Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.

Sagsnummer:415/2022
Dato:13-06-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Jimmy Bak, Kritte Sand Nielsen, Tina Thygesen og Finn Borgquist.
Klageemne:Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Danmark, hvor han havde flere private konti.

Klageren drev to virksomheder (anpartsselskaberne S1 og S2), der også var kunder i banken.

Den 11. april 2022 anmodede banken klageren om på vegne S1 og S2 at redegøre og sende dokumentation for forskellige transaktioner på virksomhedskontiene. Den samme dag sendte klageren materiale til banken.

Den 3. oktober 2022 opsagde banken klagerens private kundeforhold til ophør den 10. november 2022. Banken anførte, at den trods anmodning herom ikke havde modtaget fornødne oplysninger om formålet med konkrete transaktioner på klagerens konto i banken. Klageren klagede over opsigelsen.

Den 11. oktober 2022 opsagde banken S1’s og S2’s kundeforhold til ophør den 17. november 2022.

Den 11. oktober 2022 indbragte klageren opsigelsen af sit private kundeforhold for Ankenævnet.

Den 8. november 2022 anmodede banken blandt andet klageren om at redegøre for hans rolle i S1 og S2 samt for S1’s og S2’s forhold. Den 11.  november 2022 sendte klageren materiale til banken.

Den 23. november 2022 anmodede banken klageren om yderligere oplysninger om to transaktioner fra S1 og S2 til klageren og andre indbetalinger. Klageren svarede og sendte yderligere materiale herom til banken.

Ved brev til klageren af 15. december 2022 fastholdt banken opsigelsen af klagerens kundeforhold og anførte, at banken efter modtagelse af materiale fra klageren ikke var fuldt betrygget i klagerens brug af banken. Opsigelsesfristen blev forlænget til den 14. januar 2023.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Nordea Danmark skal genoprette hans private kundeforhold, subsidiært at banken skal betale hans omkostninger ved at flytte hans kundeforhold fra banken.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at bankens opsigelse af hans private kundeforhold skete på et misvisende grundlag.

Banken anførte, at den havde bedt ham sende dokumentation, som han ikke havde sendt. Dette er forkert. Han var ikke blevet bedt om at sende dokumentation for sine private transaktioner.

Banken bad ham sende dokumentation for S1 og S2 den 11. april 2022. Han svarede samme dag på henvendelsen og sendte fakturaer vedrørende indbetalingerne nævnt i bankens brev. I en telefonsamtale den 21. april 2022 bekræftede banken, at han ikke skulle gøre mere, og at banken ville kontakte S1 og S2, hvis der var brug for yderligere oplysninger.

Den 3. oktober 2022 opsagde banken uberettiget hans private kundeforhold grundet manglende dokumentation.

Nordea Danmark har blandt andet anført, at banken forsøgte at indhente yderligere oplysninger om klagerens engagement for at mitigere risiciene ved kundeforholdet til et for banken betryggende niveau. De væsentligste årsager til, at banken ikke forstår klagerens private brug og S1’s og S2’s brug af banken, var, at banken ikke i tilfredsstillende grad var betrygget ved det modtagne materiale samt forklaringen på formålet med overførslerne til klagerens private konto fra S1 og S2.

Banken finder ikke, at kundeforholdene har den fornødne gennemsigtighed.

Banken er underlagt tavshedspligt, som begrænser bankens mulighed for at redegøre nærmere for transaktioner foregået på klagerens og klagerens tilknyttede virksomheders konti.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren og hans to virksomheder var kunder i Nordea Danmark. Klagen angår opsigelse af klagerens private kundeforhold.

Den 3. oktober 2022 opsagde banken klagerens kundeforhold til ophør den 10. november 2022. Den 15. december 2022 fastholdt banken opsigelsen efter at have modtaget yderligere materiale fra klageren. Banken anførte blandt andet, at den efter modtagelse af materiale fra klageren og klagerens svar ikke var fuldt betrygget i klagerens brug af banken. Opsigelsesfristen blev forlænget til den 14. januar 2023.

I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvordan virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Efter Ankenævnets faste praksis er det som udgangspunkt op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation, behandling af dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Der er ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt i denne sag. Der er således ikke grundlag for at fastslå, at bankens opsigelse af klagerens kundeforhold var uberettiget eller for at pålægge banken at godtgøre klageren hans omkostninger ved flytning af hans engagement.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Da banken under klagesagen har forlænget opsigelsesfristen, får klageren klagegebyret tilbage.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage