Krav om anvendelse af privat konto til erhvervsmæssigt formål. Krav om oprettelse af erhvervskonto

Sagsnummer:255/2013
Dato:13-11-2013
Ankenævn:Vibeke Rønne, Lani Bannach, Jesper Claus Christensen, Morten Bruun Pedersen, George Wenning
Klageemne:Konto - øvrige spørgsmål
Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om anvendelse af privat konto til erhvervsmæssigt formål. Krav om oprettelse af erhvervskonto
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om anvendelse af privat konto til erhvervsmæssigt formål og krav om oprettelse af erhvervskonto.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Danske Bank, hvor han har en privat indlånskonto. Klageren har endvidere en enkeltmandsvirksomhed, V.

Klageren har oplyst, at han har haft kontoen i banken i mange år, og at han har brugt kontoen til sin erhvervsvirksomhed, da banken ikke vil oprette en erhvervskonto til ham.

Banken har oplyst, at banken flere gange har meddelt klageren, at hans private konto ikke må benyttes til erhvervstransaktioner. Banken har endvidere oplyst, at klageren siden august 2012 har forsøgt at få oprettet en erhvervskonto i banken til V med tilhørende aftaler om dataløn mv., men at banken ikke ønsker at udvide sit engagement til at omfatte V.

I brev af 16. juli 2013 meddelte banken, at banken ville opsige klagerens engagement, hvis erhvervstransaktionerne på klagerens private konto ikke var ophørt senest den 1. august 2013. Klagerens konto blev herefter opsagt. Klagerens ægtefælle anmodede i forbindelse hermed om, at privatkontoen blev bevaret som parrets private NemKonto og oplyste, at parret var ved at få oprettet en erhvervskonto i en anden bank. Banken har oplyst, at banken accepterede anmodningen under forudsætning af, at kontoen alene blev benyttet til private formål. Banken har endvidere oplyst, at der efterfølgende er indgået mindre fakturabeløb på kontoen, og at banken vil fastholde opsigelsen, hvis dette fortsætter.

Klageren har efter det oplyste seks RKI-registreringer og 19 udlæg i sin ejendom til en værdi af i alt ca. 1 mio. kr. samt et udlæg til SKAT på 35.000 kr.

Parternes påstande

Den 14. august 2013 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal tilpligtes at anerkende, at han kan benytte sin private konto til erhvervsformål, subsidiært at banken skal oprette en erhvervskonto til ham.

Danske Bank har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han gennem mange år har haft sin konto i banken, og at han har brugt sin konto til alt, da banken ikke vil give ham en erhvervskonto. Hans NemKonto på erhverv er også tilmeldt kontoen.

Banken har nu skrevet og meddelt, at kontoen vil blive lukket, da den bliver brugt til erhverv. Dette er imidlertid ikke forbudt efter loven, da der er tale om enkeltmandsvirksomhed.

Danske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at klagerens benyttelse af den private konto til erhvervsmæssigt brug strider imod de aftalte vilkår for kontoen. Klageren har ikke ret til at bruge sin private NemKonto erhvervsmæssigt.

Banken er berettiget til at opsige klagerens engagement, hvis den påtalte, erhvervsmæssige benyttelse af den private konto ikke ophører i overensstemmelse med bankens påbud. Der gælder forskellige regler for privatkunder og erhvervskunder på en række områder i lovgivningen, for eksempel i forhold til lov om betalingstjenester. Bankens vilkår for privatkunder, som blandt andet fremgår af ”Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere” og ”Vilkår og betingelser for betalingskonti – forbrugere”, er forskellige fra bankens vilkår for erhvervskunder, som blandt andet fremgår af ”Almindelige forretningsbetingelser” og ”Vilkår og betingelser for betalingskonti”. Der er blandt andet forskel på varslingsfrister, hæftelse for misbrug vedrørende betalingstjenesteloven og på prisstrukturen. Banken ønsker på baggrund heraf ikke, at kunder anvender deres privatkonti til erhvervsmæssig brug. Endvidere kan bankens kontrol efter hvidvaskreglerne ikke ske korrekt, hvis den private konto anvendes erhvervsmæssigt.

Banken har ikke kontraheringspligt og har ikke pligt til at stille en erhvervskonto til rådighed for klageren. Bestemmelsen i god skik bekendtgørelsens § 20 om retten til at få oprettet en NemKonto gælder alene private kundeforhold. Banken ønsker ikke at udvide sit engagement til at omfatte V. De kundepakker, som banken tilbyder sine erhvervskunder, giver adgang til produkter, der giver kreditrisici for banken. Banken har i den forbindelse lagt vægt på, at klageren er registreret i RKI og på de foretagne udlæg i klagerens ejendom.

Danske Bankhar til støtte for afvisningspåstanden blandt andet anført, at klagen ikke angår en formueretlig tvist, men angår et spørgsmål om god skik. Sager om god skik hører under Finanstilsynet og falder dermed udenfor Ankenævnets saglige kompetence, jf. Ankenævnets vedtægter § 4, stk. 1.

Ankenævnets bemærkninger

Det forhold, at et pengeinstitut ifølge bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2013 om god skik for finansielle virksomheder § 20 som udgangspunkt har pligt til at oprette en almindelig indlånskonto medfører ikke, at pengeinstituttet har pligt til at oprette en erhvervskonto, eller at det skal accepteres, at en privat konto også anvendes til erhvervsmæssige formål.

Ankenævnet finder derfor ikke grundlag for at pålægge Danske Bank at oprette en erhvervskonto til klageren eller at acceptere, at klageren benytter den private konto til erhvervsmæssig brug.

Såfremt klageren uanset Danske Banks meddelelse om, at fortsat erhvervsmæssig brug af den private konto ikke vil blive accepteret, fortsætter hermed, vil Ankenævnet anse en opsigelse af kundeforholdet for berettiget.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.