Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.

Sagsnummer:299/2023
Dato:28-06-2023
Ankenævn:Ankenævnets formand, Vibeke Rønne i medfør af Ankenævnets vedtægter, § 22.
Klageemne:Formandsafgørelse - Formandsafgørelse
Indlån - opsigelse
Ledetekst:Indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.
Indklagede:Sparekassen Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod opsigelse af kundeforhold begrundet i regler om hvidvask.

Sagens omstændigheder

I april 2023 kontaktede klageren Sparekassen Danmark, da han ønskede at overflytte sine indlånskonti fra pengeinstituttet P1 til sparekassen. På et møde i sparekassen den 19. april 2023 oplyste klageren, at han arbejdede som konsulent og midlertidigt passede anbragte unge, som en kommune måtte have et akut pasningsbehov til. Han havde ikke en fast indtægt, men fik i stedet større udbetalinger, når han havde passet en ung i en periode. Derudover havde han indtægt fra immaterielle rettigheder. Klageren oplyste endvidere, at han havde købt en andelsbolig, og at han havde et større kontantbeløb, som han ville indsætte på sin kommende konto i sparekassen.

Den 21. april 2023 indhentede sparekassen oplysninger fra Skat. Sparekassen blev i den forbindelse opmærksom på, at klageren havde et forbrugslån hos pengeinstituttet P2.

På et møde med sparekassens forsikringsrådgiver den 27. april 2023 besluttede klageren at tegne en række forsikringer. Umiddelbart derefter oprettede sparekassen konti til klageren.

Sparekassen har oplyst, at klageren den 28. april 2023 gentog sin anmodning om at indsætte et kontantbeløb på 290.000 kr. på sin konto i sparekassen. Sparekassen spurgte til kontanternes oprindelse, og klageren oplyste, at han havde hævet kontanterne på sin konto i P1 til et lejlighedskøb i udlandet, men at han havde ombestemt sig og ikke længere ønskede at købe en lejlighed i udlandet, hvorfor han ønskede at indsætte kontanterne.

Til dokumentation for kontanthævningerne fremsendte klageren kvitteringer fra P1. Sparekassen har oplyst, at det heraf fremgår, at der fra oktober 2022 til april 2023 blev hævet 306.000 kr. kontant fra klagerens konto i P1. Den 1. maj 2023 spurgte sparekassen klageren om, hvor pengene oprindeligt kom fra. Klageren oplyste, at pengene hidrørte fra et bilsalg og hans løn. Klageren fremsendte en kvittering fra et leasingselskab. I sagen er fremlagt en kvittering af 23. september 2022 fra et leasingselskab vedrørende en saldo i klagerens favør på ca. 142.000 kr.

Ved et brev til klageren af 15. maj 2023 opsagde sparekassen klagerens kundeforhold med to måneders varsel. Sparekassen anførte, at den havde forsøgt at få et betryggende indblik i og kendskab til klageren og klagerens forventede brug af sparekassen, men at sparekassen ikke havde modtaget tilstrækkelig dokumentation i forhold til at have et betryggende kundekendskab til klageren.  

Parternes påstande

Den 15. maj 2023 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Danmark skal trække opsigelsen tilbage, så han kan beholde sin basale betalingskonto i sparekassen.

Sparekassen Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen tog ham ind som kunde.

Han har fremsendt alt, hvad sparekassen bad om. Han har svaret på alt, hvad sparekassen spurgte om.

Han har udelukkende brugt sine konti til sit private brug. Han har udbetalt løn til sig selv. Han har ingen indsættelser ud over sine lovligt indtjente penge og sine immaterielle rettigheder.

Han afdrager på sit lån på fjerde år med 6.000 kr. pr. måned som aftalt.

Sparekassens begrundelse for opsigelsen er uholdbar. Han forstår ikke sparekassens genvurdering af, at han ikke er transparent.

Han har ikke gjort noget ulovligt eller forkert. Han har vist, at han har hævet 290.000 kr. på sin konto i P1 og spurgte, om han måtte indsætte dem på sin konto i sparekassen og investere dem i garantibreve, og pludselig var han ikke længere kunde.

Det er muligt at sparekassen undrer sig, men sparekassen har ikke givet ham mulighed for at svare og redegøre.

Sparekassen Danmark har anført, at sparekassen er forpligtet til at forstå klagerens brug af sparekassen og være i stand til at godtgøre dette, jf. hvidvaskloven § 11.

Sparekassen kan opsige en kundes engagement, hvis en opretholdelse af kundeforholdet er i strid med hvidvasklovgivningen. Det er som udgangspunkt op til sparekassen selv at afgøre, hvilke krav sparekassen af hensyn til overholdelsen af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedure bør stille til dokumentation.

Sparekassen er ikke betrygget i kundekendskabet til klageren. Sammenholdes kontoudtogene fra P1, oplysningerne om de mange kontanters oprindelse, klagerens økonomiske adfærd samt en række øvrige forhold, som er underlagt sparekassens tavshedspligt, er det sparekassens vurdering, at sparekassen ikke er betrygget i kundekendskabet. Det er sparekassens vurdering, at klageren ikke har fremlagt betryggende oplysninger, der kan dokumentere midlernes oprindelse. Det undrer sparekassen, at indtægterne fra løn og bilsalg ikke blev anvendt til at nedbringe forbrugslånet hos P2. Det er sparekassens vurdering, at de private konti hos P1 ikke udelukkende blev anvendt til privat brug.

Sparekassen var berettiget til at opsige kundeforholdet. Sparekassens opsigelse var sagligt begrundet.

Set i bagklogskabens lys ville sparekassen gerne have undladt at oprette kontiene til klageren. Dette ændrer imidlertid ikke på, at sparekassen efter oprettelsen af kontiene ikke er blevet betrygget i kundeforholdet. Sparekassen kan ikke opretholde et kundeforhold, når sparekassen ikke er betrygget i kundekendskabet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnets formand er i medfør af Ankenævnets vedtægter, § 22, jf. bemyndigelse af 26. april 2023 fra Ankenævnets stifterorganisationer, bemyndiget til på Ankenævnets vegne at træffe afgørelse i klagesager, hvor der foreligger en fast praksis.

I slutningen af april 2023 blev klageren kunde i Sparekassen Danmark. Den 15. maj 2023 opsagde sparekassen klagerens kundeforhold med to måneders varsel. Opsigelsen var begrundet i, at sparekassen efter indhentelse af oplysninger hos klageren efter hvidvaskloven, herunder om oprindelsen af klagerens midler, ikke var betrygget i kundekendskabet til klageren.

I hvidvasklovens kapitel 3 er det beskrevet, hvordan virksomheder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer. Det følger af hvidvasklovens § 14, stk. 5, at hvis kravene i lovens § 11, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2 og 3, ikke kan opfyldes, skal en etableret forretningsforbindelse afbrydes eller afvikles, og der må ikke gennemføres yderligere transaktioner.

Efter Ankenævnets faste praksis er det som udgangspunkt op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til overholdelse af reglerne i hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer bør stille i henseende til dokumentation, behandling af dokumentation eller forklaringer på større eller usædvanlige transaktioner på kunders konti i banken. Der er ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt i denne sag. Der er således ikke grundlag for at fastslå, at sparekassens opsigelse af klagerens kundeforhold var uberettiget.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.