ud giver banken ovennævnte oplysninger. …”

Parternes påstande

Den 23. september 2022 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal trække opsigelserne tilbage eller som minimum tilbyde dem en basal betalingskonto og/eller en basal indlånskonto.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har blandt andet anført, at deres anvendelse af deres konti ikke gav grundlag for en opsigelse af deres kundeforhold. Banken har aldrig dokumenteret eller redegjort for, hvordan de har anvendt bankens produkter eller hvilke nærmere angivne forhold, banken ikke ønsker at medvirke til.

Opsigelsen var i strid med bankens generelle vilkår, herunder vedrørende krav om begrundelse. Bankens begrundelse var for generel og gav dem ikke mulighed for at redegøre for de forhold, som gav banken anledning til opsigelserne.

Inden opsigelserne havde de udførligt besvaret bankens henvendelser og redegjort for og dokumenteret samtlige transaktioner, som banken stillede spørgsmål til. De meddelte, at de var til rådighed for yderligere oplysninger og dokumentation. Banken har uberettiget afslået et møde med dem. Banken har ikke redegjort for, hvorfor deres besvarelser af bankens spørgsmål og henvendelser ikke var tilstrækkelige. Banken har ikke på noget tidspunkt besvaret deres breve eller sendt uddybende spørgsmål.

Banken opsagde uden videre engagementerne og spærrede uden oplysning herom deres adgang til at bruge alle bankens sædvanlige funktioner inden dagen for endelig afvikling. Der var reelt tale om en opsigelse uden varsel, der var stærkt indgribende overfor dem.

Banken er trods opfordringer hertil først i klagesagen for Ankenævnet kommet med eksempler på, hvorfor banken ikke fandt deres adfærd betryggende. Begrundelsen ændrer imidlertid ikke på, at opsigelserne af deres private kundeforhold var i strid med bankens generelle vilkårs pkt. 12, idet der på tidspunktet for opsigelsen ikke var givet nogen begrundelse.

Banken har anført, at den med hjemmel i hvidvasklovens § 15 kan opsige kundeforholdene. Hvidvasklovens § 15 hjemler imidlertid ikke opsigelse af et kundeforhold, men hjemler derimod muligheden for at træffe (mindre indgribende) foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, så som at kunden ikke tilbydes nye produkter, at overvågningen af kunden intensiveres, eller at der sættes beløbsgrænser på kundens transaktioner. En virksomhed har kun hjemmel til at afbryde eller afvikle en forretningsforbindelse, jf. hvidvasklovens § 14, stk. 5, hvis virksomheden har udtømt alle muligheder for at gennemføre kundekendskabsprocedurer i medfør af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 1-4 og stk. 2 og 3, og virksomheden på denne baggrund kan konkludere, at det ikke er muligt at gennemføre kundekendskabsprocedurerne i forhold til den konkrete forretningsforbindelse.

Banken bad dem sende oplysninger om overvejende erhvervsmæssige forhold, og det er derfor særligt uklart, hvorfor banken ikke er betrygget i de private kundeforhold. Der foreligger ikke oplysninger om, at der skulle være mistænkelige transaktioner eller lignende på deres private konti.

Banken skal genetablere deres private engagementer i banken eller som minimum tilbyde dem en basal betalingskonto, jf. lov om betalingskonti § 11, stk. 1, og/eller en basal indlånskonto, jf. bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 15.

Nordea Danmark har blandt andet anført, at banken på baggrund af sin gennemgang af klagernes brug af banken, herunder klagernes adfærd, blev opmærksom på forhold, som banken ikke ønskede at medvirke til.

Klagernes fremsendte forklaringer ændrede ikke ved denne opfattelse, ligesom banken fortsat ikke fandt klagernes adfærd betryggende. Som eksempler (men ikke udtømmende) kan nævnes, at oprindelsen af en stor del af klagernes midler ikke var kendt, ligesom der gambledes på kontoen for andres midler.

Der var mange ind- og udgående transaktioner mellem klagernes konti i to andre pengeinstitutter, og flowet mellem brødrene vurderedes at være uigennemskueligt og uforståeligt.

Banken er underlagt tavshedspligt, som begrænser bankens mulighed for at redegøre nærmere for transaktionerne på klagernes konti.

Banken var berettiget til at opsige klagernes kundeforhold med henvisning til afsnit 12 i bankens generelle vilkår for privatkunder. En opsigelse af et kundeforhold er ligeledes hjemlet i hvidvasklovens § 15.

Med en opsigelse følger også, at banken ikke er forpligtet til at tilbyde klagerne en basal indlånskonto.

Ankenævnets bemærkninger

Klagerne K1 og K2, der er brødre, var kunder i Nordea Danmark. Klagerne har været/er ansatte og/eller ejere af forskellige anpartsselskaber. K1 ejer blandt andet et revisionsanpartsselskab, RS1. K2 ejer blandt andet et revisionsanpartsselskab, RS2. RS1 og RS2 ejer sammen med et selskab, S4, selskabet S5.

Den 19. maj 2022 anmodede banken K1 om at redegøre for og sende dokumentation for blandt andet forskellige forhold i nogle selskaber samt transaktioner på hans konti, herunder overførsler fra RS1, RS2 og K2 samt fra nogle andre selskaber. Samme dag anmodede banken RS2 ved K2 om at redegøre for og sende dokumentation for blandt andet forhold vedrørende RS2 samt transaktioner, herunder til/fra RS1 og S4. Den 20. maj 2022 indsendte K2 oplysninger og materiale til banken om RS2, herunder dokumentation/lønsedler for udbetalt løn og overførsler, herunder til/fra RS1 og S4 mv. K1 indsendte endvidere oplysninger og materiale til banken om overførsler fra RS1, RS2 og K2 og S4.

Den 6. juli 2022 opsagde banken klagernes kundeforhold til ophør den 25. juli 2022. Opsigelserne var begrundet i, at banken efter modtagelse af materiale fra klagerne og klagernes svar ikke var betrygget i klagernes brug af banken.

I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvordan virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Efter Ankenævnets faste praksis er det som udgangspunkt op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation, behandling af dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Der er ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt i denne sag. Der er således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse af klagernes kundeforhold var uberettiget. På baggrund heraf er banken endvidere ikke forpligtet til at tilbyde klagerne en basal betalingskonto og/eller en basal indlånskonto i banken.

Klagerne får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klagerne får ikke medhold i klagen.